Công văn 5657/TCHQ-GSQL năm 2021 hướng dẫn Nghị định 31/2021/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

05/12/2021 337 lượt xem    

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5657/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn Nghị định số 31/2021/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Thực hiện quy định tại khoản 6 Điều 82 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết việc chuyển máy móc, thiết bị và hàng hóa ra nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau: 

1. Việc chuyển vốn bằng máy móc, thiết bị và hàng hóa ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài được khai báo hải quan theo loại hình tương ứng gồm tạm xuất tái nhập hoặc xuất kinh doanh, nhập kinh doanh tùy thuộc vào hoạt động đầu tư của doanh nghiệp. Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ; Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

2. Trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo Tổng cục Hải quan để có hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tư pháp;
– Thứ trưởng Vũ Thị Mai;
– Lưu: VT, GSQL (3b)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (2 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (2 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO