Công văn 4910/TCT-DNNCN 2021 chính sách thuế Thu nhập cá nhân

21/12/2021 362 lượt xem    

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4910/TCT-DNNCN
V/v: Chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm.

(Địa chỉ: Tòa nhà VTV, số 8 Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công số 10/CV-GHTK ngày 03/11/2021 của Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm về chính sách thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đối với khoản chi trả cho cá nhân cung cấp dịch vụ không thường xuyên. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại điểm c, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

… c) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.”

– Tại điểm i, khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

1. Khấu trừ thuế

…i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm chi trả dịch vụ cho cá nhân không kinh doanh thực hiện giao nhận hàng hóa cho khách hàng thì khoản chi trả này thuộc diện điều chỉnh của Luật thuế TNCN từ tiền lương, tiền công. Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo hướng dẫn tại điểm i, khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục thuế thông báo để Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm được biết./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ PC, CS (TCT);
– Cục Thuế TP. Hà Nội; Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh;

CCT KV CP-VĐ-CT;
– Website TCT;
– Lưu: VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG QLT DNNVV VÀ HKD,CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Tạ Thị Phương Lan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (2 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (2 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO