Công văn 4695/LĐTBXH-VPQGGN 2021 xác định huyện nghèo ven biển 2021 2025

21/12/2021 91 lượt xem    

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4695/LĐTBXH-VPQGGN
V/v rà soát, xác định huyện nghèo, xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 – 2025

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 – 2025, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì lập hồ sơ đề nghị xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn với một số nội dung cụ thể như sau:

1. Về đối tượng rà soát

– Đối tượng rà soát, xác định huyện nghèo: Các huyện trên địa bàn cả nước, không bao gồm huyện đã được cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

– Đối tượng rà soát, xác định xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven bin và hải đảo: Các xã có đường ranh giới tiếp giáp bờ biển hoặc xã cồn bãi, cù lao, đầm phá, bán đảo, hải đảo hoặc xã bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn liên tục từ 03 tháng trở lên trong năm trên địa bàn cả nước, không bao gồm các xã đã được cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

2. Về hồ sơ, quy trình, thủ tục xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 – 2025: Thực hiện theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Cung cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ đề nghị xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven bin và hải đảo giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn. Tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo được xác định trên cơ sở kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025; các tiêu chí còn lại được xác định trên cơ sở số liệu tại thời điểm lập hồ sơ.

4. Hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 – 2025 gửi về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 15 tháng 02 năm 2022 để tổng hợp, thực hiện thủ tục thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

5. Chi tiết xin liên hệ: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, số điện thoại: 024.3.7478677/090.713.0485, địa chỉ thư điện tử: giamngheo@molisa.gov.vn)./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Sở LĐTBXH các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Lưu: VT, VPQGGN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Văn Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
Banner-post-thu-vien-calico_960x300

NGHIỆP VỤ CALICO