Công văn 4611/LĐTBXH-BTXH 2021 trợ giúp xã hội dịp tết Nguyên đán

13/12/2021 309 lượt xem    

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4611/LĐTBXH-BTXH
V/v trợ giúp xã hội dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Năm 2021, đại dịch COVID-19 có những diễn biến rất phức tạp, đợt bùng phát dịch lần thứ tư do biến thể Delta lây lan nhanh ở hầu hết các tỉnh, thành phố gây tác động lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế – xã hội. Diễn biến của thiên tai năm 2021 tuy không khốc liệt như năm 2020 nhưng mang nhiều yếu tố bất thường, ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân, đặc biệt ở khu vực miền Trung cuối tháng 11 và đầu tháng 12 vừa qua. Để góp phần ổn định đời sống nhân dân trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Rà soát, tổng hợp số hộ, số khẩu có nguy cơ thiếu đói trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022; chủ động huy động nguồn lực, trong đó có ngân sách địa phương để hỗ trợ kịp thời cho các hộ thiếu đói, nhất là các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

2. Chủ động xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà và trợ giúp xã hội trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; vận động các tổ chức, cá nhân và bố trí ngân sách địa phương chăm lo Tết cho đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, bảo đảm ai cũng có Tết, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm.

3. Thực hiện kịp thời việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định hiện hành.

4. Báo cáo nhanh kế hoạch trợ giúp xã hội dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (qua Cục Bảo trợ xã hội) trước ngày 22/01/2022; báo cáo hàng ngày dịp nghỉ Tết từ 29/01/2022 đến hết ngày 6/02/2022 và báo cáo tổng kết trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán trước ngày 19/02/2022 (Biểu tổng hợp theo mẫu kèm theo)./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Văn phòng Chính phủ;
– Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Trung tâm Thông tin;
– Lưu: VT, BTXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hồi

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO