Công văn 4581/BTP-PLDSKT năm 2021 về tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; cử đầu mối thực hiện và khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý do Bộ Tư pháp ban hành

08/12/2021 516 lượt xem    

BỘ TƯ PHÁP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4581/BTP-PLDSKT
V/v tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong công tác HTPL cho doanh nghiệp; cử đầu mối thực hiện và khảo sát nhu cầu HTPL

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi:

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Tổ chức đại diện cho doanh nghiệp (theo danh sách kèm theo).

Chính phủ tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Mục 131) và Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025 (Mục 69 Phụ lục III) giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương; các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 -2030” trình Thủ tướng Chính phủ vào năm 2022.

Ngày 01/11/2021, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 3982/BTP-PLDSKT gửi các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp về việc tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tính đến ngày 30/11/2021, Bộ Tư pháp đã nhận được thông tin của hầu hết các Bộ, ngành; địa phương và tổ chức đại diện cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, một số Bộ, ngành; địa phương và tổ chức đại diện cho doanh nghiệp chưa có thông tin gửi đến Bộ Tư pháp. Do đó, để có cơ sở tổng kết, đánh giá và xây dựng Đề án trên đảm bảo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ ngành, địa phương và tổ chức đại diện cho doanh nghiệp:

1. Các Bộ, ngành; địa phương và tổ chức đại diện cho doanh nghiệp chưa có Công văn/Báo cáo tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Công văn số 3982/BTP-PLDSKT ngày 01/11/2021 của Bộ Tư pháp (theo Phụ lục I kèm theo Công văn này), đề nghị gửi về Bộ Tư pháp chậm nhất là ngày 10/12/2021.

2. Cử đại diện làm đầu mối thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại cơ quan, đơn vị mình về Bộ Tư pháp (thông tin bao gồm: Tên; chức vụ/chức danh; địa chỉ email và số điện thoại liên hệ ).

3. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, triển khai khảo sát tại các mẫu phiếu khảo sát online do Bộ Tư pháp xây dựng theo địa chỉ dưới đây (phiếu khảo sát được xây dựng thành 04 mẫu phiếu cho 04 nhóm đối tượng). Cụ thể:

(i) Phiếu khảo sát dành cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức:

https://forms.gle/d8Do5NUZia5u94639

(ii) Phiếu khảo sát dành cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể:

https://forms.gle/834M2SjacLio1vL48

(iii) Phiếu khảo sát dành cho tổ chức dịch vụ pháp lý:

https://forms.gle/ttJTECNzhNGwvv7s7

(iv) Phiếu khảo sát dành cho tổ chức đại diện của doanh nghiệp:

https://forms.gle/xjtBpa6hhmK4672n6

Bộ Tư pháp kính đề nghị các bộ, ngành; địa phương và tổ chức đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các nội dung trên để Bộ Tư pháp tổng hợp; có đầy đủ thông tin xây dựng Đề án.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./.

(Chi tiết liên hệ: Đ/c Lê Thị Hảo, ĐT: 024.62739640/0911.321.688; Email: haolt@moj.gov.vn)

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– BQL Chương trình HTPLLN (để p/h);
– Lưu: VT, PLDSKT (Hảo).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO