Công văn 4312/UBND-KT năm 2021 về giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác mua sắm tập trung năm 2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

23/12/2021 415 lượt xem    
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4312/UBND-KT
V/v giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác mua sắm tập trung năm 2020
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2021
Kính gửi:– Sở Tư pháp;
– Sở Tài chính;
– Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh;
– Các Sở, ban, ngành Thành phố;
– Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức;
– Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
– Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố;
– Các đơn vị vũ trang nhân dân;
– Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;
– Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản;
– Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Minh Thịnh;
– Công ty TNHH Thiết bị Công nghệ Nguyễn Gia;
– Công ty TNHH Đại Hoàng Nam;
– Công ty Cổ phần Đầu tư LBM.

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương; Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV, Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19; Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 23/7/2021 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 22/8/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề xuất của Sở Tư pháp tại Công văn số 3671/STP-BTTP ngày 14 tháng 10 năm 2021 về việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác mua sắm tập trung năm 2020;

Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Chấp thuận việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng, thời gian bàn giao tiếp nhận tài sản, thời gian thanh toán tại các Thỏa thuận khung của Gói thầu số 05, Gói thầu số 06, Gói thầu số 07 về mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung của thành phố năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 do tình hình dịch bệnh Covid-19, các nhà thầu thực hiện việc bổ sung hồ sơ chứng minh sự kiện bất khả kháng theo quy định trước khi thực hiện thủ tục thanh lý hợp đồng.

2. Giao Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục ký kết văn bản điều chỉnh các Thỏa thuận khung và theo dõi, giám sát việc thực hiện công tác mua sắm tập trung theo quy định; phối hợp các đơn vị đầu mối đăng ký mua sắm tập trung chủ động rà soát, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện mua sắm tập trung của các đơn vị trực thuộc; tổng hợp lại nhu cầu mua sắm năm 2020 của các đơn vị, có văn bản báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định.

3. Giao Thủ trưởng các đơn vị đầu mối đăng ký mua sắm tập trung chủ động rà soát, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện mua sắm tập trung của các đơn vị trực thuộc; việc ký kết văn bản sửa đổi hợp đồng về nội dung điều chỉnh thời gian bàn giao tài sản cho phù hợp với văn bản điều chỉnh các Thỏa thuận khung và báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

4. Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phối hợp với Kho bạc Nhà nước Thành phố tổ chức thực hiện và thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc liên quan đến kinh phí, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Kho bạc nhà nước Thành phố hướng dẫn các cơ quan đơn vị giải quyết theo quy định hoặc báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc chung, các đơn vị kịp thời phản ảnh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo, đề xuất trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, chỉ đạo./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– TTUB: CT, các PCT;
– VPUB: CVP, các PCVP;
– Phòng KT;
– Lưu: VT, (KT/Diệp).
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thị Thắng
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO