Công văn 4308/UBND-VX 2021 ứng dụng công nghệ thích ứng an toàn COVID19 Hồ Chí Minh

22/12/2021 344 lượt xem    

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4308/UBND-VX
Về ứng dụng công nghệ phục vụ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi:

– Các sở, ban, ngành Thành phố;
– Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

 Trong thời gian xảy ra đợt dịch COVID-19 lần thứ 4, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều ứng dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Để thống nhất mô hình ứng dụng công nghệ phòng, chống dịch và tiếp tục phát huy hiệu quả việc ứng dụng công nghệ phục vụ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 2455/STTT-CNTT ngày 09 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất mô hình ứng dụng công nghệ phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

– Sử dụng thống nhất ứng dụng “PC-COVID” của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Nền tảng Tiêm chủng quốc gia trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

– Liên thông, kết nối Hệ thống phòng, chống dịch COVID-19 của Thành phố Hồ Chí Minh với các hệ thống của Trung ương qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu Thành phố (LGSP).

– Triển khai ứng dụng công nghệ phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo tính thống nhất từ cấp Thành phố đến cấp quận, huyện, phường, xã, thị trấn và không trùng lắp.

– Giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện mô hình ứng dụng công nghệ phòng chống dịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Triển khai Hệ thống thông tin An toàn COVID-19 phục vụ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

a) Giao Sở Thông tin và Truyền thông:

– Tổng hợp, cung cấp các thông tin, chính sách hoạt động, sản xuất, kinh doanh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên Hệ thống thông tin An toàn COVID-19 tại địa chỉ http://antoan-covid.tphcm.gov.vn/.

– Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố sử dụng Hệ thống thông tin An toàn COVID-19 phục vụ hoạt động, sản xuất, kinh doanh an toàn.

– Cung cấp thông tin cảnh báo nguy cơ lây nhiễm và cấp độ dịch để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có phương án phòng, chống dịch phù hợp với thực tế.

– Tổ chức nhân sự vận hành, hỗ trợ người sử dụng Hệ thống thông tin An toàn COVID-19.

b) Giao các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện:

– Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đăng ký mã QR địa điểm trên Hệ thống thông tin An toàn COVID-19 Thành phố tại địa chỉ http://antoancovid.tphcm.gov.vn/; thực hiện đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các đơn vị theo Bộ tiêu chí đánh giá đã được Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành.

– Yêu cầu các cơ quan, tổ chức đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, vận tải lưu thông (xe buýt, xe khách,…) nghiêm túc thực hiện tổ chức “quét mã QR cá nhân” kiểm soát thông tin khai báo y tế, xét nghiệm, tiêm chủng của nhân viên, khách đến giao dịch, mua bán, liên hệ công tác.

– Tuyên truyền, phổ biến đến tất cả người dân trên địa bàn quản lý sử dụng ứng dụng “PCCOVID” thực hiện việc khai báo y tế và quét mã địa điểm nơi đến.

– Thường xuyên theo dõi Hệ thống thông tin An toàn COVID-19 để phát hiện các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm và có biện pháp xử lý kịp thời.

– Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế thực hiện khai thác Kho dữ liệu phòng, chống dịch của Thành phố tiến hành truy vết các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm để xử lý.

– Sử dụng chức năng “Hậu kiểm” của Hệ thống thông tin An toàn COVID-19 để phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các đơn vị theo Bộ tiêu chí đánh giá đã được Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành để có các khuyến cáo và hỗ trợ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh kịp thời, cũng như việc xử lý khi có vi phạm./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Thường trực Thành ủy;
– Thường trực HĐND Thành phố;
– TTUB: CT, các PCT;
– Ủy ban MTTQVN Thành phố;
– VPUB: CVP, PCVP/VX;
– Phòng VX;
– Lưu: VT (VX-TH)
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương
Anh Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO