Công văn 4156/SGDĐT-CTTT năm 2021 về tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp cho học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trên địa bàn các quận, huyện, thị xã do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành

05/12/2021 411 lượt xem    

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
4156/SGDĐT-CTTT
V/v: Tổ chức
hoạt động dạy học trực tiếp cho học sinh các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX
trên địa bàn các quận, huyện, thị xã

Hà Nội, ngày 03 tháng 12
năm 2021

 

Kính
gửi:

– UBND các
quận, huyện, thị xã;
– Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã;
Các trường trung học phổ thông;
– Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường
xuyên.

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của
Chính phủ về việc Ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các
cơ sở giáo dục; Công văn số
4322/UBND-KGVX ngày 02/12/2021 của UBND Thành phố
về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh một số khối lớp tại các
quận, huyện, thị xã;

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến UBND các quận,
huyện, thị xã; các phòng Giáo dục và Đào tạo; các đơn vị trường học trực thuộc;
các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố
các nội dung như sau:

Các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục
nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trên địa bàn các xã/phường/thị trấn của 30
quận, huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 cho phép học sinh một
số khối lớp trở lại trường học tập sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng,
chống dịch COVID-19, cụ thể:

1. Đối
với các huyện, thị xã

Đi học trực tiếp: học sinh các khối lớp 10, 11, 12 của các trường trung
học phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên (khối lớp
9 tiếp tục triển khai học trực tiếp theo kế hoạch).

Học trực tuyến: học sinh cấp tiểu học và khối lớp 6, 7, 8 của cấp trung
học cơ sở.

Nghỉ học tại nhà: trẻ mầm non.

2. Đối với các quận

Đi học trực tiếp: học sinh các khối lớp 10, 11, 12 của các trường trung
học phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên.

Học trực tuyến: học sinh cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở.

Nghỉ học tại nhà: trẻ mầm non.

3. Thời gian thực hiện

Bắt đầu từ ngày 06/12/2021 (thứ Hai).

4.
Nguyên tắc thực hiện

Trường học phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 theo
các tiêu chí tại Hướng dẫn Liên ngành số 3668/HDLN:SGDĐT-SYT ngày 25/10/2021 của
Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế.

Giáo viên chưa tiêm đủ 02 mũi vắc-xin phòng chống COVID-19 chỉ dạy trực
tuyến, không đến lớp dạy trực tiếp. Không tổ chức ăn bán trú, căng tin ăn uống
trong trường, học sinh tự mang theo nước uống cá nhân. Chỉ tổ chức việc dạy học
trực tiếp 01 buổi/ngày.

Những trường có học sinh cư trú trên nhiều địa bàn khác nhau cần nắm rõ
thông tin của học sinh, cấp độ dịch và quy định cho đi học trở lại của địa
phương nơi học sinh cư trú để bố trí linh hoạt giữa học trực tiếp và học trực tuyến
nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh (đối với các học sinh cư trú tại địa
bàn có nguy cơ cao, mức độ dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4 trường bố trí học trực tuyến).

Trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp, nếu xảy ra các trường hợp
liên quan đến vấn đề dịch tễ, không bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19,
Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 cấp quận, huyện, thị xã có trách nhiệm xem
xét, cho dừng việc học tập trực tiếp để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, Giám đốc các trung tâm giáo
dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trực
tiếp, phối hợp với cơ quan y tế địa phương chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật
chất, vệ sinh khử khuẩn trường, lớp và báo cáo UBND quận/huyện/thị xã phê duyệt
trước khi đón học sinh trở lại trường.

5. Đồng
chí Bí thư, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã (xã/phường/thị trấn) căn cứ
vào mức độ an toàn dịch COVID-19 quyết định, xây dựng kế hoạch tổ chức thực
hiện, có các biện pháp ứng phó với các tình huống cụ thể để phòng, chống dịch
COVID-19, chịu trách nhiệm trước Thành phố việc bảo đảm an toàn khi học sinh đi
học trở lại.

Sau thời gian thực hiện, căn cứ tình hình thực tiễn,
diễn biến của dịch tại các địa phương và đề nghị của UBND các quận, huyện, thị
xã, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế sẽ có báo cáo và trình UBND
Thành phố lộ trình tiếp theo việc cho học sinh trở lại trường học bảo đảm an
toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các quận, huyện,
thị xã chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn và các đơn vị liên quan khẩn trương
triển khai thực hiện. Thủ trưởng các nhà trường, các trung tâm thông báo kịp
thời đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh
được biết các nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận:

Như trên;
UBND Thành phố;
– Chủ tịch UBND Thành phố;
– Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng;
– Sở Y tế Hà Nội;
– Các huyện/thị ủy; (để p/h)
– Đ/c Giám đốc Sở;
– Các đ/c Phó Giám đốc Sở;
– Công đoàn Ngành và các phòng thuộc Sở;
– Cổng thông tin điện tử của Ngành;
– Lưu: VT, CTTT.

GIÁM ĐỐC

Trần Thế Cương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO