Công văn 2916/VSDTTƯ-TCQG 2021 hạn sử dụng các lô vắc xin Pfizer nhập khẩu

14/12/2021 322 lượt xem    

BỘ Y TẾ
VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ
TRUNG ƯƠNG

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2916/VSDTTƯ-TCQG
V/v: hạn sử dụng các lô vắc xin Pfizer nhập khẩu

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh/thành phố;

Căn cứ theo văn bản số 12926/QLD-KD ngày 22/10/2021 của Cục Quản lý Dược về việc tăng hạn dùng của vắc xin Comirnaty (Pfizer) nhập khẩu về Việt Nam, áp dụng hạn dùng mới 09 tháng đối với các lô vắc xin có hạn dùng 06 tháng in trên nhãn (tăng 03 tháng hạn dùng so với hạn dùng in trên nhãn), thời gian áp dụng từ ngày 22/10/2021; căn cứ theo văn bản số PFZ/1824-2111/REG và thư ngày 08/12/2021 của Công ty TNHH Pfizer Việt Nam về hạn dùng của các lô vắc xin 124001, 123002, 126001, 123001, 128002, 129001, PCA0006, PCA0017, PCA0021 (các văn bản gửi kèm theo), Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị:

– Trung tâm KSBT các tỉnh/thành phthông báo tới các đơn vị, điểm tiêm áp dụng hạn dùng của các lô vắc xin Pfizer 124001, 123002, 126001, 123001, 128002, 129001, PCA0006, PCA0017, PCA0021 theo thông tin tại Phụ lục 1 kèm theo, đồng thời chỉ đạo các bộ y tế tư vấn kỹ cho đối tượng tiêm chủng, cha mẹ trẻ đầy đủ thông tin, tránh hiểu sai về hạn dùng của vắc xin nêu trên.

– Trung tâm KSBT các tỉnh/thành phố chỉ đạo các đơn vị khẩn trương tiếp nhận và tổ chức tiêm ngay số vắc xin được phân bổ tại các Quyết định 1595/QĐ- VSDTTƯ và Quyết định số 1712/QĐ-VSDTTƯ ngày 09/12/2021 cho các đối tượng trên địa bàn, đảm bảo sử dụng vắc xin hiệu quả, đúng mục đích, đối tượng, hoàn thành trong thời gian sớm nhất, không để hủy bỏ vắc xin do hết hạn sử dụng.

Trân trọng cảm ơn.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
– Vụ/Cục: KHTC, QLD, YTDP (để báo cáo);
– Các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur (để phối hợp chỉ đạo);
– Viện K
ĐQG Vắc xin & SPYT (để biết);
– Sở Y tế các tỉnh/thành phố (để phối hợp chỉ đạo);
– Lưu HCVT, TCQG.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Dương Thị Hồng

 

PHỤ LỤC 1:

HẠN SỬ DỤNG ÁP DỤNG CHO CÁC LÔ VẮC XIN PFIZER NHẬP KHẨU
(ban hành kèm theo Công văn số 2916/VSDTTƯ-TCQG ngày 13/12/2021)

STT

Số lô

Hạn sử dụng trên nhãn

Hạn sử dụng áp dụng

1

124001

30/11/2021

28/02/2022

2

123002

30/11/2021

28/02/2022

3

126001

30/11/2021

28/02/2022

4

123001

30/11/2021

28/02/2022

5

128002

31/12/2021

31/03/2022

6

129001

31/12/2021

31/03/2022

7

PCA0006

31/12/2021

31/03/2022

8

PCA0017

31/12/2021

31/03/2022

9

PCA0021

31/01/2022

30/04/2022

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO