Công văn 20791/SYT-NVY năm 2021 về tăng hạn dùng của vắc xin Comirnaty (Pfizer) do Sở Y tế Thành phố Hà Nội ban hành

05/12/2021 352 lượt xem    

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ Y TẾ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 20791/SYT-NVY
V/v: Tăng hạn dùng của vắc xin
Comirnaty
(Pfizer)

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi:

– Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội;
– Các bệnh viện trong và ngoài công lập;
– Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã.

Căn cứ Công văn số 12926/QLD-KD ngày 22/10/2021 của Cục Quản lý dược về
việc tăng hạn dùng của vắc xin Comirnaty; Công văn số PFZ/1824-2111/REG
ngày 29/11/2021 của Công ty TNHH
Pfizer Việt Nam về việc xác nhận hạn dùng của 02 lô
vắc xin Comirnaty
(Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine)
số 124001 và 123002; Công văn số
2758/VSDTTƯ-TCQG
ngày 29/11/2021 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc
Hạn sử dụng vắc xin Pfizer nhập khẩu lô 124001 và 123002; căn cứ Tờ trình
số 4596/TTr-KSBT ngày 29/11/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về việc tăng
hạn dùng của vắc xin phòng COVID-19 Comirnaty
(Pfizer).

Về việc này Sở Y tế đề nghị:

Các đơn vị áp dụng hạn dùng mới: 09 tháng đối với các lô vắc xin
Comirnaty
(Pfizer-BioNTech Covid-19
vaccine)
số 124001 và 123002 có
hạn dùng 06 tháng in trên nhãn (tăng 03 tháng hạn dùng so với hạn dùng in
trên nhãn)
ở điều kiện bảo quản -90°C đến -60°C. Hạn rã đông của vắc xin
vẫn áp dụng: 31 ngày ở điều kiện bảo quản +02°C đến +08°C theo đúng hướng dẫn
của nhà sản xuất.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chịu trách nhiệm đôn đốc và giám sát các
đơn vị áp dụng hạn dùng mới này.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như
trên; (để thực hiện)
Giám đốc Sở Y tế; (để báo cáo)
– Lưu: VT, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Cao Cương

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO