Công văn 1766/TTg-CN 2021 quy hoạch khu công nghiệp địa bàn Hải Dương

22/12/2021 343 lượt xem    

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1766/TTg-CN
V/v bổ sung điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi:

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 7399/BKHĐT-QLKKT ngày 27 tháng 10 năm 2021) về việc bổ sung điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên về việc bổ sung các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam như sau:

a) Khu công nghiệp Bình Giang 2 (diện tích 303,27 ha) tại các xã Thái Hòa, Thái Dương, Tân Hồng và Bình Xuyên, huyện Bình Giang.

b) Khu công nghiệp Thanh Hà 2 (diện tích 250 ha) tại các Thanh Cường và Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà.

c) Khu công nghiệp Kim Thành 2 (diện tích 437,24 ha) tại các xã Đại Đức và Tam Kỳ, huyện Kim Thành.

2. Các khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại các công văn số 1156/TTg-KTN ngày 14 tháng 7 năm 2014 và số 157/TTg-CN ngày 04 tháng 02 năm 2021 không thay đổi.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về các nội dung thẩm định và chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp nêu trên, bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật.

4. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường đảm bảo việc điều chỉnh chỉ tiêu đất khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương (khoảng 883 ha) phù hợp với quy định của pháp luật và ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 451/TTg-NN ngày 06 tháng 4 năm 2021, đáp ứng điều kiện để làm cơ sở bổ sung 03 khu công nghiệp nêu trên vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

5. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương:

a) Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo, quy mô diện tích, vị trí đề xuất bổ sung quy hoạch khu công nghiệp; đảm bảo sự phù hợp, tính khả thi, liên kết, đồng bộ, kế thừa và khả năng tích hợp của phương án bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong nội dung quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Không để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện.

b) Có trách nhiệm chỉ đạo việc tích hợp phương án phát triển hệ thống khu công nghiệp, trong đó có khu công nghiệp Bình Giang 2, khu công nghiệp Thanh Hà 2 và khu công nghiệp Kim Thành 2 vào quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030 và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

c) Thực hiện đồng bộ việc quy hoạch, phát triển khu công nghiệp với các công trình nhà ở, thiết chế văn hóa, xã hội, thể thao cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp. Đảm bảo việc cung cấp hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngoài hàng rào phục vụ cho hoạt động của khu công nghiệp. Có giải pháp ổn định đời sống và xây dựng phương án hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất.

d) Tiếp thu ý kiến của các Bộ có liên quan, thực hiện các giải pháp đề ra tại Đề án trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch. Thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập, xây dựng khu công nghiệp theo từng giai đoạn, phù hợp với khả năng thu hút đầu tư và tuân thủ các điều kiện, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP , quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và pháp luật có liên quan.

đ) Chỉ cho phép thực hiện thủ tục đầu tư đối với các khu công nghiệp khi đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP. Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án hạ tầng khu công nghiệp đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai, kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– TTg CP, các PTTg;
– Các Bộ: TN&MT, CT, XD, GTVT;
– Ban quản lý KCN t
nh Hải Dương;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, NN, QHĐP;
– Lưu: VT, CN (3) Khanh

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Văn Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO