Công văn 1765/TTg-NN 2021 chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện Dự án Hải Phòng

22/12/2021 301 lượt xem    

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1765/TTg-NN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi:

– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 7585/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 14 tháng 12 năm 2021 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định chuyển mục đích sử dụng 29,97 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp như ý kiến thẩm định và nội dung trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015, số 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về quyết định và tổ chức thực hiện dự án theo quy định của pháp luật đất đai; thực hiện việc giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện dự án phải đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng và đầy đủ theo quy định của pháp luật đất đai và quy định của pháp luật khác liên quan và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại các công văn trên.

3. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
Như trên;
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
– Bộ Giao thông vận
tải;
– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Vụ CN;
– Lưu: VT, NN (3)
THUY

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Văn Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (2 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (2 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO