Công văn 1763/TTg-NN 2021 chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện Dự án tại Hải Phòng

22/12/2021 321 lượt xem    

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1763/TTg-NN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi:

– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 6373/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 21 tháng 10 năm 2021 và số 6724/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 05 tháng 11 năm 2021) về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định chuyển mục đích sử dụng 17,67 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp như ý kiến thẩm định và nội dung trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các công văn nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 và số 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về quyết định thực hiện dự án và việc tổ chức thực hiện dự án theo quy định của pháp luật đất đai; thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện dự án phải đảm bảo đúng thẩm quyền, thực hiện đúng, đầy đủ theo quy định của pháp luật đất đai và quy định của pháp luật khác liên quan và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại các công văn trên.

3. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,
Vụ CN;
– Lưu: VT, NN (3)
THUY

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Văn Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO