Công văn 1760/TTg-NN 2021 chuyển sử dụng đất giải phóng mặt bằng tại Long An

23/12/2021 310 lượt xem    

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1760/TTg-NN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi:

– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
– Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6859/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 11 tháng 11 năm 2021 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án giải phóng mặt bằng ĐT.823D (trục mở mới Tây Bắc kết nối Long An – Thành phố Hồ Chí Minh), tỉnh Long An, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận Ủy ban nhân dân tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng 85,4 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp như ý kiến thẩm định và nội dung trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các pháp luật khác có liên quan; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về quyết định thực hiện dự án và việc tổ chức thực hiện dự án theo quy định của pháp luật đất đai; thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện dự án bảo đảm đúng thẩm quyền, thực hiện đúng và đầy đủ quy định của pháp luật đất đai cũng như quy định của pháp luật khác liên quan và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại các Công văn trên.

3. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi, giám sát và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, PTTg Lê V
ăn Thành;
– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: QHĐP, CN, TH; TGĐ
Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, NN (2b). Thanh

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
L
ê Văn Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO