Công văn 1752/TTg-NN 2021 chuyển đất rừng thực hiện Dự án nhiệt điện Vân Phong Vĩnh Tân

23/12/2021 346 lượt xem    

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1752/TTg-NN
V/v chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án đường dây 500kV Nhiệt điện Vân Phong – Nhiệt điện Vĩnh Tân.

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi:

– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
– Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;
– Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 7942/BNN-TCLN ngày 23 tháng 11 năm 2021 về việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án đường dây 500kV Nhiệt điện Vân Phong – Nhiệt điện Vĩnh Tân (Dự án thành phần 1: từ Nhiệt điện Vân Phong đến điểm D), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017, Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng đối với 19,5958 ha rừng tự nhiên trên địa bàn 02 tỉnh: Khánh Hòa (13,58 ha, gồm: 6,66 ha rừng phòng hộ, 5,423 ha rừng sản xuất, 1,497 ha rừng ngoài quy hoạch 3 loại rừng), Ninh Thuận (6,0158 ha, gồm: 4,1231 ha rừng phòng hộ, 1,6807 ha rừng sản xuất, 0,212 ha rừng ngoài quy hoạch 3 loại rừng) để thực hiện Dự án đường dây 500kV Nhiệt điện Vân Phong – Nhiệt điện Vĩnh Tân (Dự án thành phần 1: Từ Nhiệt điện Vân Phong đến điểm D) như Báo cáo thẩm định và đề xuất, kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 7942/BNN-TCLN ngày 23 tháng 11 năm 2021.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về nội dung thẩm định, tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ của hồ sơ, tài liệu, số liệu và các nội dung trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án trên; Ủy ban nhân dân 02 tỉnh: Khánh Hòa, Ninh Thuận chịu trách nhiệm trước pháp luật các thông tin về tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ của hồ sơ, tài liệu, số liệu và các nội dung liên quan trong hồ sơ đề nghị thẩm định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án trên.

2. Giao Ủy ban nhân dân 02 tỉnh: Khánh Hòa, Ninh Thuận chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra kỹ, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng; rà soát nhu cầu thực tế, xác định vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng, đảm bảo thống nhất giữa hồ sơ và thực địa, phù hợp với chỉ tiêu đất rừng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện nghiêm nghĩa vụ trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp; việc quyết định cho phép chuyển mục đích và tổ chức chuyển mục đích sử dụng diện tích rừng được nêu ở mục 1 văn bản này chỉ được thực hiện sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 19, 23 Luật Lâm nghiệp và quy định của pháp luật liên quan; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân 02 tỉnh: Khánh Hòa, Ninh Thuận chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đảm bảo sử dụng rừng, đất tiết kiệm, hiệu quả, đúng và đầy đủ theo quy định của pháp luật, không làm thất thoát tài sản, ngân sách nhà nước, tham nhũng và gây khiếu kiện mất trật tự xã hội; phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn giải quyết các vấn đề liên quan để quá trình đầu tư xây dựng và khai thác công trình không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ quốc phòng.

Hội đồng nhân dân 02 tỉnh: Khánh Hòa, Ninh Thuận chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc đề xuất chủ trương và tổ chức thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để triển khai Dự án nêu trên.

3. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân 02 tỉnh: Khánh Hòa, Ninh Thuận thực hiện; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng diện tích rừng tại mục 1 văn bản này theo đúng Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và quy định của pháp luật hiện hành./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– TTgCP, PTTg Lê Văn Thành;
– Các Bộ: KHĐT, CT, TNMT, QP, CA;
– VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: PL, CN;
– Lưu: VT, NN (02) KH.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Văn Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO