Công văn 14275/BTC-TCT 2021 gia hạn nộp thuế đối với số tiền thuế khi xảy ra dịch bệnh

21/12/2021 315 lượt xem    

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 14275/BTC-TCT
V/v giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa.

Bộ Tài chính đã nhận được kiến nghị của cử tri Thanh Hóa do Ban Dân nguyện – Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo công văn số 418/BDN ngày 2/11/2021, nội dung kiến nghị liên quan đến gia hạn thuế đối với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khi xảy ra dịch bệnh, cụ thể như sau:

1. Nội dung kiến nghị

Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và các văn bản có liên quan về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu chưa có quy định về việc gia hạn nộp thuế đối với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt mới phát sinh liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khi xảy ra dịch bệnh. Đề nghị nghiên cứu trình Quốc hội xem xét, sửa đổi Luật Quản lý thuế, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng; gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt mới phát sinh liên quan đến hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

2. Bộ Tài chính xin trả lời:

Ngày 13/6/2019 Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020) thay thế Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11. Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đã quy định về gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp, miễn xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh như sau:

Tại khoản 27 Điều 3 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định về các trường hợp bất khả kháng bao gồm: “a) Người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ”

Tại khoản 8 Điều 59 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định về xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế: “8. Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại khoản 1 Điều này được miễn tiền chậm nộp trong trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 27 Điều 3 của Luật này”

Tại khoản 1 Điều 62 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định về gia hạn nộp thuế: “Việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 27 Điều 3 của Luật này…”

Tại khoản 1 Điều 140 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định miễn tiền phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế: “1. Người nộp thuế bị phạt tiền do vi phạm hành chính về quản lý thuế mà bị thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 27 Điều 3 của Luật này thì được miễn tiền phạt. Tổng số tiền miễn phạt tối đa không quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại.”

Như vậy, tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH19 đã quy định về gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp, miễn tiền phạt do vi phạm hành chính về quản lý thuế mà người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do gặp dịch bệnh theo quy định Khoản 27 Điều 3 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Trên đây là trả lời của Bộ Tài chính đối với kiến nghị của cử tri Thanh Hóa. Trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa để trả lời cử tri./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Ủy ban thường vụ Quốc hội;
– Trưởng Đoàn ĐB
QH tỉnh Thanh Hóa;
– Ban Dân nguyện – UBTVQH;
– UBND tỉnh Thanh Hóa;
– Đ/c Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;
– Đ/c Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP;

– Vụ Dân nguyện – VPQH;
– Văn phòng Bộ;
– Vụ PC, CST-BTC;
– Vụ PC, Vụ QLN&CCNT – TCT;
– Lưu: VT, TCT(VT, CS(3b)).

BỘ TRƯỞNG
Hồ Đức Phớc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO