Công văn 10746/BYT-MT 2021 phòng chống dịch COVID19 trong thời gian nghỉ Tết âm lịch

21/12/2021 321 lượt xem    

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 10746/BYT-MT
V/v phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian nghỉ Tết âm lịch

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 16/12/2021 tại Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ Tết âm lịch, Bộ Y tế kính báo cáo Văn phòng Chính phủ những nội dung về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo an toàn trong thời gian nghỉ Tết âm lịch như sau:

1. Hiện nay nhiều địa phương vẫn ghi nhận số mắc COVID-19 hằng ngày trong cộng đồng, đặc biệt tại các địa phương có mật độ dân cư cao, giao thương, đi lại lớn. Ngoài ra biến chủng Omicron đang lan truyền nhanh, diễn biến phức tạp, khó lường tại nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đề nghị xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, các hoạt động vui chơi, lễ hội, tôn giáo tại các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch trong thời gian nghỉ Tết âm lịch.

2. Việc sinh hoạt, đi lại, giao thương của người dân trong thời gian nghỉ Tết âm lịch tuyệt đối tuân thủ đúng và đầy đủ quy định 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Không tụ tập, Khai báo y tế và Khoảng cách) của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19.

3. Các địa phương căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh thực hiện đánh giá, cập nhật cấp độ dịch trên Cổng thông tin điện tử của địa phương và Bộ Y tế để có các biện pháp tăng cường đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Bộ Y tế kính gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
Như trên;
– PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
– Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
– Các đ/c Thứ trưởng;
– Các Bộ LĐTB&XH và VHTT&DL;
– Các Cục YTDP, Vụ TTTĐKT, VP Bộ;
– Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (2 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (2 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO