Công văn 10606/BYT-KCB 2021 thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung

15/12/2021 307 lượt xem    

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 10606/BYT-KCB
V/v thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Y tế nhận được công văn số 8645/SYT-NVY ngày 18/11/2021 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cho thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung xuống còn 07 ngày đối với các trường hợp F0 không có triệu chứng đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin và có kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày thứ 7, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn diễn biến phức tạp, để thích ứng tình hình mới và bảo đảm an toàn, linh hoạt phù hợp với điều kiện và nguồn lực của địa phương. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế căn cứ cấp độ dịch, khả năng đáp ứng để thực hiện thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung xuống còn 07 ngày đối với các trường hợp F0 không có triệu chứng đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin và có kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày thứ 7.

Khi hết thời gian cách ly tại cơ sở thu dung điều trị đề nghị thực hiện theo dõi tại nhà theo quy định tại mục VII. Xuất viện và dự phòng lây nhiễm của Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị COVID-19 ban hành theo Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế.

Trên đây là ý kiến của Bộ Y tế, đề nghị Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện, theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả về Bộ Y tế hàng tháng để kịp thời điều chỉnh các quy định cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng (để phối hợp);
– Cục YTDP, Cục QLMTYT (để phối hợp);
– Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO