Công thức tính thuế TNCN và phân bổ thuế đã nộp tại nước ngoài

19/01/2019 1278 lượt xem    

Công văn số 1827/TCT-TNCN

Công thức tính thuế TNCN

Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3401/CT-TNCN đề ngày 22/01/2018 của Cục Thuế TP Hà Nội

Về việc hướng dẫn vướng mắc nghĩa vụ thuế TNCN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về công thức tính thuế.

– Căn cứ điểm 4 Điều 7 Chương II Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính.

– Căn cứ khoản 1 Điều 14 chương III Thông tư số 92/2015/TT-BTC;ngày 15/06/2015; sửa đổi bổ sung điểm a khoản 4 Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính.

Trường hợp ông Nguyễn Văn A là cá nhân cư trú tại Việt Nam

– Nhận được thu nhập không bao gồm thuế TNCN (thu nhập net) tại Văn phòng đại diện Công ty Chevron VietNam LTD tại Hà Nội

– Nhận được thu nhập không bao gồm thuế TNCN (thu nhập net) tại Công ty X tại nước ngoài thuộc cùng tập đoàn Chevron

Thì thu nhập làm căn cứ quy đổi thành thu nhập tính thuế là :

Thu nhập thực nhận:

  •  (+) các khoản lợi ích do người sử dụng lao động trả thay cho người lao động (nếu có)
  •  (-) các khoản giảm trừ và được áp dụng chi tiết theo khoản 1 Điều 14 chương III Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 sửa đổi bổ sung điểm a khoản 4 Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT- BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính.

Thu nhập thực nhận là tiền lương; tiền công không bao gồm thuế mà người lao động nhận được hàng tháng; (không bao gồm thu nhập được miễn thuế)

2. Về phân bổ thuế đã nộp tại nước ngoài.

– Căn cứ tiết e.1 khoản 2 Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính.

Trường hợp ông Nguyễn Văn A là cá nhân cư trú tại Việt Nam,

– Nhận được thu nhập không bao gồm thuế TNCN (thu nhập net) tại Văn phòng đại diện Công ty Chevron VietNam LTD tại Hà Nội

– Nhận được thu nhập không bao gồm thuế TNCN (thu nhập net) tại Công ty X tại nước ngoài thuộc cùng tập đoàn Chevron tại nước có ký kết hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam

Thì được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài thu trên phần thu nhập nhận được tại Công ty X.

Số thuế được trừ không vượt quá số thuế phải nộp tính theo biểu thuế của Việt Nam tính phân bổ cho phần thu nhập phát sinh tại nước ngoài.

Tỷ lệ phân bổ được xác định bằng tỷ lệ giữa số thu nhập phát sinh tại nước ngoài và tổng thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP Hà Nội được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO