Chuyển nhượng vốn của chủ đầu tư nước ngoài ở ngoài Việt Nam

22/03/2018 613 lượt xem    

Công ty Microtec PTE LTD có phải kê khai nộp thuế TNDN khi có hoạt động chuyển nhượng 100% vốn góp của Công ty trong Công ty TNHH Microtec Việt Nam cho Công ty Microtec International Ltd? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 320/TCT-CS, ngày 27 tháng 01 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ điểm 2 phần A, điểm 1 và điểm 3.2 phần E Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp;

Điểm c khoản 2 Điều 14 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp;

Điểm b khoản 8 Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính về quản lý thuế;

Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ và khoản 2 Điều 1 Nghị định số 13/2009/NĐ-CP ngày 13/2/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 98/2007/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 56891/CT-HTr ngày 5/11/2014 của Cục Thuế TP Hà Nội về chuyển nhượng vốn của chủ đầu tư nước ngoài ở ngoài Việt Nam. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP Hà Nội được biết:

Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất xử lý theo quan điểm 2 của Cục Thuế thành phố Hà Nội nêu tại công văn số 56891/CT-HTr nêu trên, cụ thể:

“Trường hợp Công ty Microtec PTE LTD có hoạt động chuyển nhượng 100% vốn góp của Công ty trong Công ty TNHH Microtec Việt Nam cho Công ty Microtec International Ltd thì Công ty Microtec PTE LTD đã phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng vốn tại Việt Nam. Công ty TNHH Microtec Việt Nam (nơi các tổ chức nước ngoài đầu tư vốn) có trách nhiệm kê khai, nộp thay số thuế TNDN phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của Công ty Microtec PTE LTD. Việc kê khai thuế, nộp thuế được thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuế.”.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO