Chuyển đổi hóa đơn điện tử sang giấy

02/02/2018 606 lượt xem    

Công văn số: 2084/TCT-DNL
V/v: Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

Tổng cục Thuế nhận được công văn số ACC31032016 ngày 31/3/2016 của Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Chailease kiến nghị về thực hiện hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi; bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa; cung ứng dịch vụ quy định:

“Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau. Nhà nước khuyến khích hình thức hóa đơn điện tử.”

– Căn cứ Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011. Bộ Tài chính hướng dẫn về việc chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy:

1. Nguyên tắc chuyển đổi

Người bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này và phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán; dấu của người bán.

Người mua, người bán được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế tóan theo quy định của Luật Kế toán. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy phục vụ lưu trữ chứng từ kế tóan phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này.

2. Điều kiện

Hóa đơn điện tử chuyển sang hóa đơn giấy phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 

a) Phản ánh toàn vẹn nội dung của hóa đơn điện tử gốc;

 

b) Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy;

 

c) Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

3. Giá trị pháp lý của các hoá đơn điện tử chuyển đổi

Hóa đơn điện tử chuyển đổi có giá trị pháp lý khi bảo đảm các yêu cầu về tính toàn vẹn của thông tin trên hóa đơn nguồn; ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi và chữ ký; họ tên của người thực hiện chuyển đổi được thực hiện theo quy định của pháp luật về chuyển đổi chứng từ điện tử.

 

4. Ký hiệu riêng trên hoá đơn chuyển đổi

Ký hiệu riêng trên hoá đơn chuyển đổi từ hoá đơn điện tử sang hoá đơn dạng giấy bao gồm đầy đủ các thông tin sau: dòng chữ phân biệt giữa hoá đơn chuyển đổi và hoá đơn điện tử gốc – hóa đơn nguồn (ghi rõ “HOÁ ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ”); họ và tên, chữ ký của người được thực hiện chuyển đổi; thời gian thực hiện chuyển đổi.”

Tổng cục Thuế nhận được công văn số ACC31032016 ngày 31/3/2016 của Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Chailease. Địa chỉ: 28th floor, Sai Gon Trade center, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM. Kiến nghị về thực hiện hóa đơn điện tử. Theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Hóa đơn điện tử là một hình thức hóa đơn; do đó Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Chailease sử dụng hóa đơn điện tử để phục vụ cho hạch toán kế toán và kê khai thuế.

Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Chailease được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang giấy để gửi cho khách hàng trong một số trường hợp sau:

– Khách hàng có nhu cầu nhận hóa đơn chuyển đổi trong giai đoạn đầu triển khai.

– Khách hàng không có phương tiện nhận hóa đơn điện tử.

– Khách hàng đến giao dịch trực tiếp tại Công ty.

Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên. Khách hàng của Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Chailease được sử dụng hóa đơn này để hạch toán và kê khai thuế theo quy định.

Để triển khai hóa đơn điện tử có hiệu quả; đề nghị Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Chailease chủ động tuyên truyền cho khách hàng việc thực hiện hóa đơn điện tử để khách hàng hiểu và chấp nhận hóa đơn điện tử;đồng thời chủ động phối hợp với Cục thuế địa phương để Cục thuế hỗ trợ trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO