Chứng từ đối với các chương trình hợp tác khuyến mại

07/02/2018 649 lượt xem    

Số: 2906/TCT-DNL
V/v chứng từ chi đối với các chương trình khuyến mại liên kết

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1270/BIDV-TC ngày 16/3/2017 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đề nghị hướng dẫn về chứng từ đối với các chương trình hợp tác khuyến mại. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng quy định các trường hợp không phải tính, kê khai nộp thuế giá trị gia tăng quy định;

Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế giá trị gia tăng như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định

Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  •  Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
  •  Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
  •  Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1270/BIDV-TC ngày 16/3/2017 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đề nghị hướng dẫn về chứng từ đối với các chương trình hợp tác khuyến mại. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo nội dung công văn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam thì bản chất của việc phối hợp với các đối tác liên kết là việc thực hiện khuyến mại nhằm mang lại lợi ích cho các bên tham gia. Đối tác liên kết bán được nhiều hàng hơn, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam kích thích khách hàng chi tiêu, thanh toán bằng thẻ và có lợi ích từ việc thu phí, nhiều khách hàng mở tài khoản, mở thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Như vậy thực chất đây là chi phí khuyến mại của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng. Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam có các chương trình khuyến mại liên kết giảm giá cho khách hàng thì các chi phí khuyến mại phải có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp làm cơ sở hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Về hóa đơn đề nghị Ngân hàng TMCP – Đầu tư và Phát triển Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật thuế và pháp luật về hoạt động khuyến mại.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO