Công văn 8809/VPCP-KGVX năm 2021 về trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 do Văn phòng Chính phủ ban hành

05/12/2021 328 lượt xem    

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 8809/VPCP-KGVX
V/v trình
Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên
đán Nhâm Dần năm 2022

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Lao động – Thương binh
và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại
Tờ trình số 115/TTr-LĐTBXH ngày 23 tháng 11 năm 2021 về việc trình Chủ tịch nước
tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp T
ết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Phó
Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
trình Chủ tịch nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp T
ết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động – Thương
binh và Xã
hội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như
trên;
– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
– VP Chủ tịch nước;
– Bộ Tài chính;
– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,

Trợ lý TTg, Vụ
KTTH, TGĐ
Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KGVX (3) .

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO