Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chi phí không thể hạch toán riêng

13/03/2018 931 lượt xem    

Số: 2949/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kon Tum

Tổng cục Thuế nhận được:

+ Công văn số 3021/CT-KTT ngày 22/05/2015

+ Công văn số 3727/CT-KTT ngày 25/06/2015

Của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với Chi nhánh Tổng công ty cà phê Việt Nam – Công ty cà phê Đăk Uy.

Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính:

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định; và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về ưu đãi thuế TNDN:

“2. Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp phải tính riêng:

+ Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế TNDN; (bao gồm mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế)

+ Thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng.

Trường hợp trong kỳ tính thuế, doanh nghiệp không tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế TNDN và thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế thì phần thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế xác định bằng (=) tổng thu nhập tính thuế nhân (x) với tỷ lệ phần trăm (%) doanh thu hoặc chi phí được trừ của hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế so với tổng doanh thu hoặc tổng chi phí được trừ của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế.

Trường hợp có khoản doanh thu hoặc chi phí được trừ không thể hạch toán riêng được thì khoản doanh thu hoặc chi phí được trừ đó xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu hoặc chi phí được trừ của hoạt động sản xuất, kinh doanh hưởng ưu đãi thuế trên tổng doanh thu hoặc chi phí được trừ của doanh nghiệp.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp năm 2014, Chi nhánh Tổng công ty cà phê Việt Nam – Công ty Cà phê Đăk Uy có thu nhập từ hoạt động sản xuất nông nghiệp (được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp) và hoạt động kinh doanh thương mại (không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp), Công ty có phát sinh các khoản chi phí được trừ dùng chung cho hoạt động sản xuất và hoạt động thương mại không thể hạch toán riêng được thì Công ty phải thực hiện phân bổ các khoản chi phí này theo quy định nêu trên.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Kon Tum được biết và thực hiện./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO