Chính sách thuế với tài nguyên xuất khẩu

22/01/2018 640 lượt xem    

Các doanh nghiệp khai thác, chế biến và xuất khẩu gặp nhiều khó khăn trong thực hiện biểu nộp thuế với tài nguyên khoáng sản khai thác. Trường hợp nào được hoàn thuế giá trị gia tăng? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Chính sách thuế với tài nguyên xuất khẩu theo Công văn số 1736/TCT-CS ngày 3/5/2017.

Tại Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội quy định: “Điều 1

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng:

1. Các khoản 4, 7, 8, 11, 15, 17, 23 và 25 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

23. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác.”

7. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 13. Các trường hợp hoàn thuế

2. Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có s thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý.””

Tại khoản 11 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT: “11. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể việc xác định tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa được chế biến thành sản phẩm khác quy định tại Khoản này.”

Tại khoản 4 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP nêu trên quy định:

“Điều 10. Hoàn thuế giá trị gia tăng

Việc hoàn thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại Điều 13 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

4. Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.”

Tại khoản 23 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT: “23. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác.

Tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác, bao gồm cả khoáng sản đã qua sàng, tuyển, xay, nghiền, xử lý nâng cao hàm lượng, hoặc tài nguyên đã qua công đoạn cắt, xẻ.”

Tại khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:

“Điều 18. Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT

4. Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ bán trong nước thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế GTGT cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên.

Công văn số 766/CT-KT2 ngày 01/3/2017 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương hỏi về chính sách thuế. 

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trước ngày 01/7/2016, sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên khoáng sản nếu được xác định là đã qua chế biến thành sản phẩm khác thì sản phẩm xuất khẩu thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 0% và được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào.

Trường hợp doanh nghiệp đề nghị hoàn thuế cho sản phẩm xuất khẩu thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 0% kỳ hoàn thuế từ tháng 11/2015 đến tháng 7/2016, nếu Cục Thuế qua kiểm tra hồ sơ xác định trên hồ sơ khai thuế GTGT tháng 7/2016 doanh nghiệp chỉ đề nghị hoàn thuế của số thuế GTGT được khấu trừ đối với hàng hóa xuất khẩu từ tháng 11/2015 đến tháng 6/2016 thì Cục Thuế xem xét giải quyết hoàn thuế cho doanh nghiệp theo quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO