Quy định về những thông tin được viết tắt trên hóa đơn

17/01/2018 642 lượt xem    

Nhằm giải đáp thắc mắc về về kiến nghị của Công ty TNHH thương mại dịch vụ quốc tế DV. Tổng cục thuế đã ban hành Công văn số 3137/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 14/07/2017 v/v chính sách thuế nhằm hướng dẫn đối với Chính sách thuế về hóa đơn.

Tại Khoản 3, 4 Điều 3 và Khoản 1, 2 Điều 14 của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

3. Lập hóa đơn là việc ghi đầy đủ nội dung theo quy định khi bán hàng hóa, dịch vụ.

4. Hóa đơn hợp pháp đảm bảo đúng, đầy đủ về hình thức và nội dung theo quy định tại Nghị định này.”

“Điều 14. Nguyên tắc sử dụng 

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa; dịch vụ các loại hóa đơn theo quy định tại Nghị định này.

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh khi lập hóa đơn phải ghi đầy đủ nội dung và đúng thực tế nghiệp vụ phát sinh.”

Căn cứ Khoản 7.b Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 sửa đổi bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“b) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 như sau:

“b) Tiêu chức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”

Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người mua và người bán.

Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người mua phải viết đầy đủ. Trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán.

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài; trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q”, “Thành phố” thành “TP”, “Việt Nam” thành “VN” hoặc “Cổ phần” là “CP”, “Trách nhiệm Hữu hạn” thành “TNHH”, “khu công nghiệp” thành “KCN”, “sản xuất” thành “SX”, “Chi nhánh” thành “CN”… nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường ph, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTCcủa Bộ Tài chính.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH thương mại dịch vụ quốc tế DV có địa chỉ theo Giy chứng nhận đăng ký kinh doanh: “Nhà ông Nguyễn Hữu Thành, tổ dân phố Nam Phong, Phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh” nhưng người bán lập hóa đơn cho Công ty ghi địa chỉ là “Nhà ông Nguyễn Hữu Thành, tổ dân phố Nam Phong, Phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh” thì hóa đơn này là hợp lệ.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO