Chính sách thuế từ tiền lãi phát sinh do hoàn nhập từ Quỹ PT KHCN

07/02/2018 694 lượt xem    

Công văn số: 3549/TCT-DNL
V/v: hướng dẫn chính sách

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2123/CT-KTT ngày 21/6/2016 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn chính sách thuế liên quan đến tiền lãi phát sinh do hoàn nhập từ Quỹ phát triển khoa học công nghệ của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“Điều 10. Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

2. Trong thời hạn 5 năm, kể từ khi trích lập, nếu Quỹ phát triển khoa học và công nghệ không được sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% hoặc sử dụng không đúng mục đích thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên khoản thu nhập đã trích lập quỹ mà không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó.

Số tiền sử dụng không đúng mục đích thì sẽ không được tính vào tổng số tiền sử dụng cho mục đích phát triển khoa học và công nghệ.

– Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp dùng để tính số thuế thu hồi là thuế suất áp dụng cho doanh nghiệp trong thời gian trích lập quỹ.

– Lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên phần quỹ không sử dụng hết là lãi suất trái phiếu kho bạc loại kỳ hạn một năm (hoặc lãi suất tín phiếu kho bạc loại kỳ hạn một năm) áp dụng tại thời điểm thu hồi và thời gian tính lãi là hai năm.”

Điều 4, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau:

“2.36. Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật.”

Công văn số 2123/CT-KTT ngày 21/6/2016 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn chính sách thuế liên quan đến tiền lãi phát sinh do hoàn nhập từ Quỹ phát triển khoa học công nghệ của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông

Căn cứ các quy định trên thì trường hợp doanh nghiệp trích lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ nhưng trong thời hạn 5 năm, kể từ khi trích lập, nếu Quỹ phát triển khoa học và công nghệ không được sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% hoặc sử dụng không đúng mục đích thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên khoản thu nhập đã trích lập quỹ mà không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó theo quy định. Tiền lãi phát sinh do hoàn nhập Quỹ phát triển khoa học công nghệ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN của doanh nghiệp.

 

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO