Chính sách thuế TNDN

15/01/2018 977 lượt xem    

Công văn số:318/TCT-CS
V/v: Chính sách thuế TNDN

Kính gửi: 

Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn:

Số 11673/CT-KT1 ngày 29/11/2016 của Cục Thuế thành phố H Chí Minh

Về chính sách thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3 Điều 7 Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12; (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009) quy định:

“3. Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bt động sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế.

Tại Khoản 4 Điều 1 Luật s 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi; bổ sung Khoản 3 Điều 7 Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12; (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014) quy định:

“3. Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư; chuyn nhượng quyn tham gia dự án đầu tư, chuyn nhượng quyn thăm dò; khai thác, chế biến khoáng sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế. Thu nhập từ chuyn nhượng dự án đầu tư (trừ dự án thădò, khai thác khoáng sản), thu nhập từ chuyn nhượng quyn tham gia dự án đầu tư (trừ chuyển nhượng quyền tham gia dự án thăm dò, khai thác khoáng sản), thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nếu l thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế.”

Tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính Phủ; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN; (có hiệu lực thi hành từ ny 15/2/2014 và áp dụng cho ktính thuế từ năm 2014 trở đi) quy định:

“Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyn nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyn nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải xác định riêng đ kê khai nộp thuế. Trường hợp chuyn nhượng quyn tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản), chuyển nhượng bất động sản nếu bị lỗ thì s l này được bù trừ vlãi của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tính thuế. Trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục giải th có bán bt động sản là tài sản c định thì thu nhập từ chuyn nhượng bt động sản (nếu có) được bù trừ với thu nhập từ hoạt động sản xut kinh doanh của doanh nghiệp”.

Tại Khoản 1 Điều 83 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 quy định:

Điều 83: Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực.

Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp văn bản có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó”.

Liên quan đến trường hp của Công ty TNHH MTV Bình Thủy Trí An; Tổng cc Thuế đã có công văn s 4166/TCT-CS ngày 8/10/2015; gửi Cc Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ các quy định nêu trên; đ nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại văn bản pháp luật về thuế TNDN tại từng thời kỳ; đ hướng dẫn doanh nghiệp xác định nghĩa vụ thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO