Chính sách thuế TNDN đối với tiền bồi thường

02/02/2018 634 lượt xem    

Trường hợp Công ty TNHH Tâm Châu nhận được từ Công ty cổ phần thủy điện Miền Nam Khoản tiền bồi thường tài sản, tiền hỗ trợ do một phần diện tích đất thuê của Công ty TNHH Tâm Châu được Nhà nước thu hồi để giao cho Công ty cổ phần thủy điện Miền Nam thì Công ty phải hạch toán và kê khai nộp thuế TNDN ra sao? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về Chính sách thuế TNDN đối với tiền bồi thường theo hướng dẫn tại Công văn số 2792/TCT-CS ngày 22 tháng 6 năm 2016, cụ thể như sau:

– Tại Khoản 16 Điều 7 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về thu nhập bao gồm:

“16. Tiền đền bù về tài sản cố định trên đất và tiền hỗ trợ di dời sau khi trừ các Khoản chi phí liên quan như chi phí di dời (chi phí vận chuyển, lắp đặt), giá trị còn lại của tài sản cố định và các chi phí khác (nếu có). Riêng tiền đền bù về tài sản cố định trên đất và tiền hỗ trợ di dời của các doanh nghiệp di chuyển địa Điểm theo quy hoạch của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà giá trị của các Khoản hỗ trợ, đền bù sau khi trừ các chi phí liên quan (nếu có) thì phần còn lại doanh nghiệp sử dụng theo quy định của pháp luật có liên quan.”

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1583/CT-KtrT2 ngày 11/5/2016 của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng về Chính sách thuế TNDN đối với tiền bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp trong năm 2013, Công ty TNHH Tâm Châu nhận được từ Công ty cổ phần thủy điện Miền Nam Khoản tiền bồi thường tài sản, tiền hỗ trợ do một phần diện tích đất thuê của Công ty TNHH Tâm Châu được Nhà nước thu hồi để giao cho Công ty cổ phần thủy điện Miền Nam theo Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 09/07/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Công ty phải hạch toán phần còn lại vào thu nhập khác sau khi trừ các Khoản chi phí liên quan theo quy định như chi phí di dời, giá trị còn lại của tài sản trên đất và các chi phí khác (nếu có) và kê khai nộp thuế TNDN theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO