Chính sách thuế TNDN đối với khoản tổn thất của NH do bán nợ xấu

16/03/2018 579 lượt xem    

Trường hợp năm 2013, Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông có phát sinh tổn thất do bán nợ xấu đối với khoản cho khách hàng vay thì khoản tổn thất này có được xử lý là một khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 3551/TCT-CS, ngày 31 tháng 8 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2, Các khoản chi không được trừ khỉ xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.1. Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này.

Trường hợp doanh nghiệp có chi phí liên quan đến phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế”

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 148/CT-TTr ngày 29/01/2015 của Cục Thuế tỉnh An Giang về việc bán nợ xấu phát sinh lỗ của Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh An Giang được biết:

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp năm 2013, Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông có phát sinh tổn thất do bán nợ xấu đối với khoản cho khách hàng vay mua xe gắn máy trả góp, cơ quan thanh tra Ngân hàng Nhà nước tỉnh An Giang kết luận do trách nhiệm của các cá nhân, tập thể Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông, tuy nhiên Ngân hàng không bắt buộc các cá nhân liên quan bồi thường thì khoản tổn thất này phải xử lý bằng quỹ dự phòng rủi ro, không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO