Chính sách thuế TNDN đối với hoạt động đầu tư mở rộng

23/03/2018 478 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động đầu tư mở rộng

Căn cứ vào công văn 4309/TCT-CS ngày 16/10/2015

Tại điểm a, khoản 6, Điều 18 TT 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của BTC hướng dẫn:

Về ưu đãi đối với đầu tư mở rộng

Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động như mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại điểm này thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại hoặc được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn, lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại thì dự án đầu tư mở rộng đó phải thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP đồng thời cũng thuộc lĩnh vực, địa bàn với dự án đang hoạt động.

Dự án đầu tư mở rộng quy định tại điểm này phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

– Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP hoặc từ 10 tỷ đồng đối với các dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.

– Tỷ trọng NG TSCĐ tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng NG TSCĐ trước khi đầu tư.

– Công suất thiết kế khi đầu tư mở rộng tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế theo luận chứng kinh tế kỹ thuật trước khi đầu tư ban đầu.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại khoản này được tính từ năm dự án đầu tư mở rộng hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh có thu nhập, trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mở rộng thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư phát sinh doanh thu.

Tại khoản 3, Điều 23 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:

Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mở rộng trước thời điểm ngày 01/01/2014 và đưa dự án đầu tư mở rộng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, phát sinh doanh thu kể từ ngày 01/01/2014 nếu dự án đầu tư mở rộng này thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Trả lời công văn số 02/CV-2015 ngày 14/08/2015 của Công ty TNHH Kyoei Việt Nam đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động đầu tư mở rộng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty TNHH Kyoei Việt Nam đã được Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn tại công văn số 23439/CT-HTr ngày 27/4/2015. Căn cứ điều kiện thực tế Công ty đáp ứng, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn xác định ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng được cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh năm 2013.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO