Ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp hình thành do sáp nhập

29/01/2018 754 lượt xem    

Số: 1233/TCT-CS
Ưu đãi thuế TNDN sau sáp nhập

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 1749/CT-TTHT ngày 16/01/2017 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty TNHH Thời trang Star, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

– Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất; kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế TNDN (bao gồm mức thuế suất ưu đãi; mức miễn thuế; giảm thuế) và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng.

– Trường hợp trong kỳ tính thuế, doanh nghiệp không tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế và thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế thì phần thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế xác định bằng (= ) tổng thu nhập tính thuế nhân (x) với tỷ lệ phần trăm (%) doanh thu hoặc chi phí được trừ của hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế so với tổng doanh thu hoặc tổng chi phí được trừ của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế.”

Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

Doanh nghiệp thành lập hoặc doanh nghiệp có dự án đầu tư từ việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư trước khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế TNDN.

Căn cứ các quy định nêu trên,

Về nguyên tắc, trường hợp hai doanh nghiệp sáp nhập với nhau thì được kế thừa các ưu đãi về thuế TNDN của doanh nghiệp trước khi sáp nhập trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế TNDN, việc xác định thu nhập hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.

Ngoài ra, khi nhận được công văn số 44448/CT-HTr ngày 04/07/2016 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc Cục Thuế đã có công văn số 9443/CT-HTr báo cáo xin ý kiến nhưng chưa nhận được văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thuế, Văn phòng Tổng cục Thuế đã liên hệ với Cục Thuế thành phố Hà Nội và thông báo Tổng cục Thuế không nhận được công văn số 9443/CT-HTr ngày 04/03/2016 của Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ quy định pháp luật có liên quan và tình hình thực tế của đơn vị để hướng dẫn đơn vị thực hiện phù hợp thực tế phát sinh và theo đúng quy định của pháp luật.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO