Chính sách thuế TNDN đối với Công ty cổ phần Petec Bình Định

08/03/2018 733 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về chính sách thuế TNDN đối với Công ty cổ phần Petec Bình Định căn cứ vào công văn 232/TCT-CS ngày 21/01/2015

Ngày 24/12/2014, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2573/CT-TTHT ngày 19/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với Công ty cổ phần Petec Bình Định. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Bình Định đối với trường hợp của Công ty cổ phần Petec Bình Định đã được hướng dẫn cụ thể tại điểm a Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Nguyên giá tài sản cố định của doanh nghiệp chỉ được thay đổi trong các trường hợp sau:

a) Đánh giá lại giá trị TSCĐ trong các trường hợp:

– Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Thực hiện tổ chức lại doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, cổ phần hoá, bán, khoán, cho thuê, chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần, chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn.

– Dùng tài sản để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

b) Đầu tư nâng cấp TSCĐ.

c) Tháo dỡ một hay một số bộ phận của TSCĐ mà các bộ phận này được quản lý theo tiêu chuẩn của 1 TSCĐ hữu hình.

Khi thay đổi nguyên giá TSCĐ, doanh nghiệp phải lập biên bản ghi rõ các căn cứ thay đổi và xác định lại các chỉ tiêu nguyên giá, giá trị còn lại trên sổ kế toán, số khấu hao luỹ kế, thời gian sử dụng của TSCĐ và tiến hành hạch toán theo quy định.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO