Chính sách thuế TNDN

19/03/2018 561 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp căn cứ vào công văn 3877/TCT-CS ngày 21/09/2015

Tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

Chi tài trợ cho giáo dục không đúng đối tượng quy định tại Tiết a Điểm này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại Tiết b dưới đây:

a) Tài trợ cho giáo dục gồm:

Tài trợ cho các trường học công lập, dân lập và tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của pháp luật về giáo dục mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các trường học;

Tài trợ cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và hoạt động của trường học;

Tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của trường;

Tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở sở giáo dục đại học được quy định tại Luật Giáo dục (tài trợ trực tiếp cho học sinh, sinh viên hoặc thông qua các cơ sở giáo dục, thông qua các cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật);

Tài trợ cho các cuộc thi về các môn học được giảng dạy trong trường học mà đối tượng tham gia dự thi là người học; tài trợ để thành lập các Quỹ khuyến học giáo dục theo quy định của pháp luật về giáo dục đào tạo.

b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho giáo dục gồm:

Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện cơ sở kinh doanh là nhà tài trợ;

Đại diện của cơ sở giáo dục hợp pháp là đơn vị nhận tài trợ, học sinh, sinh viên (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) nhận tài trợ (theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này); kèm theo hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 882/CT-TTHT ngày 11/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp căn cứ quy định nêu trên và trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp để hướng dẫn doanh nghiệp xác định khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với trường hợp Doanh nghiệp tư nhân Cỏ May theo hướng dẫn tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO