Chính sách thuế TNCN từ lợi tức nhận được do tham gia góp vốn

21/01/2019 873 lượt xem    

Công văn số 103/TCT-TNCN

Thuế TNCN từ đầu tư vốn

Kính gửi: Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu phát triển

Trả lời:

– Công văn 04/2017/Bolt-KT ngày 30/11/2017 của Viện Đào tạo mở

– Nghiên cứu phát triển (“Viện”) về việc hướng dẫn

Thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn.

Về việc này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 6 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của BTC hướng sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của BTC quy định:

“6. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 2

“c) Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào:

– Công ty trách nhiệm hữu hạn,

– Công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh

– Các hình thức kinh doanh khác

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã:

– Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng;

– Góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ.”

Tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của BTC hướng dẫn tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn quy định:

“3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho NNT.

Riêng thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với một số trường hợp như sau:

a) Đối với thu nhập từ giá trị phần vốn góp tăng thêm theo hướng dẫn tại điểm d, khoản 3, Điều 2 Thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân thực nhận thu nhập khi:

– Giải thể DN, chuyển đổi mô hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất DN hoặc khi rút vốn.”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên và nội dung trình bày tại công văn của Viện, từ năm 2016 Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu phát triển có hai thành viên góp vốn.

Hiện tại (năm 2017), ông Cao Việt Hiếu (một trong hai thành viên góp vốn) rút một phần lợi tức hoạt động thì phải chịu thuế TNCN từ đầu tư vốn.

Đề nghị Viện thực hiện theo hướng dẫn của Cục thuế tỉnh Bình Dương tại công văn số 19635/CT-TNCN ngày 23/11/2017.

Tổng cục Thuế trả lời để Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu phát triển biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO