Chính sách thuế TNCN từ đầu tư với phần lợi nhuận sau khi đã nộp thuế TNDN

23/01/2018 656 lượt xem    

Sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng lại phát sinh doanh thu từ đầu tư thì phần lợi nhuận có phải nộp thuế không?

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Chính sách thuế TNCN từ đầu tư với phần lợi nhuận sau khi đã nộp thuế TNDN theo Công văn số 639/TCT-TNCN ngày 28/2/2017 chính sách thuế TNCN.

Tại Khoản 4, Điều 2 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sunmột số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế:

“c) Thu nhập từ đu tư vn dưới các hình thức khác, kể cả trường hợp góp vốn đu tư bằng hiện vật, danh tiếng, quyền sử dụng đất, phát minh, sáng chế; trừ thu nhập nhận được từ lãi trái phiếu Chính phủ, thu nhập sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân và của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ.

Tại Điều 12 Luật thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 quy định về thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn:

“Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ đầu tư vn là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đi tượng nộp thuế hoặc thời điểm đối tượng nộp thuế nhận được thu nhập.

 

Tại Khoản 3, Điều 10 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn:

“Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

Riêng thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với một số trường hợp như sau:

a) Đối với thu nhập từ giá trị phần vốn góp tăng thêm theo hướng dẫn tại điểm d, khoản 3, Điều 2 Thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân thực nhận thu nhập khi giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn.

b) Đối với thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn theo hướng dẫn tại điểm g, khoản 3Điều 2 Thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn.

c) Đối với thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu theo hướng dẫn tại điểm g, khoản 3, Điều 2 Thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu.

 Công văn số 10122/CT-TTHT ngày 24/11/2016 của Cục Thuế tnh Đồng Nai và Công văn số KT1702001/CV ngày 08/02/2017 của Công ty TNHH Polymeric Products V&H (VN) liên quan chính sách thuế TNCN từ đầu tư vn đối với phần lợi nhuận sakhi đã nộp thuế TNDN của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân làm chủ. 

Căn cứ những quy định nêu trên thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vn được thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 10 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

Từ ngày 01/01/2015 lợi nhuận được chia của cá nhân là chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO