Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp với phần quỹ không sử dụng

11/02/2018 639 lượt xem    

Số: 5095/TCT-CS

Chính sách thuế TNDN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1920/CT-KTT2 ngày 14/9/2016 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ như sau:

“2. Trong thời hạn 5 năm, kể từ khi trích lập, nếu Quỹ phát triển khoa học và công nghệ không được sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% hoặc sử dụng không đúng mục đích thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước phn thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên khoản thu nhập đã trích lập quỹ mà không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích và phn lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó.

Số tiền sử dụng không đúng mục đích thì sẽ không được tính vào tổng số tiền sử dụng cho mục đích phát triển khoa học và công nghệ.

– Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp dùng để tính số thuế thu hồi là thuế suất áp dụng cho doanh nghiệp trong thời gian trích lập quỹ.

– Lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên phần quỹ không sử dụng hết là lãi suất trái phiếu kho bạc loại kỳ hạn một năm (hoặc lãi suất tín phiếu kho bạc loại kỳ hạn một năm) áp dụng tại thời điểm thu hồi và thời gian tính lãi là hai năm.

– Tại điểm 2.36 khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định khoản chi không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau:

“2.36. Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thng kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tin chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật.

– Tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 111/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước có quy định:

1. Kỳ hạn

a) Tín phiếu kho bạc có các kỳ hạn chuẩn là 13 tuần, 26 tuần và 52 tuần;

b) Trái phiếu kho bạc và công trái xây dựng tổ quốc có các kỳ hạn chuẩn là 2 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm;

c) Bộ Tài chính quy định việc phát hành các kỳ hạn chuẩn khác của trái phiếu trong trường hợp cần thiết;”.

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 1920/CT-KTT2 ngày 14/9/2016 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Phước được biết:

Căn cứ các quy định nêu trên thì:

– Trường hợp Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh và Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ nhưng không sử dụng hoặc không sử dụng hết Quỹ phát triển khoa học và công nghệ trong thời hạn quy định thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách Nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên khoản thu nhập đã trích lập quỹ mà không sử dụng và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó. Khoản lãi phát sinh từ số thuế thu hồi nêu trên không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

– Về lãi suất:

Theo công văn số 4295/KBNN-QLNQ ngày 7/10/2016 của Kho bạc Nhà nước thì trong năm 2015, Kho bạc Nhà nước không tổ chức phát hành tín phiếu kho bạc kỳ hạn 52 tuần và thời hạn phát hành tín phiếu kỳ hạn 52 tuần gần nhất là vào ngày 19/8/2014 với mức lãi suất 4,59%.

Vì vậy, để phù hợp với thực tế, trường hợp Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh và Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long hoàn nhập Quỹ phát triển KHCN không sử dụng vào thời điểm 31/12/2015 thì áp dụng lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên phần quỹ khoa học và công nghệ mà Công ty chưa sử dụng theo lãi suất tín phiếu kho bạc loại kỳ hạn 52 tuần (tương đương 01 năm) gần nhất trước thời điểm tính lãi là vào ngày 19/8/2014 với mức lãi suất 4,59%.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO