Cính sách thuế tài nguyên trong công nghiệp than – khoáng sản

02/03/2018 897 lượt xem    

Công văn Số: 1556/TCT-CS
V/v: Giải đáp vướng mắc về chính sách thuế tài nguyên

 

Kính gửi: Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam 
(Địa chỉ: 226 đường Lê Duẩn, quận Đng Đa, thành phố Hà Nội)

Trả lời Công văn số 5656/TKV-KT ngày 18/11/2015 của Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam về:

Chính sách thuế tài nguyên theo TT số 152/2015/TT-BTC. TCT có ý kiến như sau:

1. Về sự thống nhất giữa Thông tư hướng dẫn và Nghị định:

– Căn cứ Nghị định s 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật sửa đổi; bổ sung một số Điều của các Luật về thuế và sửa đổi; bổ sung một số Điều của các Nghị định về thuế quy định:

+ Tại Khoản 4 Điều 4 quy định:

“Điều 4: Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thuế tài nguyên như sau:

4. Sửa đi, bổ sung Khoản 4 Điều 4 như sau:

“4. y ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể giá tính thuế tài nguyên khai thác quy định tại:

Khoản 2, Điểm b Khoản 3 Điều này.

Trường hợp tài nguyên khai thác không bán ra mà phải qua:

+ Sản xuất

+ Chế biến

mới bán ra (tiêu thụ trong nước hoặc xuất khẩu) thì

Giá tính thuế tài nguyên khai thác được xác định căn cứ vào trị giá hải quan của sản phẩm đã qua:

+ Sản xuất, chế biến xuất khẩu

+ Giá bán sản phẩm đã qua sản xuất, chế biến

Trừ

+ Thuế xuất khẩu (nếu có) 

+ Các chi phí

Có liên quan:

+ Từ khâu sản xuất, chế biến đến khâu xuất khẩu 

+ Từ khâu sản xuất, chế biến đến khâu bán tại thị trường trong nước.

Căn cứ giá tính thuế tài nguyên đã xác định để áp dụng sản lượng tính thuế đối với đơn vị tài nguyên tương ứng. Giá tính thuế đối với tài nguyên khai thác được xác định ở khâu nào thì sản lượng tính thuế tài nguyên áp dụng tại khâu đó.”

+ Tại Khoản 1 Điều 6 quy định:

“Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành.”

– Căn cứ Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên:

+ Tại Khoản 3 Điều 6 quy định giá tính thuế tài nguyên:

“3. Đối với tài nguyên khai thác không bán ra mà phải qua sản xuất, chế biến mới bán ra (bán trong nước hoặc xuất khẩu)

a) Trường hợp bán ra sản phẩm tài nguyên thì giá tính thuế là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên (trường hợp bán trong nước) tương ứng với:

+ Sản lượng tài nguyên bán ra ghi trên chứng từ bán hàng

+ Trị giá hải quan của sản phẩm tài nguyên xuất khẩu (trường hợp xuất khẩu)

Không bao gm thuế xuất khẩu tương ứng với sản lượng tài nguyên xuất khẩu ghi trên chứng từ xuất khẩu nhưng không thấp hơn giá tính thuế do UBND cấp tỉnh quy định.

Trị giá hải quan của sản phẩm tài nguyên xuất khẩu thực hiện theo quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu tại Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành và sửa đổi, bổ sung(nếu có).

b) Trường hợp bán ra sản phẩm công nghiệp thì giá tính thuế tài nguyên là giá bán sản phẩm công nghiệp trừ đi chi phí chế biến phát sinh của công đoạn chế biến từ sản phẩm tài nguyên thành sản phẩm công nghiệp nhưng không thp hơn giá tính thuế do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Chi phí chế biến phát sinh của công đoạn chế biến từ sản phẩm tài nguyên thành sản phẩm công nghiệp được trừ khi xác định giá tính thuế căn cứ công nghệ chế biến của doanh nghiệp theo Dự án đã được phê duyệt nhưng không bao gồm chphí khai thác, sàng, tuyn, làm giàu hàm lượng.

c) Trường hợp giá tính thuế mà NNT xác định thấp hơn giá tính thuế tại Bảng giá do UBND cấp tỉnh quy định thì áp dụng giá tính thuế do UBND cấp tỉnh quy định; Trường hợp tại Bảng giá của UBND cấp tỉnh quy định chưa có giá đi với loại sản phẩm này thì cơ quan thuế phi hợp với cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, ấn định theo pháp luật v quản lý thuế.

d) Trường hợp tài nguyên khai thác đưa vào chế biến, sản xuất sản phẩm và thu được sản phẩm tài nguyên đồng hành thì áp dụng giá tính thuế đơn vị tài nguyên theo từng trường hợp cụ thể nêu tại Điều này…. ”

+ Tại Điểm 5.1.c, Khoản 5, Điều 6 quy định:

“5. Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên để thực hiện cho năm tiếp theo liền k như sau:…

c) Giá tính thuế tài nguyên đối với trường hợp tài nguyên khai thác không bán ra mà phải qua sản xuất, chế biến mới bán ra được xác định như sau:

c1) Đối với trường hợp tài nguyên khai thác được đưa vào sản xuất, chế biến và bán ra sản phẩmtài nguyên thì giá tính thuế là giá bán sản phẩm tài nguyên không có thuế giá trị gia tăng (trường hợp tiêu thụ trong nước) hoặc trị giá hải quan không bao gồm thuế xuất khẩu (đối với trường hợp xuất khẩu);

c2) Đối với trường hợp tài nguyên khai thác được đưa vào sản xuất; chế biến thành sản phẩm công nghiệp mới bán ra (tiêu thụ trong nước hoặc xuất khẩu): Giá tính thuế tài nguyên được xác định căn cứ vào:

+  Giá bán (trường hợp tiêu thụ trong nước) 

+ Trị giá hải quan (đi với trường hợp xuất khẩu)

của sản phẩm công nghiệp bán ra trừ:

+ Thuế xuất khẩu (nếu có) 

+ Chi phí chế biến công nghiệp

của công đoạn chế biến từ sản phẩm tài nguyên thành sản phẩm công nghiệp.

Chi phí chế biến được trừ quy định tại Điểm c2 này phải căn cứ hướng dẫn của các Bộ quản lý nhà nước chuyên ngành, BTC và do Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan tài nguyên môi trường và cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan thống nhất xác định trình Ủy ban nhân dân cấp tnh quyết định căn cứ vào công nghệ chế biến theo Dự án đã được phê duyệt và kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác, chế biến tài nguyên trong địa bàn tỉnh nhưng không bao gồm chphí khai thác, sàng, tuyn, làm giàu hàm lượng.”

2. Về quy định giá tính thuế tài nguyên đối với phế thải, bã xít:

+ Tại Điểm a Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của BTC quy định sản lượng tài nguyên tính thuế:

“a) Đối với tài nguyên sau khi sàng tuyển, phân loại thu được từng chất riêng thì sản lượng tài nguyên tính thuế được xác định theo số lượng, trọng lượng hoặc khi lượng loại tài nguyên hoặc từng chất có trong tài nguyên thu được sau khi sàng tuyn, phân loại.

Trường hợp đất, đá, phế thải, bã xít thu được qua sàng tuyển mà bán ra thì phải nộp thuế tài nguyên đối với lượng tài nguyên có trong phế thải, bã xít bán ra theo giá bán và thuế suất tương ứng của tài nguyên có trong phế thải, bã xít.

Ví dụ 2: Trường hợp than khai thác từ mỏ chứa:

+ Tạp chất

+ Đất

+ Đá 

phải sàng tuyn; phân loại mới bán thì:

Sản lượng than thực tế khai thác để tính thuế tài nguyên là sản lượng than đã qua sàng tuyển, phân loại.

Trường hợp phế thải bán ra mà có ln:

+ Than

+ Các tài nguyên khác

thì phải tính thuế tài nguyên đối với lượng tài nguyên thuộc đi tượng chịu thuế trong phế thải theo giá bán thực tế và thuế suất tương ứng đi với tài nguyên.”

Căn cứ các quy định trên:

– Về sự thống nhất giữa Thông tư hướng dẫn và Nghị định:

Quy định về giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên khai thác không bán ra mà phải qua sản xuất, chế biến mới bán ra (bán trong nước hoặc xuất khẩu) tại Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 2/10/2015 của BTC đã hướng dẫn phù hợp với quy định về giá tính thuế tài nguyên của Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ, đó là:

Trường hợp bán ra sản phẩm công nghiệp thì:

Giá tính thuế tài nguyên là giá bán sản phẩm công nghiệp trừ đi chi phí chế biến phát sinh của công đoạn chế biến từ sản phẩm tài nguyên thành sản phẩm công nghiệp (nhưng không thp hơn giá tính thuế do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định).

Chi phí chế biến phát sinh của công đoạn chế biến từ sản phẩm tài nguyên thành sản phẩm công nghiệp được trừ khi xác định giá tính thuế căn cứ công nghệ chế biến của doanh nghiệp theo Dự án đã được phê duyệt nhưng không bao gồm chi phí:

+ Khai thác

+ Sàng

+ Tuyển

+ Làm giàu hàm lượng.

– Về quy định giá tính thuế tài nguyên đối với phế thải, bã xít:

Trường hợp trong quá trình khai thác than của các đơn vị thuộc tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam có tận thu sản phẩm bã sàng; bã xít (đất đá ln than) bán ra thì phải nộp thuế tài nguyên đối với lượng than có trong bã sàng; bã xít bán ra theo giá tài nguyên (than) tại Bảng giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định và thuế suất tương ứng của tài nguyên (than) có trong phế thải, bã xít theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của BTC.

– Về thời gian thực hiện giữa Nghị định và Thông tư:

Việc kê khai quyết toán thuế tài nguyên cho kỳ tính thuế năm 2015 được thực hiện theo:

Hướng dẫn của BTC tại TT số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 nêu trên.

TCT trả lời để Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam được biết

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO