Chính sách thuế nhà thầu với Công ty Sumitomo Corporation

19/03/2018 778 lượt xem    

Trường hợp Công ty Sumitomo Corporation (Nhật Bản) ký hợp đồng với Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long II (TLIPIIC) để cung cấp các dịch vụ được thực hiện ở ngoài Việt Nam và kết quả của dịch vụ là khách hàng ở nước ngoài sẽ thuê lại đất của TLIPIIC tại Việt Nam và Công ty Sumitomo Corporation phát sinh thu nhập tại Việt Nam thì Công ty Sumitomo Corporation có thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu?

Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 5386/TCT-CS, ngày 15 tháng 12 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Tại điểm 2 Mục I Phần A Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế nhà thầu quy định đối tượng áp dụng của Thông tư:

“Hướng dẫn tại Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng dưới đây:

2, Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh nhưng không hiện diện tại Việt Nam, có thu nhập phát sinh tại Việt Nam…”

Tại điểm 1.1 Mục II Phần B Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên quy định:

“- Doanh thu chịu thuế GTGT là toàn bộ doanh thu do cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, chưa trừ các khoản thuế phải nộp mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được, bao gồm cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có).”

Tại điểm 2.1 Mục II Phần B Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên quy định:

“- Doanh thu chịu thuế TNDN là toàn bộ doanh thu, chưa trừ các khoản thuế phải nộp (nếu có), không bao gồm thuế GTGT mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được. Doanh thu chịu thuế TNDN được tính bao gồm cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có).”

Tại bản dịch Hợp đồng dịch vụ ký ngày 01/8/2008 giữa Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long II và Tập đoàn Sumitomo Corporation quy định:

– Tại điểm 2 quy định Công ty KCN Thăng Long II chỉ định Sumitomo hỗ trợ tiếp thị toàn bộ đối với việc cho thuê lại các Lô đất.

– Tại điểm 3 quy định các dịch vụ sẽ được Sumitomo cung cấp ngoài lãnh thổ Việt Nam bao gồm: Tìm kiếm và xác định khách hàng và cung cấp cho khách hàng mọi thông tin có liên quan đến việc cho thuê lại đất của TLIPII; Thu nhận các đòi hỏi của khách hàng liên quan đến việc cho thuê lại đất; Hỗ trợ TLIPIIC trong giới hạn năng lực của Simitomo, trong mọi chương trình quảng cáo và tiếp thị cần thiết để khuyếch trương hình ảnh của TLIPII và làm thuận lợi các hoạt động tiếp thị liên quan đến việc cho thuê lại đất;

Thực hiện vai trò của một trung gian trong mọi giao tiếp giữa TLIPIIC và khách hàng liên quan đến việc cho thuê lại đất bao gồm cả việc chuyển báo giá; Cung cấp các tư vấn và giải thích về TLIPII và hướng dẫn đầu tư vào Việt Nam một cách thuận lợi cho khách hàng; Cung cấp các hoạt động tiếp thị khác nếu cần thiết liên quan tới các dịch vụ trên.

– Tại điểm 6 quy định về phí thù lao tiếp thị: TLIPIIC sẽ phải trả cho Sumitomo khoản phí thù lao tiếp thị với tỷ lệ bằng 7% của tổng doanh thu cho thuê lại đất thu được từ mỗi hợp đồng.

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 3235/CT-TTHT ngày 28/10/2015 của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên về việc chính sách thuế nhà thầu. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hưng Yên được biết:

Căn cứ các quy định trên, trường hợp ngày 01/8/2008, Công ty Sumitomo Corporation (Nhật Bản) ký hợp đồng với Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long II (TLIPIIC) để cung cấp các dịch vụ như:

Tìm kiếm và xác định khách hàng và cung cấp cho khách hàng mọi thông tin có liên quan đến việc cho thuê lại đất của TLIPII;

Thu nhận các đòi hỏi của khách hàng liên quan đến việc cho thuê lại đất…,

các dịch vụ được thực hiện ở ngoài Việt Nam nhưng kết quả của dịch vụ là khách hàng ở nước ngoài sẽ thuê lại đất của TLIPIIC tại Việt Nam và Công ty Sumitomo Corporation phát sinh thu nhập tại Việt Nam thì Công ty Sumitomo Corporation thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu (thuế TNDN, thuế GTGT) tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO