Chính sách thuế nhà thầu đối với hợp đồng dịch vụ tư vấn

08/02/2018 785 lượt xem    

Thông tư mới về Thuế nhà thầu nước ngoài sắp có hiệu lực sẽ mở rộng thêm nhiều đối tượng chịu thuế. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Chính sách thuế nhà thầu đối với hợp đồng dịch vụ tư vấn theo Công văn Số: 3572/TCTCS ngày 10 tháng 8 năm 2016 v/v: chính sách thuế nhà thầu

Tại khoản 1 Điều 2 Luật thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội quy định:

“1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.”

Tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng chịu thuế GTGT:

“1. Dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT do Nhà thu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tại Việt Nam (trừ hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điều 4 Chương I Thông tư này), bao gồm:

– Dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp tại Việt Nam và tiêu dùng tại Việt Nam;

– Dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp ngoài Việt Nam và tiêu dùng tại Việt Nam.”

Tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 60/2012/TT-BTC nêu trên quy định về thu nhập chịu thuế TNDN:

“1. Thu nhập của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài phát sinh từ hoạt động cung cấp dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ (trừ hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điều 4 Chương I Thông tư này).”

Công văn số 1580/CT-TTHT ngày 06/06/2016 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên hỏi về chính sách thuế nhà thầu đối với hợp đồng dịch vụ tư vấn

Tại bản dịch hợp đồng dịch vụ tư vấn số OPEOG/2014/9001 ngày 13/06/2014 giữa Công ty TNHH Vũng Rô và Công ty TNHH OPE O&G Châu Á Thái Bình Dương quy định:

“Trong khi, Chủ đầu tư xem xét dự án xây dựng một nhà máy lọc hóa dầu quy mô lớn tại tỉnh Phú Yên, Việt Nam; và

Trong khi, OPEOG đã có kinh nghiệm quản lý thiết kế, kỹ thuật, mua sắm thiết bị và xây dựng nhiu công trình nhà máy sản xuất và chế biến các sản phẩm hóa dầu bằng nhiều công nghệ khác nhau; và

Trong khi, Chủ đầu tư muốn OPEOG cung cấp các dịch vụ tư vấn quản lý kỹ thuật (PMC) từ bên ngoài Việt Nam cho dự án, cũng như các dịch vụ khác từ bên ngoài Việt Nam khi chủ đầu tư có đề nghị OPEOG cung cấp trong thời hạn của hợp đng này…

2. Các dịch vụ được thực hiện bởi OPEOG:

2.1 OPEOG sẽ thực hiện và hoàn thành các dịch vụ và các nghĩa vụ khác được quy định trong hợp đng này theo các điều khoản của hợp đồng.

2.2 OPEOG phải bổ nhiệm các cá nhân có tên trong phụ lục B làm thành viên Dự án đ thực hiện công việc và chủ đầu tư sẽ không có trách nhiệm chi trả (ngoại trừ trường hợp bãi bỏ hoặc thay thế theo Mục 15.6) và là những người có quyn thay mặt OPEOG thực hiện công việc, và Chủ đầu tư có thể yêu cầu những thành viên đó tư vn cho Chủ đu tư vào mọi thời điểm hợp lý, và những hướng dn, yêu cu, quyết định của những thành viên đó sẽ gắn với OPEOG trong mọi vấn đề liên quan đến Hợp đng và công việc liên quan của các bên.”

Tại Phụ lục B Phạm vi công việc hợp đồng tư vấn nêu trên quy định:

“1. OPEOG và Chủ đầu tư đã thỏa thuận và OPEOG đã tiến hành công việc và dự tính giờ công dựa trên chiến lược hợp đồng EPC trong đó thu hút các Nhà thu EPC khác nhau và khuyến khích lập thành tổ hợp nhà thầu nhằm phát triển và nộp thu theo hình thức trọn gói chìa khóa trao tay thiết kế và xây dựng Dự án…”

Tại Phụ lục C Hợp đồng dịch vụ tư vấn số OPEOG/2014/9001 nêu trên quy định: …

“Các dịch vụ được thực hiện dựa trên cơ sở bồi hoàn chi phí, được mô tả cụ th hơn trong phn này bao gm gi công ước tính và chi phí liên quan cần thiết đ hoàn thành phạm vi công việc được nêu trong Phụ lục B…

Ghi chú:

6. Mức giá trên không bao gồm các chi phí đi công tác, là khoản tiền sẽ được trả dựa vào chi phí thực tế bằng chứng từ cộng với thuế TNDN và thuế GTGT”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp ngày 13/06/2014, Công ty TNHH Vũng Rô ký hợp đồng dịch vụ số OPEOG/2014/9001 với Công ty TNHH OPE O&G Châu Á Thái Bình Dương (Công ty OPEOG – Singapore) để Công ty OPEOG cung cấp dịch vụ tư vn, quản lý, kỹ thuật cho Dự án xây dựng Nhà máy lọc du tại Phú Yên, tại hợp đng quy định ngoài mức giá hợp đồng ước tính, Công ty TNHH Vũng Rô sẽ chi trả các khoản công tác phí (vé máy bay, tiền lưu trú khách sạn…),

=>Là khoản tin sẽ được trả dựa vào chi phí thực tế bằng chứng từ thì khoản công tác phí nêu trên (không phân biệt nơi phát sinh khoản công tác phí ở Việt Nam hay ở nước ngoài) thuộc thu nhập chịu thuế nhà thầu (thuế GTGT, thuế TNDN) của Công ty OPEOG tại Việt Nam theo quy định. Các cá nhân nước ngoài là chuyên gia của Công ty OPEOG hoặc do Công ty OPEOG thuê để thực hiện hợp đng dịch vụ tư vấn phải thực hiện nghĩa vụ thuế TNCN tại Việt Nam theo quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO