Chi phí được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

07/03/2018 770 lượt xem    

Trường hợp năm 2008 Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt có vay vốn của Công ty cổ phần Công nghiệp – Thương mại Masan và có chi trả lãi tiền vay theo mức lãi suất thực tế căn cứ vào hợp đồng vay thì việc xác định khoản chi trả lãi tiền vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN cần phải tuân thủ theo quy định gì của Luật thuế TNDN? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về chi phí lãi vay năm 2008 theo hướng dẫn tại Công văn số 486/BTC-TCT ngày 14 tháng 01 năm 2015, cụ thể như sau: 

– Tại điểm g khoản 1 Điều 9 Luật thuế TNDN số 09/2003/QH11 ngày 17/06/2003 quy định các khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế bao gồm: 

“g) Chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác, của các tổ chức kinh tế theo lãi suất thực tế; chi trả lãi tiền vay của các đối tượng khác theo lãi suất thực tế khi ký hợp đồng vay, nhưng tối đa không quá 1,2 lần mức lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại tại thời điểm vay;”.

– Tại khoản 7 Điều 5 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định các khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế bao gồm: 

“7. Chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, các tổ chức kinh tế theo lãi suất thực tế; chi trả lãi tiền vay của các đối tượng khác theo lãi suất thực tế, nhưng tối đa không quá 1,2 lần mức lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại tại thời điểm vay.”

Trả lời công văn số 494/2014/CV-KTVCSC ngày 05/12/2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (Địa chỉ: Tầng 15, Tháp tài chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Quận 1, TP. HCM) về chi phí lãi vay năm 2008, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định của Luật thuế TNDN số 09/2003/QH11 ngày 17/06/2003, Nghị định số24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ thì khoản chi phí được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế là: Phần chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức tín dụng, các tổ chức tài chính, các tổ chức kinh tế theo lãi suất thực tế; Chi trả lãi tiền vay của các đối tượng khác theo lãi suất thực tế căn cứ vào hợp đồng vay nhưng tối đa không quá 1,2 lần mức lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại tại thời điểm vay.

Trường hợp năm 2008 Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt có vay vốn của Công ty cổ phần Công nghiệp – Thương mại Masan và có chi trả lãi tiền vay theo mức lãi suất thực tế căn cứ vào hợp đồng vay thì việc xác định khoản chi trả lãi tiền vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không bị khống chế theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 9 Luật thuế TNDN số 09/2003/QH11 ngày 17/06/2003 và khoản 7 Điều 5 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO