Cập nhật những điểm mới về hóa đơn điện tử trong Nghị định 123/2020/NĐ-CP

10/12/2020 625 lượt xem    

Những nội dung sửa đổi của Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn điện tử:

1. Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về việc quản lý và sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

2. Nghị định 123/2020/NĐ-CP khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01/7/2022.

3. Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP và Nghị định 119/2018/NĐ-CP tiếp tục có hiệu lực thi hành đến hết ngày 30/6/2022.

4. Bãi bỏ Khoản 2 và 4 Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020

5. Bãi bỏ Khoản 2 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi

6. Doanh nghiệp được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, tự in, hóa đơn điện tử có mã/không có mã xác thực..

7. Tiếp tục thực hiện Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết về một số điều của Luật Quản lý sử dụng tài sản công khi xử lý tài sản công.

8. Tiếp tục thực hiện việc quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia khi bán hàng dự trữ quốc gia (hóa đơn bằng giấy) theo quy định tại Thông tư 16/2012/TT-BTC

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO