Cấp mã số thuế người phụ thuộc

08/02/2018 838 lượt xem    

Công văn Số: 3568/TCT-TNCN
V/v cấp mã .s thuế người phụ thuộc

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An người phụ thuộc Cấp mã số thuế

Trả lời công văn: 1695/CT-TNCN ngày 28/6/2016 của Cục thuế tỉnh Long An

Về cấp mã số thuế người phụ thuộc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 

Về vấn đề tính giảm trừ cho người phụ thuộc có giấy khai sinh ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư Pháp không có thông tin “Quyển số” đăng ký giấy khai sinh, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2259/TCT-TNCN ngày 26/5/2016 trả lời Cục Thuế tỉnh Bình Định theo đó trong thời gian chưa được cơ quan thuế cấp mã số thuế, trường hợp người nộp thuế thực hiện đầy đủ các quy định về đăng ký giảm trừ gia cảnh, có hồ sơ chứng minh người phụ lthuộc thì vẫn tạm thời được tính giảm trừ gia cảnh theo thực tế. Nhà nước

Tại tiết c2, điểm c, khoản 1 , Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC. ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập .cá nhân Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân. và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số .điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế .thu nhập cá nhân hướng dẫn:

“c.2) Giảm trừ gia cảnh cho người phụ lthuộc Nhà nước

c.2.1) Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho ngườil phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

c.2.2) Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho ngườil phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụl thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký. Đối với ngườil phụ thuộc đã được đăng ký giảm trừ gia cảnh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giảm trừ gia cảnh cho đến khi được cấp mã số thuế”.Nhà nước

Tại điểm c, khoản 4, Điều 24 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“c) Đối với cá nhân là ngườil phụ thuộc và người nộp thuế có kê khai giảm trừ gia cảnh nếu chưa có mã số thuế thì cơ quan thuế tự động cấp mã số thuế cho người phụ thuộc căn cứ trên thông tin của người phụ thuộc tại Tờ khai đăng ký giảm trừ gia cảnh (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) của người nộp thuế”.

Công văn 1695/CT-TNCN ngày 28/6/2016 của Cục thuế tỉnh Long An về cấp mã số thuế người phụ thuộc.

Về yêu cầu bắt buộc phải có thông tin “Quyển số” trên ứng dụng HTKK 3.3.7 đối với NPT dưới 14 tuổi khai sinh từ năm 2016, Tổng cục Thuế ghi nhận nội dung và sẽ thực hiện gỡ bỏ ràng buộc khi nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế phiên bản tới.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO