Công văn 9000/SYT-NVY năm 2021 về cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động là F0 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

05/12/2021 435 lượt xem    

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 9000/SYT-NVY
V/v Cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế
độ BHXH đối với người lao động là F0

Thành phố Hồ
Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi:

– Bệnh viện công lập và ngoài công lập;
– Bệnh viện thu dung, điều trị COVID-19;
– Trung tâm Y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức;
– Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Ngày 19/11/2021, Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban
hành công văn 1492/KCB-PHCN&GĐ về cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ
BHXH đối với người lao động. Theo đó, để đảm bảo quyền lợi của người lao động
và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Cục Quản lý khám, chữa bệnh chỉ
đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phân công chăm sóc, điều trị COVID-19
bao gồm các bệnh viện dã chiến, cơ sở thu dung, điều trị COVID-19, Trung tâm y
tế, Trạm y tế, Trạm y tế lưu động tuân thủ việc cấp và quản lý giấy chứng nhận
nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho người lao động là F0 theo đúng quy định tại
Chương IV, các mẫu quy định tại phụ lục của Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày
29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, cụ thể như sau:

1. Hình thức và thẩm quyền cấp chứng nhận nghỉ việc hưởng
bảo hiểm xã hội và cách ghi nội dung giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm
xã hội.

a) Đối với trường hợp người lao động là F0 điều trị nội trú
hoặc cách ly tập trung tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 thuộc phường, xã,
quận, huyện (cơ sở cách ly tập trung F0)

Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19, bệnh viện điều trị
COVID-19 cấp giấy ra viện đúng quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư số
56/2017/TT-BYT
.

Cơ sở thu dung, diều trị COVID-19 thuộc phường, xã, quận,
huyện (tầng 1) sử dụng mộc của bệnh viện được giao phụ trách theo quy định tại
mục 5.3, Quyết định 4111/QĐ-BYT
ngày 26/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành tài
liệu Hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng.

b) Đối với trường hợp người lao động là F0 cách ly tại nhà

Trung tâm y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức, Trạm y tế
phường, xã, thị trấn chăm sóc và quản lý F0 tại nhà sẽ cấp giấy chứng nhận nghỉ
việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Phụ lục 7 kèm theo Thông tư số
56/2017/TT-BYT
.

Trong trường hợp Trạm y tế lưu động, Tổ chăm sóc người
nhiễm COVID-19 tại cộng đồng hỗ trợ chăm sóc F0 tại nhà thì bác sĩ được phân
công trực tiếp chăm sóc F0 ký xác nhận vào vị trí “người hành nghề
KB, CB”, đơn
vị chủ quản là Trung tâm y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức chịu trách nhiệm
ký đóng dấu vào giấy chứng nhận hoặc ủy quyền bằng văn bản cho Trạm y tế
phường, xã, thị trấn ký đóng dấu.

2. Một lần khám, người bệnh được cấp một giấy chứng nhận nghỉ
việc hưởng bảo hiểm xã hội tối đa là 30 ngày. Trường hợp F0 cần nghỉ dài hơn 30
ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc
hưởng bảo hiểm xã hội đã được cấp, người F0 phải tiến hành tái khám để người
hành nghề xem xét quyết định.

3. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phân công chăm sóc,
điều trị COVID-19 khẩn trương đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký sử dụng trên giấy
chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho Bảo hiểm xã hội Thành phố theo
quy định tại mục c, khoản 5, Điều 26 của Thông tư số 56/2017/TT-BYT
.

4. Kể từ ngày 24/11/2021, đối với các hồ sơ, giấy tờ không
theo mẫu quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT
do các cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh đã cấp chưa đúng mẫu, chưa đúng cho người lao động nghỉ ngoại trú quá 30
ngày cho một lần khám bệnh, chữa bệnh, đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
tạo điều kiện cấp lại giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội nếu người
lao động có đầy đủ hồ sơ xác nhận đã cách ly hoặc điều trị theo mục a, khoản 5,
Điều 26 của Thông tư số 56/2017/TT-BYT .

Sở Y tế đề nghị
Thủ trưởng tất cả các đơn vị triển khai cho các bộ phận liên quan triển khai
thực hiện đúng quy định. Giao Trung tâm y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức
triển khai nội dung trên đến tất cả các Trạm y tế phường, xã, thị trấn, Trạm y
tế lưu động, Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng triển khai thực
hiện nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Cục Quản lý khám, chữa bệnh;
Ủy ban nhân dân thành phố;
BCĐ phòng, chống dịch Thành phố;
BCĐ phòng, chống dịch quận, huyện, TP.Thủ
Đức;

Ban Giám đốc Sở;
Lưu: VPS, NVY
LMTL

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Anh Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO