Các trường hợp được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

31/01/2018 728 lượt xem    

Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng sẽ được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong trường hợp cụ thể nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên tại Công ty TNHH Neumann Gruppe VN theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1873/TCT-CS, ngày 05 tháng 05 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

– Tại Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP có hướng dẫn:

“6. Về đầu tư mở rộng

a) Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triểndự án đầu tư đang hoạt động như mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đi mới công nghệ sản xuất (gọi chung là dự án đầu tưmở rộng) thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (bao gồm cả khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh) nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại Điểm này thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (bao gồm mức thuế suất, thời gian min giảm nếu có) hoặc được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đi với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (không được hưởng mức thuế suất ưu đãi) bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn hoặc lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

 Trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại thì dự án đầu tư mở rộng đó phải thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định s 218/2013/NĐ-CP đồng thời cũng thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn với dự án đang hoạt động.”

– Tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP có hướng dẫn:

 1. Bổ sung Khoản 2a, 2b, 2c, 2d, 2đ Điều 23 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

2a. Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư hoặc đã thực hiện đầu tư trong giai đoạn năm 2009 – năm 2013, tính đến kỳ tính thuế năm 2014 đáp ứng Điều kiện ưu đãi thuế (lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi bao gm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) theo quy định của Luật s 32/2013/QH13, Luật s 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì được hưởng ưu đãi thuế đối với đầu tư mở rộng theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lại k từ kỳ tính thuế năm 2015.”

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 1236/CT-TTHT ngày 24/02/2016 của Cục Thuế tỉnh Đng Nai về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đng Nai được biết:

Căn cứ quy định nêu trên, Công ty TNHH Neumann Gruppe VN hoạt động tại Bình Dương, năm 2013 Công ty thành lập Chi nhánh tại tỉnh Đồng Nai thì đây là dự án đầu tư mở rộng của Công ty.

Về nguyên tắc, dự án đầu tư mở rộng được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong giai đoạn năm 2009 – năm 2013, tính đến kỳ tính thuế năm 2014 nếu đáp ứng Điều kiện ưu đãi thuế theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì thu nhập từ dự án đầu tư mở rộng của Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lại tính từ kỳ tính thuế năm 2015.

Tuy nhiên, sau khi chuyển trụ sở Công ty về Đồng Nai thì quy mô của Công ty chỉ bằng quy mô của Chi nhánh tại Đồng Nai trước đây. Do đó, đề nghị Cục Thuế căn cứ thực tế tại doanh nghiệp để xác định phần đầu tư mở rộng của Công ty trong năm 2013 đểhướng dẫn ưu đãi thuế cho thời gian còn lại của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO