Các tiêu chí sửa đổi chính sách về thuế bảo vệ môi trường qua 3 năm thực hiện

07/03/2018 787 lượt xem    

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Thông báo số 429/TB-VPCP ngày 10/11/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc Bộ Tài chính sớm đề xuất sửa đổi Luật Thuế bảo vệ môi trường để tạo cơ sở pháp lý cho việc hỗ trợ giá sản phẩm đối với các nhiên liệu thân thiện với môi trường. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn Các tiêu chí sửa đổi chính sách về thuế bảo vệ môi trường qua 3 năm thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 501/TCT-CS ngày 09 tháng 02 năm 2015, cụ thể như sau:

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, để có căn cứ sửa đổi, bổ sung Luật thuế theo hướng cải cách thủ tục hành chính nhằm đáp ứng công tác quản lý và thực hiện chính sách thuế phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương trong cả nước. Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế tổng kết đánh giá tình hình thực hiện chính sách về thuế bảo vệ môi trường qua 3 năm thực hiện theo những nội dung sau:

  1. Đánh giá kết quả đạt được trong thời gian qua trên các mặt:

+ Về chính sách thu;

+ Về triển khai thực hiện và quản lý thu;

+ Kết quả về thu thuế bảo vệ môi trường (theo mẫu đính kèm).

  1. Báo cáo những tồn tại, vướng mắc về chính sách thu, mức thu; thủ tục hồ sơ và quy trình quản lý thu thuế bảo vệ môi trường và các vấn đề khác có liên quan;

  2. Đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc:

– Về quản lý thu thuế: Đề xuất phương án sửa đổi đảm bảo minh bạch, đơn giản tạo thuận lợi cho người nộp thuế và thu đúng, thu đủ cho ngân sách nhà nước, giải pháp quản lý chặt chẽ nguồn thu…

– Về chính sách: Các vấn đề liên quan đến đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, miễn, giảm thuế …

Báo cáo xin gửi về Vụ chính sách- Tổng cục Thuế (bao gồm cả bản cứng và bản mềm) theo địa chỉ email: nthung@gdt.gov.vn trước ngày 10/03/2015 để Vụ chính sách tổng hợp báo cáo Bộ sửa đổi khi xây dựng dự thảo Luật, Nghị định và Thông tư.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO