Các quy định liên quan đến hóa đơn chứng từ

26/01/2018 718 lượt xem    

Mục lục bài viết

Ngân hàng cần phải lưu ý những điểm gì về các quy định liên quan đến hóa đơn chứng từ? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Các quy định liên quan đến hóa đơn chứng từ theo hướng dẫn tại Công văn số 876/TCT-DNL ngày 14 tháng 03 năm 2017, cụ thể như sau:

– Căn cứ Điểm d Khoản 2 Điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về các loại hóa đơn:

“d) Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế; chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.”

– Căn cứ Khoản 1 và Khoản 4 Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định:

“1. Tổ chức kinh doanh trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này), hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

4….Trường hợp tổ chức kinh doanh khi gửi thông báo phát hành từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu.”

– Căn cứ Khoản 5 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính:

“2. Nội dung Thông báo phát hành hóa đơn gồm: tên đơn vị phát hành hóa đơn, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hóa đơn phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số… đến số…)), tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hóa đơn (đối với hóa đơn đặt in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn (đối với hóa đơn tự in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử (đối với hóa đơn điện tử); ngày lập Thông báo phát hành, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị.

– Trường hợp các ngân hàng, tổ chức tín dụng và các chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng sử dụng chứng từ giao dịch kiêm hóa đơn thu phí dịch vụ tự in thì gửi Thông báo phát hành hóa đơn kèm theo hóa đơn mẫu đến cơ quan thuế quản lý, đăng ký cấu trúc tạo số hóa đơn, không phải đăng ký trước số lượng phát hành.

– Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức kinh doanh phải thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản này.”

– Căn cứ Khoản 1 Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

“Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn…”

– Căn cứ Khoản 2 Điều 32 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính:

“Đối với hóa đơn đặt in, tự in doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đã thực hiện Thông báo phát hành theo hướng dẫn tại Thông tư số 153/2010/TT-BTCngày 28/9/2010, Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính thì được tiếp tục sử dụng.”

Tổng cục thuế nhận được công văn số 163/NHNo-TCKT ngày 06/01/2017 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Ngân hàng Agribank) (Địa chỉ: Số 2 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội) kiến nghị một số vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định liên quan đến hóa đơn chứng từ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Từ năm 2012, Ngân hàng Agribank đã được Tổng cục Thuế chấp thuận sử dụng chứng từ giao dịch kiêm hóa đơn thống nhất trên toàn hệ thống tại công văn số 395/TCT-DNL ngày 08/02/2012 và công văn số 1673/TCT-DNL ngày 18/5/2012. Do đó, Ngân hàng tiếp tục được sử dụng chứng từ giao dịch kiêm hóa đơn đã được Tổng cục Thuế chấp thuận tại các công văn nêu trên.

Trong trường hợp Ngân hàng Agribank thay đổi năm khởi tạo chứng từ thì Ngân hàng gửi Thông báo phát hành hóa đơn bằng bản giấy đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp, không phải gửi kèm hóa đơn mẫu.

Hàng quý, Ngân hàng phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định. Tuy nhiên, khi hệ thống cơ quan thuế chưa thực hiện nâng cấp được ứng dụng kê khai qua mạng đối với hóa đơn của các đơn vị đặc thù thì Ngân hàng Agribank thực hiện gửi bản giấy Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO