Áp dụng thuế với hãng vận tải biển Việt Nam hoạt động tại Philippin

12/03/2018 682 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về Áp dụng thuế đối với hãng vận tải biển Việt Nam hoạt động tại Phi-lip-pin.theo hướng dẫn tại Công văn số 2119/TCT-HTQT ngày 29 tháng 05 năm 2015, cụ thể như sau:

  1. Mục lục bài viết

    Quy định về Thuế Thu nhập của Phi-lip-pin, Việt Nam và tại Hiệp định thuế đối với thu nhập của hãng vận tải nước ngoài:

1.1. Quy định của Phi-lip-pin:

Liên quan đến quy định về Thuế Thu nhập, mức thuế suất áp dụng đối với hãng vận tải nước ngoài là 2,5%, cụ thể như sau:

– Phần 1, Luật số 10378 ngày 23/7/2012 của Phi-lip-pin quy định:

“(3) Nhà vận chuyển quốc tế – là nhà vận chuyển quốc tế tiến hành kinh doanh tại Phi-lip-pin sẽ phải nộp thuế Thu nhập với mức thuế suất 2,5% theo quy định dưới đây:

(a) Nhà vận chuyển hàng không quốc tế: ……

(b) Nhà vận chuyển tàu biển quốc tế: “Tổng thu nhập có nghĩa là tổng doanh thu đối với hành khách, hàng hóa hay bưu kiện xuất phát từ Phi-lip-pin tới điểm đến cuối cùng, bất kể các tài liệu về địa điểm bán hàng hay địa điểm thanh toán việc vận chuyển hay tiền cước vận chuyển.

Quy định rằng, các nhà vận chuyển quốc tế tiến hành kinh doanh tại Phi-lip-pin có thể được hưởng mức thuế suất ưu đãi hoặc miễn thuế đánh trên tổng doanh thu thu được từ việc vận chuyển hành khách và hành lý quá cân trên cơ sở áp dụng Hiệp định thuế hoặc thỏa thuận quốc tế mà Phi-lip-pin là một bên ký kết hoặc trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại về việc nếu quốc gia của nhà vận chuyển nước ngoài dành quyền miễn thuế cho nhà vận chuyển Phi-lip-pin thì nhà vận chuyển nước ngoài cũng sẽ được miễn thuế theo quy định của điều này”.

– Quy định tại Phần 4.2, quy định số 15-2013 ngày 20/9/2013 của Cơ quan thuế Phi-lip-pin có đề cập cụ thể về việc thực hiện nguyên tắc có đi có lại:

Trường hợp quốc gia của hãng vận tải nước ngoài dành quyền miễn Thuế Thu nhập cho nhà vận chuyển Phi-lip-pin thì Phi-lip-pin cũng sẽ dành quyền miễn Thuế thu nhập cho nhà vận chuyển của quốc gia đó. Tuy nhiên, việc miễn thuế này chỉ áp dụng đối với doanh thu thu được từ việc vận chuyển hành khách và hành lý quá cân để khuyến khích ngành công nghiệp du lịch của Phi-lip-pin phát triển, không áp dụng đối với doanh thu thu được từ việc vận chuyển hàng hóa.

Mặc dù Luật thu nội địa quốc gia số 10378 công nhận các thỏa thuận quốc tế là cơ sở để áp dụng cho miễn hoặc cho hưởng mức thuế suất Thuế Thu nhập ưu đãi cho các hãng vận tải quốctế đối với hành khách và hành lý quá cân, đến thời điểm hiện tại, ngoài Hiệp định thuế, Phi-lip-pin chưa từng đàm phán bất kỳ thỏa thuận nào với bất kỳ nước nào về việc miễn Thuế Thu nhập hoặc cho hưởng mức thuế Thu nhập ưu đãi cho các hãng vận tải nước ngoài đối với hành khách và hành lý quá cân.

1.2. Quy định của Việt Nam:

Liên quan đến Thuế Thu nhập, Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam quy định:

“Doanh thu tính thuế TNDN của hãng vận tải biển nước ngoài là toàn bộ tiền cước thu được từ hoạt động vận chuyển hành khách, vận chuyển hàng hóa và các khoản phụ thu khác mà hãng vận tải biển được hưởng từ cảng xếp hàng của Việt Nam đến cảng cuối cùng bốc dỡ hàng hóađó và/hoặc tiền cước thu được do vận chuyển hàng hóa giữa các cảng Việt Nam.

Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh khác, vận chuyển (bao gồm vận chuyển đường biển, vận chuyển hàng không) là 2%.”

1.3. Quy định tại Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Phi-lip-pin:

Điều 8 (Vận tải biển và vận tải hàng không), Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Phi-lip-pin quy định:

“1. Lợi tức do một xí nghiệp của một Nước ký kết thu được từ hoạt động của tàu thủy, thuyền hoặc máy bay trong vận tải quốc tế sẽ bị đánh thuế tại Nước ký kết đó.

2. Mặc dù có những quy địnhtại khoản 1, lợi tức từ các nguồn tại một Nước ký kết do xí nghiệp của Nước ký kết kia thu được từ hoạt động của tàu thủy hoặc máy bay trong vận tải quốc tế sẽ có thể bị đánh thuế tại Nước thứ nhất nhưng thuế được tính khi đó sẽ không vượt quá một trong hai mức sau tùy mức nào thấp hơn:

a. 1 1/2 phần trăm tổng doanh thu thu được từ các nguồn tại Nước đó; hoặc

b. thuế suất thấp nhất của thuế Phi-lip-pin có thể đánh vào lợi tức cùng loại do đối tượng cư trú của một nước thứ ba thu được trong các điều kiện tương tự.

3. Những quy định tại khoản 1 cũng sẽ áp dụng cho các khoản lợi tức thu được từ việc tham gia vào một tổ hợp, một liên doanh hay một hãng hoạt động quốc tế.”

Theo quy định trên, thu nhập của doanh nghiệp vận tải biển của Việt Nam hoạt động tại Phi-lip-pin có thể bị đánh thuế tại Phi-Iip-pin với mức 1 1/2 % tổng doanh thu hoặc thuế suất thấp nhất mà Phi-lip-pin áp dụng với doanh nghiệp vận tải biển của nước thứ ba trong các điều kiện tương tự (tuy mức nào thấp hơn) và ngược lại đối với doanh nghiệp vận tải biển của Phi-lip-pin hoạt động tại Việt Nam. (Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Phi-lip-pin – xin gửi kèm)

1.4. Nghĩa vụ Thuế Thu nhập của các hãng vận tải Việt Nam hoạt động tại Phi-lip-pin và các hãng vận tải Phi-lip-pin hoạt động tại Việt Nam:

– Theo quy định của Hiệp định thuế Việt Nam và Phi-lip-pin, thu nhập của doanh nghiệp vận tải biển của Việt Nam hoạt động tại Phi-lip-pin phải chịu thuế tại Phi-lip-pin với mức 1,5% tổng doanh thu (giảm 1% so với mức thuế hiện hành của Phi-lip-pin là 2,5%). Ngược lại đối với doanh nghiệp vận tải biển của Phi-lip-pin hoạt động tại Việt Nam cũng sẽ áp dụng mức thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là 1,5% (mức thuế của Việt Nam là 2%).

Mức thuế này áp dụng với thu nhập thu được từ hoạt động của tàu thủy, thuyền hoặc máy bay trong vận tải quốc tế, không phân biệt là thu nhập thu được từ vận chuyển hành khách và hành lý quá cân hay vận chuyển hàng hóa.

– Việc áp dụng nguyên tắc có đi có lại, Phi-lip-pin chỉ chấp nhận miễn thuế TNDN đối với thu nhập từ vận chuyển hành khách và hành lý quá cân. Do đó, đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa, Phi-lip-pin vẫn thực hiện áp dụng mức thuế quy định tại Hiệp định với các nước cũng như Việt Nam. Tương ứng, đối với các hãng vận tải biển Phi-lip-pin, Việt Nam cũng áp dụng mức thuế 1,5% đối với thu nhập từ việc vận chuyển hàng hóa theo quy tại Hiệp định thuế.

  1. Quy định về Thuế gián thu của Phi-lip-pin và Việt Nam đối với thu nhập của hãng vận tải nước ngoài:

2.1. Quy định của Phi-lip-pin:

Theo quy định tại Luật số 10378 ngày 23/7/2012 của Phi-lip-pin, các nhà vận chuyển tàu biển quốc tế tiến hành kinh doanh tại Phi-lip-pin đối với tổng thu nhập nhận được từ hoạt động vận chuyển hàng hóa từ Phi-lip-pin tới một quốc gia khác sẽ phải nộp thuế đối với nhà vận chuyển theo quý với mức thuế suất 3% trên tổng thu nhập, cụ thể:

– Phần 3, Luật số 10378 ngày 23/7/2012 của Phi-lip-pin quy định về Thuế đối với nhà vận chuyển như sau:

“Các nhà vận chuyển tàu biển quốc tế tiến hành kinh doanh tại Phi-lip-pin đối với tổng thu nhập nhận được từ hoạt động vận chuyển hàng hóa từ Phi-lip-pin tới một quốc gia khác sẽ phải nộp thuế đối với nhà vận chuyển theo quý với mức thuế suất 3% trên tổng thu nhập.”

Luật thuế Phi-lip-pin không đưa ra quy định về áp dụng nguyên tắc có đi có lại đối với Thuế nhà vận chuyển.

– Phi-lip-pin không áp dụng thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với các hãng vận tải biển nước ngoài do đã áp dụng Thuế đối với nhà vận chuyển nêu trên.

2.2. Quy định của Việt Nam:

Theo quy định của Việt Nam, hiện nay, ngoài Thuế thu nhập, các hãng vận tải nước ngoài tiến hành hoạt động kinh doanh tại Việt Nam được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Ngoài ra, Việt Nam không áp dụng bất cứ một loại thuế gián thu nào khác tương tự như Thuế đối với nhà vận chuyển của Phi-lip-pin.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4031/BGTVT-HTQT ngày 01/4/2015 của Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) đề nghị cung cấp địa chỉ liên hệ của Bộ phận phụ trách Thuế nội địa của Phi-lip-pin để hỗ trợ các hãng vận tải biển Việt Nam liên hệ, tìm hiểu thủ tục và trực tiếp nộp hồ sơ xin miễn, giảm thuế nhà vận chuyển tại Phi-lip-pin trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại (tương hỗ). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã trao đổi với Vụ Thuế quốc tế – Cơ quan thuế Phi-lip-pin và có ý kiến như sau:

Như vậy, so với quy định của Việt Nam thì Phi-lip-pin đang thu thêm một loại thuế gián thu đối với các hãng vận tải nước ngoài hoạt động tại Phi-lip-pin là Thuế đối với nhà vận chuyển với mức thuế suất 3% và không áp dụng nguyên tắc có đi có lại đối với loại thuế này. Tổng cục Thuế cũng đã tìm hiểu và được biết trên thực tế, Phi-lip-pin áp dụng nghiêm túc quy định này đối với tất cả các hãng vận tải biển nước ngoài kinh doanh tại Phi-lip-pin, không phải chỉ áp dụng đối với hãng vận tải biển Việt Nam.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO