Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của BTC

30/03/2018 372 lượt xem    

Các Danh mục nào đã được phê duyệt thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Nghị định số 2402/QĐ-BTC, ngày 13 tháng 11 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH chấp thuận ban hành Quyết định như sau:

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính như sau:

1. Phụ lục 1: Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực thuế.

2. Phụ lục 2: Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực hải quan.

3. Phụ lục 3: Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực kho bạc nhà nước.

4. Phụ lục 4: Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực chứng khoán.

5. Phụ lục 5: Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa đối với các lĩnh vực tài chính chung.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Lãnh đạo Bộ;
– Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư ph
áp);
– Như Điều 3;
– Lưu: VT, PC
 (30b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trương Chí Trung

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC THUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2402/QĐ-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP TỔNG CỤC THUẾ

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

Đề nghị tham vấn áp dụng APA trước khi nộp hồ sơ chính thức Thông tư số 201/2013/TT-BTCngày 20/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế

Tổng cục Thuế

 

2

Đề nghị áp dụng APA chính thức

Tổng cục Thuế

 

3

Rút đơn và dừng đàm phán APA

Tổng cục Thuế

 

4

Thỏa thuận song phương

Tổng cục Thuế

 

5

Sửa đổi APA

Tổng cục Thuế

 

6

Hủy bỏ APA

Tổng cục Thuế

 

7

Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lần đầu) Thông tư số 117/2012/TT-BTCngày 19/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Tổng cục Thuế

 

8

Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký thi lại các môn chưa đạt hoặc không đăng ký)

Tổng cục Thuế

 

9

Đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Tổng cục Thuế

 

10

Khiếu nại về thuế Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Tổng cục Thuế

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP CỤC THUẾ

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

A. Nhóm thủ tục hành chính về đăng ký thuế

1

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp) (trừ các đơn vị trực thuộc) Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế

Cục Thuế

 

2

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp

Cục Thuế

 

3

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện np thuế thu nhập cá nhân

Cục Thuế

 

4

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp ký hợp đồng thầu với chủ đầu tư đăng ký nộp thuế trc tiếvới cơ quan thuế

Cục Thuế

 

5

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài tham gia hợp đồng liên danh tại Việt Nam đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế

Cục Thuế

 

6

Đăng ký thuế lần đầu đối với bên Việt Nam nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu nước ngoài

Cục Thuế

 

7

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam (trường hợp có hoàn thuế giá trị gia tăng)

Cục Thuế

 

8

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức được y quyền thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; các chủ dự án; tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng đơn vị không có hoạt đng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Cục Thuế

 

9

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mấtrách, nát Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Cục Thuế

 

10

Cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân

Cục Thuế

 

11

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp sáp nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhận sáp nhp

Cục Thuế

 

12

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp sáp nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị sáp nhập

Cục Thuế

 

13

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị hợp nhất

Cục Thuế

 

14

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được tách

Cục Thuế

 

15

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị tách

Cục Thuế

 

16

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới được chia

Cục Thuế

 

17

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp b chia

Cục Thuế

 

18

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập

Cục Thuế

 

19

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc

Cục Thuế

 

20

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp bán doanh nghiệp đối với doanh nghiệp không thành lập theo Luật doanh nghiệp

Cục Thuế

 

21

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hợp nhất

Cục Thuế

 

22

Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp đổi tên cơ sở kinh doanh

Cục Thuế

 

23

Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh

Cục Thuế

 

24

Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh – tại nơi Người nộp thuế chuyển đi

Cục Thuế

 

25

Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh – tại nơi Người nộp thuế chuyển đến

Cục Thuế

 

26

Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế

Cục Thuế

 

27

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Cục Thuế

 

28

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với đơn vị có các đơn vị trực thuộc

Cục Thuế

 

29

Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

30

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là người điều hành và doanh nghiệp liên doanh tham gia hợp đồng dầu khí Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế

Cục Thuế

 

31

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà đầu tư (bao gồm cả nhà thầu nhận phần lãi được chia) tham gia hợp đồng dầu khí

Cục Thuế

 

32

Đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh doanh không thành lập theo Luật doanh nghiệp: Trường hợp thành lập thêm đơn vị trực thuộc

Cục Thuế

 

33

Cấp lại Thông báo mã số thuế

Cục Thuế

 

34

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

Cục Thuế

 

35

Thủ tục đăng ký thuế, điện tử Thông tư số 180/2010/TT-BTCngày 10/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Cục Thuế

 

36

Thủ tục đăng ký khai thuế điện tử

Cục Thuế

 

37

Thủ tục ngừng sử dụng hình thức khai thuế điện tử

Cục Thuế

 

38

Thủ tục thu, nộp thuế điện tử

Cục Thuế

 

39

Thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ T-VAN

Cục Thuế

 

40

Thủ tục Cấp Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ TVAN

Cục Thuế

 

41

Thủ tục thay đổi nội dung và xin cấp lại Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN (bao gồm cả việc cấp lại giấtrong trường hợp bị rách, cháy, tiêu hủy).

Cục Thuế

 

42

Thủ tục cho phép hoạt động trở lại đối với trường hợp bị tm đình chỉ cung cấp dịch vụ T-VAN

Cục Thuế

 

43

Thủ tục tạm đình chỉ cung cấp dịch vụ T-VAN

Cục Thuế

 

44

Thủ tục thu hồi Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư; Bị tuyên bố phá sản theo quyết định của Tòa

Cục Thuế

 

45

Thủ tục thu hồi Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN trong trường hợp bị giải thể quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 157 Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005.

Cục Thuế

 

46

Thủ tục thu hồi Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN trong trường hợp tự nguyện xin thôi cung cấp dịch vụ T-VAN

Cục Thuế

 

47

Thủ tục thu hồi Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN trong các trường hợp (i) Giả mạo chứng từ, cung cấp thông tin không chính xác trong bộ hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ T-VAN; (ii) Quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ TVAN mà không triển khai được hoạt động cung cấp dịch vụ T-VAN; (iii) Thực hiện hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 9 Luật Giao dịch điện t; (iv) Quá thời hạn quy đnh, không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc b tm đình chỉ.

Cục Thuế

 

48

Thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN

Cục Thuế

 

49

Thủ tục thay đi, bổ sung thông tin tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN

Cục Thuế

 

50

Thủ tục đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (T-VAN)

Cục Thuế

 
B. Nhóm thủ tục hành chính về Khai thuế (Khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, Tài nguyên, BVMT và thủ tục khai thuế khác)

 

Khai thuế GTGT  

 

 

51

Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa cunng dịch vụ

Cục Thuế

 

52

Khai thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp trên GTGT Thông tư số 119/2014/TT-BTCngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTCngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Cục Thuế

 

53

Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cunứng dịch vụ

Cục Thuế

 

54

Khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh. Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

55

Chuyển đổi áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

Cục Thuế

 

56

Khai thuế Giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN, trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh

Cục Thuế

 

57

Khai thuế Giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN, trường hợp nhà máy thủy điện nằm trên 1 tỉnh

Cục Thuế

 

58

Khai thuế Giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất thủy điện không thuộc EVN. Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều ca các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổibổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Cục Thuế

 

59

Khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư Thông tư số 119/2014/TT-BTCngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTCngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Cục Thuế

 

60

Khai quyết toán thuế GTGT năm theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

61

Khai thuế GTGT đối với dịch vụ viễn thông cước trả sau

Cục Thuế

 

 

Khai thuế TNDN  

 

 

62

Khai thuế TNDN tạm tính đốvới hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên. Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

63

Khai quyết toán thuế TNDN đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên. Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

64

Khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản Thông tư số 151/2014/TT-BTCngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

Cục Thuế

 

65

Khai thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu Thông tư số 151/2014/TT-BTCngày 10/10/2014 ca Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

Cục Thuế

 

66

Khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn Thông tư số 151/2014/TT-BTCngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

Cục Thuế

 

67

Khai quyết toán thuế TNDN Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;

Thông tư số 151/2014/TT-BTCngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

Cục Thuế

 

68

Khai quyết toán thuế TNDN đối với cơ sở sản xuất thủy điện mà nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh có / hoặc không có các đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc Thông tư số 151/2014/TT-BTCngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

Cục Thuế

 

69

Khai thuế TNDN khấu trừ từ tiền hoa hồng đại lý Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Cục Thuế

 

70

Thủ tục khai quyết toán khoản lỗ do chấm dứt dự án đầu tư ở nước ngoài mà doanh nghiệp Việt Nam phải gánh chu Thông tư số 104/2011/TT-BTCngày 12/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài

Cục Thuế

 

71

Thủ tục khai nộp thuế đối với khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài Thông tư số 104/2011/TT-BTCngày 12/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài

Cục Thuế

 

72

Thông báo (đăng ký) phương pháp tính thuế của nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài (NTNN, NTPNN) Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

73

Khai thuế đối với NTNN, NTPNN nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu. Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

74

Khai quyết toán thuế đối với NTNN, NTPNN nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu. Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

75

Khai thuế đối với NTNN, NTPNN nộp thuế GTGT theo PP trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác Thông tư số 103/2014/TT-BTCngày 06/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh ti Vit Nam hoc có thu nhập ti Vit Nam

Cục Thuế

 

76

Khai quyết toán thuế đối với NTNN, NTPNN nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

77

Khai thuế đối với hãng hàng không nước ngoài Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

 

Khai thuế TNCN  

 

 

78

Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp có cá nhân chuyển nhượng vốn (không bao gồm chứng khoán) nhưng chưa khai thuế Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

79

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế

Cục Thuế

 

80

Khai thuế thu nhập cá nhân thay đối với doanh nghiệp có cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nhưng chưa khai thuế

Cục Thuế

 

81

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú có thu nhập từ kinh doanh, đầu tư vn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng phát sinh tại Việt Nam nhưng nhận thu nhập tại nước ngoài

Cục Thuế

 

82

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, trong trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp

Cục Thuế

 

83

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán trong trường hợp góp vốn bằng chứng khoán

Cục Thuế

 

84

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công đối với thu nhập từ thưởng bằng cổ phiếu

Cục Thuế

 

85

Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, cá nhân có thu nhập từ nhận tha kế, quà tặng là bất động sản

Cục Thuế

 

86

Khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai; cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai tại nước ngoài

Cục Thuế

 

87

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng (trừ bất động sản) Thông tư số 119/2014/TT-BTCngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013, Thông tư số08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTCngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Cục Thuế

 

88

Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Cục Thuế

 

89

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện khai thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế. Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

90

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn (trừ chuyển nhượng chứng khoán).

Cục Thuế

 

91

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng phát sinh tại nước ngoài

Cục Thuế

 

92

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn khi chuyển nhượng

Cục Thuế

 

93

Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

Cục Thuế

 

94

Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế khi nhận chuyển nhượng vốn góp của cá nhân không cư trú.

Cục Thuế

 

95

Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp bảo hiểm trả thu nhập đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm ký hợp đồng với doanh nghiệp bảo hiểm, thu nhập từ tiền phí tích lũbảo hiểm nhân thọ; công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tiền tích lũy Quỹ hưu trí tự nguyện; doanh nghiệp bán hàng đa cấp khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp

Cục Thuế

 

96

Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với công ty xổ số kiến thiết khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của đại lý xổ số ký hợp đồng trực tiếp với Công ty xổ số kiến thiết.

Cục Thuế

 

97

Khai quyết toán thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp khai quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế Thông tư số 119/2014/TT-BTCngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013, Thông tư số08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTCngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Cục Thuế

 

98

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có yêu cầu quyết toán thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

99

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

100

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

101

Khai quyết toán thuế thnhập cá nhân đối với doanh nghiệp bảo hiểm trả thu nhập đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm ký hợp đồng với doanh nghiệp bảo hiểm, thu nhập từ tiền phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ; công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tiền tích lũy Quỹ hưu trí tự nguyện; doanh nghiệp bán hàng đa cấp khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

102

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với công ty xổ số kiến thiết trả thu nhập đối với đại lý xổ số ký hợp đồng trực tiếp với Công ty xổ số kiến thiết. Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

103

Đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

104

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng chứng khoán, nhận thừa kế, nhận quà tặng phát sinh tại nước ngoài. Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CPngày 28/10/2010 của Chính phủ

Cục Thuế

 

105

Thủ tục khấu trừ thuế nước ngoài vào thuế phải nộp tại Việt Nam Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

106

Thủ tục xác nhận đối tượng cư trú của Việt Nam Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

 

Khai thuế Tài nguyên

 

 

107

Khai khoản thu điều tiết tháng Thông tư số 177/2013/TT-BTCngày 29/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2013/TT-BTC ngày 01/3/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn

Cục Thuế

 

108

Khai quyết toán khoản thu điều tiết năm

Cục Thuế

 

109

Khai thuế tài nguyên tạm tính đối với với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên. Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

110

Khai quyết toán thuế tài nguyên đối với với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên.

Cục Thuế

 

111

Khai quyết toán thuế Tài nguyên đối với cơ sở sản xuất thủy điện

Cục Thuế

 

112

Báo cáo dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế

Cục Thuế

 

113

Khai thuế tài nguyên đối với trường hợp cơ sở sản xuất thủy điện không có lòng hồ nằm chung trên địa bàn các tỉnh

Cục Thuế

 

114

Khai thuế tài nguyên trường hợp cơ sở sản xuất thủy điện có lòng hồ nằm chung trên địa bàn các tỉnh

Cục Thuế

 

115

Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên

Cục Thuế

 

116

Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở thu mua tài nguyên

Cục Thuế

 

117

Khai quyết toán thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên).

Cục Thuế

 

118

Khai phương pháp xác định giá tính thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Cục Thuế

 

119

Khai tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tính đối với cơ sở khai thác dầu, khí Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Cục Thuế

 

 

Khai thuế, phí BVMT

 

 

120

Khai phí bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

121

Khai phí bảo vệ môi trường đối với cơ sở thu mua khoáng sản nộp phí thay người khai thác Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

122

Khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

123

Khai thuế bảo vệ môi trường đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai thác khoáng sản. Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

124

Khai thuế bảo vệ môi trường đối với than khai thác và tiêu thụ nội địa – Trường hợp than do Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) quản lý và giao cho các đơn vị thành viên khai thác, chế biến và tiêu th. Thông tư số 152/2011/TT-BTCngày 11/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chtiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Bảo vệ môi trường

Cục Thuế

 

 

Khai thuế đối với Vietsopetro  

Cục Thuế

 

125

Khai thuế tạm tính áp dụng cho Vietsovpetro Thông tư số 176/2014/TT-BTCngày 18/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt-Nga “Vietsovpetro” t lô 09-1 theo Hiệp định 2010 và Nghị định thư 2013

Cục Thuế

 

126

Khai điều chỉnh thuế đặc biệt đối với khí thiên nhiên áp dụng cho Vietsovpetro Thông tư số 176/2014/TT-BTCngày 18/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt-Nga “Vietsovpetro” t lô 09-1 theo Hiệp định 2010 và Nghị định thư 2013

Cục Thuế

 

127

Khai thuế TNDN tạm tính đối với thu nhập từ tiền kết dư của phần dầu để lại/ Khai phụ thu tạm tính đối với dầu lãi từ tiền kết dư của phần dầu để lại áp dụng cho Vietsovpetro Thông tư số 176/2014/TT-BTCngày 18/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt-Nga “Vietsovpetro” t lô 09-1 theo Hiệp định 2010 và Nghị định thư 2013

Cục Thuế

 

128

Khai quyết toán thuế tài nguyên/ Khai quyết toán phụ thu/ Khai quyết toán thuế TNDN áp dụng cho Vietsovpetro Thông tư số 176/2014/TT-BTCngày 18/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt-Nga “Vietsovpetro” t lô 09-1 theo Hiệp định 2010 và Nghị định thư 2013

Cục Thuế

 

 

Khai khác  

 

 

129

Khai phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

130

Khai quyết toán phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước

Cục Thuế

 

131

Khai tiền thuê đất, thuê mặt nước

Cục Thuế

 

132

Khai tiền sử dụng đất

Cục Thuế

 

133

Khai thuế TTĐB Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa cunng dịch vụ

Cục Thuế

 

134

Khai thuế môn bài Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

135

Khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài

Cục Thuế

 

136

Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa cunng dịch vụ

Cục Thuế

 
C. Nhóm TTHC về hóa đơn, biên lai  

137

Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ

Cục Thuế

 

138

Báo cáo về việc nhận in hóa đơn, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn. Báo cáo về việc nhận in hóa đơn/biên lai, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn/biên lai; Báo cáo về việc truyền hóa đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa cunng dịch vụ;

Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Thông tư số 153/2012/TT-BTCngày 17/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước

Cục Thuế

 

139

Mua hóa đơn do cơ quan thuế đt in Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Cục Thuế

 

140

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn/mt, cháy, hỏng hóa đơn

Cục Thuế

 

141

Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa cunng dịch vụ;

Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Cục Thuế

 

142

Thông báo về hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí không tiếp tục sử dụng/ Thông báo kết quả hủy hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Thông tư số 153/2012/TT-BTCngày 17/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước.

Cục Thuế

 

143

Thông báo về việc ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập hóa đơn, biên lai thu tiền phí, lệ phí Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Thông tư số 153/2012/TT-BTCngày 17/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước.

Cục Thuế

 

144

Cấp hóa đơn lẻ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Cục Thuế

 

145

Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in/tự in Thông tư số 153/2012/TT-BTCngày 17/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước

Cục Thuế

 

146

Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí Thông tư số 153/2012/TT-BTCngày 17/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước

Cục Thuế

 

147

Đăng ký số lượng, loại tem rượu dự kiến sử dụng trong năm/ Mua tem rượu Thông tư số 160/2013/TT-BTCngày 14/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với sản phẩm rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước

Cục Thuế

 

148

Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu, quyết toán tem rượu và báo cáo mất tem rượu. Thông tư số 160/2013/TT-BTCngày 14/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với sản phẩm rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước

Cục Thuế

 

149

Đăng ký hủy và thông báo kết quả hủy tem rượu Thông tư số 160/2013/TT-BTCngày 14/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với sản phẩm rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước

Cục Thuế

 
D. Nhóm TTHC về hoàn thuế, min giảm thuế
  Hoàn thuế  

 

 

150

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu  (trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế sau) Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

151

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu (trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế sau) Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

152

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoàmua hàng hóa tại Việt Namđể viện trợ không hoàn lại, việtrợ nhân đạo (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

153

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoàmua hàng hóa tại Việt Nam để viện trợ không hoàn lại, việtrợ nhân đạo (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

154

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

155

Hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định ca doanh nghiệp. Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

156

Hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA (hoàn trước kiểm tra sau). Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

157

Hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA (kiểm tra trước hoàn thuế sau). Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

158

Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

159

Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa thực xuất khẩu đang trong thời gian chưa được phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng theo hợp đồng xuất khẩu và các trường hợp giải quyết nhanh các trường hợp hoàn thuế khác Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chtiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Cục Thuế

 

160

Hoàn thuế giá trị gia tăng đi với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng ntrong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc dạng trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

161

Hoàn thuế đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp.

Cục Thuế

 

162

Hoàn thuế đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có yêu cầu quyết toán thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

163

Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

164

Đề nghị tạm hoàn trả khoản thu Ngân sách Nhà nước Thông tư số 94/2010/TT-BTC ngày 30/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu

Cục Thuế

 

165

Hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa cunng dịch vụ

Cục Thuế

 

166

Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

167

Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

168

Hoàn các loại thuế, phí khác (hoàn trước kiểm tra sau). Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

169

Hoàn các loại thuế, phí khác (kiểm tra trước hoàn thuế sau). Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

170

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA đối với chủ dự án và nhà thầu chính (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CPngày 28/10/2010 của Chính phủ

Cục Thuế

 

171

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA đối với chủ dự án và nhà thầu chính (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CPngày 28/10/2010 của Chính phủ

Cục Thuế

 

172

Lựa chọn doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh

Cục Thuế

 

173

Đăng ký, điều chỉnh, chấm dứt việc bán hàng hoàn thuế GTGT Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh

Cục Thuế

 

 

Miễn, giảm thuế  

 

 

174

Miễn, giảm thu tiền sử dụng đất Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

175

Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước. Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

176

Miễn thuế TNCN đối với cá nhân Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hiệp quốc tại Việt Nam Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Cục Thuế

 

177

Miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Cục Thuế

 

178

Miễn thuế Thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CPngày 28/10/2010 của Chính phủ

Cục Thuế

 

179

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với cá nhân là đối tượng cư trú củnước hoặc vùng lãnh thổ khác Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

180

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với cá nhân là đối tượng cư trú Việt Nam được hưởng các quy định miễn, giảm thuế đối với thu nhập quy định tại các Điều khoản thu nhập từ phục vụ Chính phủ, thu nhập của sinh viên học sinh, học nghề và thu nhập của giáo viên giáo sư Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

181

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với vận động viên và nghệ sĩ là đối tượng cư trú của nước ngoài có thu nhập từ biểu diễn văn hóa, thể dục thể thao tại Việt Nam Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

182

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh hoặc thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng phát sinh tại Việt Nam do tổ chức, cá nhân trả thu nhập ở nước ngoài chi trả. Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

183

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với Nhà thầu nước ngoài nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế TNDN, có thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh Thông tư số 151/2014/TT-BTCngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

Cục Thuế

 

184

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu – đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

185

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với nhà thầu nước ngoài có thu nhập từ vận tải hàng không Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

186

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với hãng vận tải nước ngoài Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa cunng dịch vụ

Cục Thuế

 

187

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với tái bảo hiểm nước ngoài Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

188

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với trường hợp NTNN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

189

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với nhà thầnước ngoài thực hiện chế độ kế toán VN, có thu nhập từ hoạt động ngành nghề độc lập Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Cục Thuế

 

190

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán VN, có thu nhập khác Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Cục Thuế

 

191

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với nhà thầu nước ngoài có thu nhập từ chuyển nhượng vốn (B-BTC-114885-TT) Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CPngày 28/10/2010 của Chính phủ

Cục Thuế

 

192

Miễn, giảm thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên theo quy định tại Điều 9 Luật Thuế tài nguyên Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

193

Miễn hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp cho người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ theo quy định của pháp luật không có khả năng nộp thuế. Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

194

Thông báo lựa chọn phương án hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

195

Thông báo lại lựa chọn phương án hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

196

Ưu đãi thuế theo Điều ước quốc tế Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 
E. Nhóm TTHC khác  

197

Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

198

Thủ tục xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

199

Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

200

Không tính tiền chậm nộp/Miễn tiền chậm nộp tiền thuế Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa cunng dịch vụ

Cục Thuế

 

201

Gia hạn nộp thuế Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa cunng dịch vụ

Cục Thuế

 

202

Nộp thuế Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

203

Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

204

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế (B-BTC-044709-TT) Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Cục Thuế

 

205

Khiếu nại về thuế Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Cục Thuế

 

206

Giải trình về tài sản, hàng hóa bị tn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN (B-BTC-172003-TT) Thông tư số 123/2012/TT-BTCngày 20/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định 24/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Cục Thuế

 

207

Giải trình về hàng hóa bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Cục Thuế

 

208

Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Cục Thuế

 

209

Thông báo định mức chính của những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp (BBTC-172010-TT) Thông tư số 123/2012/TT-BTCngày 20/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định 24/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Cục Thuế

 

210

Thông báo về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài Thông tư số 186/2010/TT-BTCngày 18/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư

Cục Thuế

 

211

Kê khai và nộp thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài Thông tư số 130/2008/TT-BTCngày 26/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Cục Thuế

 

212

Đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với Đại lý thuế Thông tư số 117/2012/TT-BTCngày 19/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Cục Thuế

 

213

Thông báo danh sách nhân viên đại lý thuế thay đổi Thông tư số 117/2012/TT-BTCngày 19/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Cục Thuế

 

214

Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với doanh nghiệp nhà nước hoàn thành cổ phần hóa Thông tư số 179/2013/TT-BTCngày 02/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/7/2007

Cục Thuế

 

215

Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với doanh nghiệp nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu theo hình thức giao, bán Thông tư số 179/2013/TT-BTCngày 02/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/7/2007

Cục Thuế

 

216

Báo cáo APA thường niên Thông tư số 201/2013/TT-BTCngày 20/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế

Cục Thuế

 

217

Báo cáo APA đột xuất Thông tư số 201/2013/TT-BTCngày 20/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế

Cục Thuế

 

218

Đăng ký doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh Thông tư số 58/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Cục Thuế

 

219

Đăng ký điều chỉnh bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh Thông tư số 58/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Cục Thuế

 

220

Chấm dứt việc bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh Thông tư số 58/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Cục Thuế

 

221

Thủ tục khai gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp năm 2011 của Doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc diện được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 52/2011/TT-BTC Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế TNDN của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011;

Thông tư số 170/2011/TT-BTC ngày 25/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tàchính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 54/2011/QĐ-TTgngày 11/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản phẩm kinh doanh

Cục Thuế

 

222

Thủ tục khai gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN của Doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được gia hạn năm 2010 tiếp tục được gia hạn theo Thông tư số 52/2011/TT-BTC Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế TNDN của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011;

Thông tư số 170/2011/TT-BTC ngày 25/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tàchính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 54/2011/QĐ-TTgngày 11/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản phẩm kinh doanh

Cục Thuế

 

223

Thủ tục khai gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN phải nộp năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức theo mô hình công ty mẹ – công ty con thuộc diện được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 52/2011/TT-BTC Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế TNDN của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011;

Thông tư số 170/2011/TT-BTC ngày 25/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tàchính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 54/2011/QĐ-TTgngày 11/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản phẩm kinh doanh

Cục Thuế

 

224

Thủ tục khai gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN phải nộp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động theo quy định tại Thông tư số 170/2011/TT-BTC Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế TNDN của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011;

Thông tư số 170/2011/TT-BTC ngày 25/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tàchính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 54/2011/QĐ-TTgngày 11/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản phẩm kinh doanh

Cục Thuế

 

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP CHI CỤC THUẾ

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

A. Nhóm TTHC về đăng ký thuế

1

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp (trừ các đơn vị trực thuộc) Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế

Chi cục Thuế

 

2

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp

Chi cục Thuế

 

3

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

Chi cục Thuế

 

4

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân (B-BTC-111705-TT; B-BTC-172069-TT) (QĐ 2151)

Chi cục Thuế

 

5

Đăng ký thuế lần đầu đối với bên Việt Nam nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài (B-BTC-076461-TT)

Chi cục Thuế

 

6

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức được ủy quyền thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; các chủ dự án; tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng đơn vị không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. (B-BTC-076555-TT)

Chi cục Thuế

 

7

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mất, rách, nát Giấy chứng nhận đăng ký thuế (B-BTC-076579-TT; B-BTC-076590-TT)

Chi cục Thuế

 

8

Cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân (B-BTC-076599-TT)

Chi cục Thuế

 

9

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp sáp nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhn sápnhập (B-BTC-076637-TT)

Chi cục Thuế

 

10

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp sáp nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị sáp nhập (B-BTC-076832-TT)

Chi cục Thuế

 

11

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị hợp nhất(B-BTC-076832-TT)

Chi cục Thuế

 

12

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được tách (B-BTC-076841-TT)

Chi cục Thuế

 

13

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp b tách (B-BTC-076862-TT)

Chi cục Thuế

 

14

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới được chia (B-BTC-076874TT)

Chi cục Thuế

 

15

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp b chia (B-BTC-076894-TT)

Chi cục Thuế

 

16

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập (B-BTC-042924-TT)

Chi cục Thuế

 

17

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc (B-BTC-111713-TT)

Chi cục Thuế

 

18

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp bán doanh nghiệp đối với doanh nghiệp không thành lập theo Luật doanh nghiệp (B-BTC-043566-TT)

Chi cục Thuế

 

19

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hợp nhất (B-BTC-076945-TT)

Chi cục Thuế

 

20

Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp đi tên cơ sở kinh doanh (B-BTC-076970-TT)

Chi cục Thuế

 

21

Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyn địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh (B-BTC-076982-TT)

Chi cục Thuế

 

22

Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyn địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh – tại nơi Người nộp thuế chuyển đi (B-BTC-076848-TT)

Chi cục Thuế

 

23

Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh – tại nơi Người nộp thuế chuyn đến (B-BTC-077013-TT)

Chi cục Thuế

 

24

Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Thay đi các ch tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế (B-BTC-075930-TT)

Chi cục Thuế

 

25

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (B-BTC-077022-TT)

Chi cục Thuế

 

26

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với đơn vị có các đơn vị trực thuộc (B-BTC-077026-TT)

Chi cục Thuế

 

27

Đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh doanh không thành lập theo Luật doanh nghiệp: Trường hợp thành lập thêm đơn vị trực thuộc

Chi cục Thuế

 

28

Cấp lại Thông báo mã số thuế

Chi cục Thuế

 

29

Đăng ký cấp mã số thuế để thực hiện kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh

Chi cục Thuế

 

30

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

Chi cục Thuế

 

31

Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

 
B. Nhóm TTHC về khai thuế (Khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, Tài nguyên, BVMT và thủ tục khai thuế khác)

 

Khai thuế GTGT  

 

 

32

Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa cunng dịch vụ

Chi cục Thuế

 

33

Khai thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT Thông tư số 119/2014/TT-BTCngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTCngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Chi cục Thuế

 

34

Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa cunng dịch vụ

Chi cục Thuế

 

35

Khai thuế GTGT tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

 

36

Chuyển đổi áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

Chi cục Thuế

 

37

Khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư Thông tư số 119/2014/TT-BTCngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTCngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Chi cục Thuế

 
  Khai thuế TNDN  

 

 

38

Khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản Thông tư số 151/2014/TT-BTCngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

Chi cục Thuế

 

39

Khai thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu

Chi cục Thuế

 

40

Khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

Chi cục Thuế

 

41

Khai quyết toán thuế TNDN Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;

Thông tư số 151/2014/TT-BTCngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

Chi cục Thuế

 

 

Khai thuế TNCN  

 

 

42

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh lưu động (buôn chuyến), cá nhân không kinh doanh có phát sinh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

 

43

Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản Thông tư số 119/2014/TT-BTCngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTCngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Chi cục Thuế

 

44

Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp có cá nhân chuyển nhượng vốn góp (không bao gồm chứng khoán) nhưng chưa khai thuế Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

 

45

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế

Chi cục Thuế

 

46

Khai thuế thu nhập cá nhân nộp thay đối với doanh nghiệp có cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nhưng chưa khai thuế

Chi cục Thuế

 

47

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản trong trường hợp góp vốn bng bất động sản Thông tư số 119/2014/TT-BTCngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013, Thông tư số08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTCngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Chi cục Thuế

 

48

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, trong trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

 

49

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán trong trường hợp góp vốn bằng chứng khoán

Chi cục Thuế

 

50

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công đối với thu nhập từ thưởng bằng cổ phiếu

Chi cục Thuế

 

51

Khai miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai) Thông tư số 119/2014/TT-BTCngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013, Thông tư số08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTCngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Chi cục Thuế

 

52

Khai thuế thu nhập cá nhân đối vớitrường hợp cá nhân nhận thu nhập từ đầu tư vốn trong trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn khi chuyển nhượng Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

 

53

Khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo kê khai Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

 

54

Khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân đối với nhóm cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo kê khai Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

 

55

Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản Thông tư số 119/2014/TT-BTCngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTCngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Chi cục Thuế

 

56

Khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai; cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai Thông tư số 119/2014/TT-BTCngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013, Thông tư số08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTCngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Chi cục Thuế

 

57

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vn (trừ chuyển nhượng chứng khoán). Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

 

58

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng (trừ bất động sản) Thông tư số 119/2014/TT-BTCngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013, Thông tư số08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTCngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Chi cục Thuế

 

59

Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

 

60

Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế khi nhận chuyển nhượng vốn góp của nhân không cư trú

Chi cục Thuế

 

61

Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp bảo hiểm trả thu nhập đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm ký hợp đồng với doanh nghiệp bảo hiểm, thu nhập từ tiền phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ; công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tiền tích lũy Quỹ hưu trí tự nguyện; doanh nghiệp bán hàng đa cấp khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp

Chi cục Thuế

 

62

Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với công ty xổ số kiến thiết khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của đại lý xổ số ký hợp đồng trực tiếp với Công ty xổ số kiến thiết.

Chi cục Thuế

 

63

Khai quyết toán thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ đại lý bảo hiểm; đại lý xổ số; bán hàng đa cấp khai quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế Thông tư số 119/2014/TT-BTCngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013, Thông tư số08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTCngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Chi cục Thuế

 

64

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với nhóm cá nhân có thu nhp từ kinh doanh np thuế theo kê khai Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

 

65

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chỉ có thu nhập từ kinh doanh

Chi cục Thuế

 

66

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công; vừa có thnhập từ đại lý bảo him, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp; vừa có thu nhập từ kinh doanh.

Chi cục Thuế

 

67

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có yêu cầu quyết toán thuế

Chi cục Thuế

 

68

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

Chi cục Thuế

 

69

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trútừ kinh doanh của cá nhân

Chi cục Thuế

 

70

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp bảo hiểm trả thu nhập đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm ký hợp đồng với doanh nghiệp bảo hiểm, thu nhập từ tiền phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ; công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện khu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tiền tích lũy Quỹ hưu trí tự nguyện; doanh nghiệp bán hàng đa cấp khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp

Chi cục Thuế

 

71

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với công ty xổ số kiến thiết trả thu nhập đối với đại lý xổ số ký hợp đồng trực tiếp với Công ty xổ số kiến thiết

Chi cục Thuế

 

72

Khai thuế đối với hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê

Chi cục Thuế

 

73

Đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; cá nhân, nhóm cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai và theo phương pháp khoán.

Chi cục Thuế

 

 

Khai thuế Tài nguyên  

 

 

74

Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

 

75

Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở thu mua tài nguyên

Chi cục Thuế

 

76

Khai quyết toán thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên).

Chi cục Thuế

 

 

Khathuế, phí BVMT  

 

 

77

Khai phí bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

 

78

Khai phí bảo vệ môi trường đối với cơ sở thu mua khoáng sản nộp phí thay người khai thác

Chi cục Thuế

 

79

Khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Chi cục Thuế

 

80

Khai thuế bảo vệ môi trường đối với tổ chức, hộ gia đình cá nhân khai thác khoáng sản.

Chi cục Thuế

 

81

Khai thuế bảo vệ môi trường đối với than khai thác và tiêu thụ nội địa – Trường hợp than do Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) quản lý và giao cho các đơn vị thành viên khai thác, chế biến và tiêu th. Thông tư số 152/2011/TT-BTCngày 11/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Bảo vệ môi trường

Chi cục Thuế

 

 

Khai thuế khác  

 

 

82

Khai thuế đối với hộ nộp thuế khoán Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

 

83

Khai thuế TTĐB Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa cunng dịch vụ

Chi cục Thuế

 

84

Khai thuế môn bài Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

 

85

Khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài

Chi cục Thuế

 

86

Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa cunng dịch vụ

Chi cục Thuế

 

87

Khai tiền thuê đất, thuê mặt nước Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

 

88

Khai tiền sử dụng đất

Chi cục Thuế

 

89

Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp

Chi cục Thuế

 

90

Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Chi cục Thuế

 

91

Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với khai thuế đất trồng cây lâu năm cho thu hoạch một lần

Chi cục Thuế

 

92

Khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

 

93

Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân – Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm

Chi cục Thuế

 

94

Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với tổ chức – Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm.

Chi cục Thuế

 

95

Khai thuế đốvới hãng hàng không nước ngoài

Chi cục Thuế

 

96

Khai lệ phí trước bạ nhà đất

Chi cục Thuế

 

97

Khai lệ phí trước bạ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thủy nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam

Chi cục Thuế

 

98

Khai lệ phí trước bạ đối với tài sản khác theo quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ (trừ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thủy nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ hoặc đóng mới tại Việt Nam)

Chcục Thuế

 

99

Khai phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước

Chi cục Thuế

 

100

Khai quyết toán phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước

Chi cục Thuế

 

101

Thông báo (đăng ký) phương pháp tính thuế của nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài (NTNN, NTPNN).

Chi cục Thuế

 

102

Khai thuế đối với NTNN, NTPNN nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ, nộp thuế TNDN trên tỷ lệ % trên doanh thu

Chi cục Thuế

 

103

Khai quyết toán thuế đối với NTNN, NTPNN nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ, nộp thuế TNDN trên tỷ lệ % trên doanh thu

Chi cục Thuế

 

104

Khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác. Thông tư số 103/2014/TT-BTCngày 06/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

Chi cục Thuế

 

105

Khai quyết toán thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác. Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

 
C. Nhóm TTHC về hóa đơn, biên lai, tem rượu

106

Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Chi cục Thuế

 

107

Báo cáo về việc nhận in hóa đơn, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn. Báo cáo về việc nhận in hóa đơn/biên lai, cung cấp phn mềm tự in hóa đơn/biên lai; Báo cáo về việc truyền hóa đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa cunng dịch vụ;

Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Thông tư số 153/2012/TT-BTCngày 17/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước

Chi cục Thuế

 

108

Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in Thông tư s 39/2014/TTBTC ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Chi cục Thuế

 

109

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn/mất, cháy, hỏng hóa đơn

Chi cục Thuế

 

110

Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa cunng dịch vụ;

Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Chi cục Thuế

 

111

Thông báo về hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí không tiếp tục sử dụng/ Thông báo kết quả hủy hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Thông tư số 153/2012/TT-BTCngày 17/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng cáloại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước

Chi cục Thuế

 

112

Thông báo về việc ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập hóa đơn, biên lai thu tiền phí, lệ phí Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Thông tư số 153/2012/TT-BTCngày 17/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng cáloại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước

Chi cục Thuế

 

113

Cấp hóa đơn lẻ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Chi cục Thuế

 

114

Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in/tự in Thông tư số 153/2012/TT-BTCngày 17/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng cáloại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước

Chi cục Thuế

 

115

Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí

Chi cục Thuế

 

116

Đăng ký số lượng, loại tem rượu dự kiến sử dụng trong năm/ Mua tem rượu Thông tư số 160/2013/TT-BTCngày 14/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với sản phẩm rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước

Chi cục Thuế

 

117

Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu, quyết toán tem rượu và báo cáo mất tem rượu.

Chi cục Thuế

 

118

Đăng ký hủy và thông báo kết quả hủy tem rượu

Chi cục Thuế

 
D. Nhóm TTHC về hoàn thuế; miễn giảm thuế
 

119

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định ca pháp luật về thuế GTGT, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

 

120

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế đu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu (trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế sau) Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

 

121

Hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp. Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

 

122

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc dạng trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

 

123

Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa thực xuất khẩu đang trong thời gian chưa được phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng theo hợp đồng xuất khẩu và các trường hợp giải quyết nhanh các trường hợp hoàn thuế khác Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành mt số điềcủa Luật Quản lý thuế

Chi cục Thuế

 

124

Hoàn thuế đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

 

125

Hoàn thuế đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có yêu cầu quyết toán thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

 

126

Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

 

127

Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

 

128

Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

 

129

Hoàn các loại thuế, phí khác (hoàn trước kiểm tra sau). Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

 

130

Hoàn các loại thuế, phí khác (kiểm tra trước hoàn thuế sau). Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

 

131

Miễn thuế Thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

 

132

Giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

 

133

Giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do bị tai nạn Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

 

134

Giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo

Chi cục Thuế

 

135

Miễn, giảm thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên theo quy định tại Điều 9 Luật Thuế tài nguyên

Chi cục Thuế

 

136

Miễn thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên do cá nhân được phép khai thác phục vụ cho đời sống sinh hoạt hàng ngày như: gỗ, cành, củi, tre, nứa, mai, giang, tranh, vầu, lồ ô Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Chi cục Thuế

 

137

Miễn hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp cho người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ theo quy định của pháp luật không có khả năng nộp thuế Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

 

138

Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

Chi cục Thuế

 

139

Miễn, giảm thu tiền sử dụng đất

Chi cục Thuế

 

140

Miễn, giảm thuế đối với hộ nộp thuế khoán có tạm nghỉ kinh doanh

Chi cục Thuế

 

141

Không tính tiền chậm nộp/Miễn tiền chậm nộp tiền thuế Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa cunng dịch vụ

Chi cục Thuế

 

142

Thông báo lựa chọn phương án hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

 

143

Thông báo lại lựa chọn phương án hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

 
E. Nhóm TTHC khác  

144

Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

 

145

Gia hạn nộp thuế Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa cunng dịch vụ

Chi cục Thuế

 

146

Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Chi cục Thuế

 

147

Đề nghị tạm hoàn trả khoản thu Ngân sách Nhà nước

Chi cục Thuế

 

148

Nộp thuế

Chi cục Thuế

 

149

Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế

Chi cục Thuế

 

150

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế (B-BTC-085284-TT)

Chi cục Thuế

 

151

Khiếu nại về thuế Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Chi cục Thuế

 

152

Giải trình về tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN Thông tư số 123/2012/TT-BTCngày 20/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định 24/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi cục Thuế

 

153

Giải trình về hàng hóa bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi cục Thuế

 

154

Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Chi cục Thuế

 

155

Thông báo định mức chính của những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp Thông tư số 123/2012/TT-BTCngày 20/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định 24/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi cục Thuế

 

156

Kê khai và nộp thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi cục Thuế

 

157

Đăng ký doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh Thông tư số 58/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Chi cục Thuế

 

158

Đăng ký điều chỉnh bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh

Chi cục Thuế

 

159

Chấm dứt việc bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh

Chi cục Thuế

 

160

Thủ tục khai gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp năm 2011 của Doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc diện được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 52/2011/TT-BTC Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế TNDN của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011;

Thông tư số 170/2011/TT-BTC ngày 25/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tàchính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 54/2011/QĐ-TTgngày 11/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản phẩm kinh doanh

Chi cục Thuế

 

161

Thủ tục khai gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN của Doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được gia hạn năm 2010 tiếp tục được gia hạn theo Thông tư số 52/2011/TT-BTC

Chi cục Thuế

 

162

Thủ tục khai gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN phải nộp năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức theo mô hình công ty mẹ – công ty con thuộc diện được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 52/2011/TT-BTC

Chi cục Thuế

 

163

Thủ tục khai gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN phải nộp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động theo quy định tại Thông tư số 170/2011/TT-BTC

Chi cục Thuế

 

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA LĨNH VỰC HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-BTC ngày     tháng     năm 2015 của Bộ Tài chính)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

Thủ tục xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

 

2

Thủ tục xét miễn thuế đối với hàng hóa là quà biếu tặng có trị giá vượt quá định mức miễn thuế theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tặng cho cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan đoàn thể xã hội hoạt động bằng ngân sách nhà nước; quà biếu tặng mang mục đích nhân đạo, từ thiện, nghiên cứu khoa học. Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

 

3

Thủ tục gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo Điều 31 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ đối với trường hợp bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ; phải ngừng hoạt động do di đời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh; không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày hoặc do phía khách hàng hủy hợp đồng hoặc kéo dài thời gian giao hàng mà số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh tại 02 Cục Hải quan Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

 

4

Thủ tục nộp dn tin thuế nợ theo khoản 25 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế; Điều 39 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013; khoản 7 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CPngày 12/2/2015 và Điều 134 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đối với số tiền thuế nợ phát sinh tại 02 Cục HQ trở lên. Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

 

5

Thủ tục chdứt hoạt động khngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ, địa điểm kiểm tra tập trung, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

 

6

Thủ tục thành lập kho ngoại quan Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

 

7

Thủ tc kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng nhập khẩu Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

 

8

Thủ tục tiếp nhận, xử lý đơn đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

 

9

Thủ tục công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 31/01/2015

TCHQ

 

10

Thủ tục di chuyn, chuyn quyn sở hữu kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

 

11

Thủ tục công nhận doanh nghiệp ưu tiên Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/05/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

 

12

Thủ tục thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khu Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

 

13

Thủ tục thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa (cảng nội địa) Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

 

14

Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra tập trung do doanh nghiệp kinh doanh kho bãi đầu tư xây dựng Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

 

15

Thủ tục thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

 

16

Thủ tục thành lập địa điểm thu gom hàng lẻ ở nội địa (CFS) Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

 

17

Thủ tục thành lập kho bảo thuế Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

 

18

Thủ tục xác định trước trị giá đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính

TCHQ

 

19

Thủ tục xác định trước mấ số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

 

20

Thủ tục kiểm tra và xác nhận trước xuất xứ hàng nhập khẩu Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

 

21

Thủ tục xét miễn thuế đối với trường hợp hàng nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng; thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương chỉ được xét miễn thuế nếu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được). Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

 

22

Đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh Thông tư 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015

TCHQ

 

23

Thủ tục chm dứt, tạm dừng hoạt động của địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi Thông tư 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015

TCHQ

 

24

Thủ tục chuyển đổi quyền kinh doanh, khai thác địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi. Thông tư 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015

TCHQ

 

25

Thủ tục di chuyn, mở rộng, thu hẹp, bố trí lại địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi. Thông tư 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015

TCHQ

 

26

Thủ tục đi tên chủ sở hữu của địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi. Thông tư 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015

TCHQ

 

27

Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi do doanh nghiệp kinh doanh làm chủ đầu tư. Thông tư 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015

TCHQ

 

28

Thủ tục đăng ký, xác nhận Đại lý giám sát hải quan và hoạt động của Đại lý giám sát hải quan Thông tư số 47/2015/TT-BTC ngày 10/4/2015

TCHQ

 

29

Thủ tục thành lập kho hàng không kéo dài Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

 

30

Thủ tục di chuyn, chuyển quyền sở hữu địa điểm kiểm tra tập trung, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới. Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

 

31

Thủ tục di chuyn, chuyển quyền sở hữu địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thành lập trong nội địa; địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu; kho hàng không kéo dài Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

 

32

Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa, địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, kho hàng không kéo dài Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

 

33

Khai báo, tiếp nhận, trao đi và phản hi thông tin trên Cổng thông tin một cửa quốc gia  

 

 

34

Đăng ký tài khoản người sử dụng Cổngthông tin một cửa quốc gia  

TCHQ

 

35

Sử dụng chữ ký số để thực hiện các thủ tục hành chính hải quan một cửa  

TCHQ

 

36

Tư vấn cho công dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính hải quan  

TCHQ

 

37

Thủ tục lựa chọn Ngân hàng thương mại là đạlý hoàn thuế giá trị gia tăng  

TCHQ

 

38

Thủ tục chấm dứt đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng với Ngân hàng thương mại được lựa chọn làm đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng  

TCHQ

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CỤC HẢI QUAN

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

Thủ tục gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo Điều 31 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ đối với trường hợp bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ; phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh; không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày hoặc do phía khách hàng hủy hợp đồng hoặc kéo dài thời gian giao hàng mà số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh tại 02 Chi cục Hải quan trở lên trong cùng một Cục Hải quan. Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Cục Hải quan  

2

Thủ tục tham vấn trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Cục Hải quan  

3

Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ theo khoản 25 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế; Điều 39 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013; khoản 7 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CPngày 12/2/2015 và Điều 134 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đối với số tiền thuế nợ phát sinh tại 02 Chi cục HQ trở lên thuộc 01 Cục. Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Cục Hải quan  

4

Thủ tục mở rộng, thu hẹp kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ, địa điểm kiểm kiểm tra tập trung, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 Cục Hải quan  

5

Thủ tục thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 31/01/2015 của Bộ Tài chính. Cục Hải quan  

6

Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra là chân công trình hoặc kho của công trình, nơi sản xuất Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Cục Hải quan  

7

Thủ tục cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Cục Hải quan  

8

Thủ tục tiêu hủy xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Cục Hải quan  

9

Thủ tục chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Cục Hải quan  

10

Thủ tục cấp giấy chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Cục Hải quan  

11

Thủ tục kê khai, nộp thuế xe ô tô, xe mô tô khi chuyển nhượng của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Cục Hải quan  

12

Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Cục Hải quan  

13

Thủ tục xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa (theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29/11/2006 được bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Điều 29 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 và Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015) Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Cục Hải quan  

14

Thủ tục xónợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt (theo quy định tại Điều 65 Luật Quản lý thuế được bổ sung tại khoản 20 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 và Điều 136 Thông tư số 38/2015/TT-BTCngày 25/3/2015) Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Cục Hải quan  

15

Đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Cục Hải quan  

16

Thủ tục quyết toán việc xuất khẩu, sử dụng hàng hóa miễn thuế là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan Quyết định số 72/2013/QĐ-TTgngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Cục Hải quan  

17

Thủ tục cấp lại Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế và Phiếu theo dõi trừ lùi Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Cục Hải quan  

18

Thủ tục xét miễn thuế đối với trường hợp hàng nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Cục Hải quan  

19

Thủ tục đăng ký Sổ hải quan giám sát phương tiện và Giấy chứng nhận điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát hải quan Thông tư số 47/2015/TT-BTC ngày 10/4/2015 Cục Hải quan  

20

Thủ tục xóa nợ tiền thuế, tiền phạt (thực hiện theo Thông tư 77/2008/TT-BTCngày 15/9/2008 hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế và Thông tư số 24/2012/TT-BTC ngày 17/02/2012 sửa đổi bổ sung Thông tư số 77/2008/TT-BTC) (B-BTC-049986-TT)   Cục Hải quan  

21

Thông báo phát hành Biên lai   Cục Hải quan  

22

Thông báo kết quả hủy Biên lai   Cục Hải quan  

23

Kiểm tra việc in, phát hành, quản lý và sử dụng Biên lai   Cục Hải quan  

24

Thủ tục đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu miễn thuế là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan   Cục Hải quan  

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHI CỤC HẢI QUAN

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

Thủ tục khai báo giá tạm tính đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; khai báo khoản phí bản quyền, giấy phép; các khoản tiền mà người nhập khẩu phải trả từ số tiền thu được sau khi bán lại, định đoạt, sử dụng hàng hóa nhập khẩu được chuyển trực tiếp hay gián tiếp cho người bán dưới mọi hình thức đối với trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai chưa xác định được giá. Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính

Chi cục Hải quan

 

2

Thủ tục tham vn trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

3

Thủ tục bảo lãnh riêng theo Điều 43 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

4

Thủ tục bảo lãnh chung theo Điều 43 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

5

Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ theo khoản 25 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế; Điều 39 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013; khoản 7 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CPngày 12/2/2015 và Điều 134 Thông tư số 38/2013/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đối với số tiền thuế nợ phát sinh tại 01 Chi cục Hải quan. Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

6

Thủ tục gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ đối với trường hợp bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ; phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh; không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày hoặc do phía khách hàng hủy hợp đồng hoặc kéo dài thời gian giao hàng mà số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh tại một Chi cục Hải quan Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

7

Thủ tục xét miễn thuế đối với hàng hóa là quà biếu, quà tặng, hàng mẫu không thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan; thuốc chữa bệnh là quà biếu, quà tặng có trị giá vượt quá định mức miễn thuế nhưng do người Việt Nam định cư ở nước ngoài gửi về cho thân nhân tại Việt Nam là gia đình có công với cách mạng, thương binh, liệt sỹ, người già yếu không nơi nương tựa; hàng nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế, hàng nhập khẩu theo điều ước quốc tế. Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

8

Thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải thủy (thuyền xuồng, ca nô) xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường sông Thông tư số 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 của Bộ Tài chính

Chi cục Hải quan

 

9

Thủ tục hải quan đi với thư, gói, kiện hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính Thông tư số 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Tài chính

Chi cục Hải quan

 

10

Thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính Thông tư số 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Tài chính

Chi cục Hải quan

 

11

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

12

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

13

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

14

Thủ tục xem hàng hóa trước khi khaihải quan Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

15

Thủ tục khai bổ sung hồ sơ hải quan Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

16

Thủ tục hủy tờ khai hải quan Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

17

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập -tái xuất Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

18

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

19

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đã nhập khẩu nhưng phải xuất trả lại cho khách hàng nước ngoài, tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan. Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

20

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

 

 

21

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ khu phi thuế quan hoặc từ nội địa vào kho ngoại quan Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

22

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

23

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ kho ngoại quan đưa vào nội địa hoặc nhập khẩu vào khu phi thuế quan Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

24

Thủ tục xử lý hồ sơ đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính

Chi cục Hải quan

 

25

Thủ tục hải quan nhập khẩu kim cương thô Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

26

Thủ tục hải quan xuất khẩu kim cương thô Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

27

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra cảng trung chuyển Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

28

Thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

29

Thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm làm từ nguyên liệu nhập khẩu Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

30

Thủ tục hải quan đối với trường hợp sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu bán cho doanh nghiệp khác để trực tiếp xuất khẩu Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

31

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

32

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

33

Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

34

Thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

35

Thủ tục nhập khẩu sản phẩm đặt gia công ở nước ngoài Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

36

Thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, vật tư đặt gia công ở nước ngoài Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

37

Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm, phế thải; máy móc, thiết bị thuê mượn đặt gia công ở nước ngoài. Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

38

Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị thuê, mượn tạm nhập phục vụ hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

39

Thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công tự cung ứng cho hợp đồng gia công Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

40

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai một lần Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

41

Thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

42

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư (thủ công – điện tử) Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

43

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra khu thương mại tự do, khu phi thuế quan Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

44

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

45

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa ra đưa vào kho bảo thuế Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

46

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm. Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

47

Thủ tục hải quan đối với trường hợp tạm nhập, tạm xuất các phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

48

Thủ tục hải quan đối với ô tô khi nhập cảnh (tạm nhập) Thông tư số 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015

Chi cục Hải quan

 

49

Thủ tục hải quan đối với ô tô khi xuất cảnh (tái xuất) Thông tư số 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015

Chi cục Hải quan

 

50

Thủ tục hải quan đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh Thông tư số 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015

Chi cục Hải quan

 

51

Thủ tục hải quan đối với tàu liên vận quốc tế nhập cảnh bằng đường sắt Thông tư số 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015

Chi cục Hải quan

 

52

Thủ tục hải quan đối với tàu liên vận quốc tế xuất cảnh bằng đường sắt Thông tư số 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015

Chi cục Hải quan

 

53

Thủ tục giao nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

54

Thủ tục xuất trả nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị tạm nhập gia công cho thương ra nước ngoài trong thời gian thực hiện hợp đồng gia công Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

55

Thủ tục tạm xuất sản phẩm gia công ra nước ngoài để tái chế sau đó tái nhập trở lại Việt Nam Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

56

Thủ tục hải quan đối với thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, khuôn, mẫu tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để sản xuất, thi công công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm. Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

57

Thủ tục hải quan đối với linh kiện, phụ tùng, vật dụng tạm nhập để phục vụ thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài. Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

58

Thủ tục hải quan đối với hàng bán tại cửa hàng miễn thuế, nhưng chuyển sang tái xuất Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

59

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế, nhưng được đưa vào bán ở thị trường nội địa Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

60

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế và hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

61

Thủ tục thanh khoản hàng bán tại cửa hàng miễn thuế Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

62

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

63

Thủ tục hải quan đối với xăng du tạm nhập tái xuất Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

64

Thủ tục hải quan đối với tái xuất xăng, dầu cho tàu bay Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

65

Thủ tục hải quan đối với nhập khẩu, tạm nhập xăng dầu Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

66

Thủ tục hải quan đối với xuất khu, tái xuất xăng dầu Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

67

Thủ tục hải quan đối với nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, chế biến xăng, dầu Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

68

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hành lý ký gửi của người nhập cảnh, xuất cảnh thất lạc, nhm lẫn Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

69

Thủ tục hải quan nhập khẩu, tạm nhập xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

70

Thủ tục nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô đã qua sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam. Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

71

Thủ tục tái xuất khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

72

Thủ tục tạm nhập khu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

73

Thủ tục hải quan đối với khí và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), nguyên liệu nhập khẩu, tạm nhập Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

74

Thủ tục hải quan đối với khí và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), nguyên liệu xuất khẩu, tái xuất Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

75

Thủ tục hải quan đối với khí và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), nguyên liệu tạm nhập chuyển tiêu thụ nội địa Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

76

Thủ tục hải quan đối với khí và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), nguyên liệu xuất khẩu, nhập khẩu bằng ống chuyên dụng hoặc tại giếng ngoài khơi Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

77

Thủ tục hải quan đối với khí và khí du mỏ hóa lỏng (LPG), nguyên liệu quá cảnh Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

78

Thủ tục hải quan đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế khí và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

79

Thủ tục hải quan đối với nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu khí và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

80

Thủ tục kiểm tra và xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

 

 

81

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

82

Thủ tục hải quan đối với mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới Luật Hải quan số 54/2014/QH13

Chi cục Hải quan

 

83

Thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua biên giới Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

84

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa của người xuất cảnh, nhập cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh qua biên giới Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

85

Thủ tục hải quan đối với hoạt động mua bán hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

86

Thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe hai bánh gắn máy nhập khẩu Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015

Chi cục Hải quan

 

87

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ các yêu cầu khẩn cấp; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

88

Thủ tục khai bổ sung hồ sơ khai thuế Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

89

Xét giảm thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bị hư hỏng, mất mát trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

90

Thủ tục hoàn thuế đối với các trường hợp được xét hoàn thuế, không thu thuế theo Thông tư số 38/2015/TT-BTCngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

91

Thủ tục sao y tờ khai hải quan bản chính do cơ quan hải quan lưu trong bộ hồ sơ hoàn, không thu thuế Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan

 

92

Thủ tục Phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương 84, Chương 85 và Chương 90 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015

Chi cục Hải quan

 

93

Thủ tục Phân loại máy móc, thiết bị nguyên chiếc ở dạng tháo rời Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015

Chi cục Hải quan

 

94

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển độc lập Điều 51 Thông tư 38/2015/TT-BTCngày 25/3/2015

Chi cục Hải quan

 

95

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển kết hợp Điều 51 Thông tư 38/2015/TT-BTCngày 25/3/2015

Chi cục Hải quan

 

96

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối của doanh nghiệp chế xuất Điều 77 Thông tư 38/2015/TT-BTCngày 25/3/2015

Chi cục Hải quan

 

97

Thủ tục thuê kho bên ngoài doanh nghiệp chế xuất để lưu giữ nguyên liệu, sản phẩm của doanh nghiệp chế xuất, quản lý hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho Điều 80 Thông tư 38/2015/TT-BTCngày 25/3/2015

Chi cục Hải quan

 

98

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Điều 87 Thông tư 38/2015/TT-BTCngày 25/3/2015

Chi cục Hải quan

 

99

Thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh (thủ công – điện tử) Thông tư 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015

Chi cục Hải quan

 

100

Thủ tục hải quan hàng hóa là tài sản di chuyển Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015

Chi cục Hải quan

 

101

Thủ tục kiểm tra hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế giá trị gia tăng và hàng hóa Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 03/7/2014

Chi cục Hải quan

 

102

Thủ tục đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu hàng năm; danh mục các nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ nhập khẩu để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm thuộc mã hàng 9834.12.90 (Danh mục) Thông tư số 101/2015/TT-BTCngày 29/6/2015

Chi cục Hải quan

 

 

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA LĨNH VỰC KHO BẠC NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định s 2402/QĐ-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TRUNG ƯƠNG

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

Thủ tục nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá tại Kho bạc Nhà nước – Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí;

– Thông tư số 122/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do KBNN nhận gửi và bảo quản.

KBNN trung ương

 

2

Thủ tục giao tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản – Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí;

– Thông tư số 122/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do KBNN nhận gửi và bảo quản.

KBNN trung ương

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (chi thường xuyên) – Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN;

– Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS);

– Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

– Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 6/9/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính;

– Thông tư số 153/2007/TT-BTC ngày 17/12/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi một số điểm của Thông tư số81/2006/TT-BTC ngày 06/9/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính;

– Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

– Thông tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 71/2006/TT-BTC;

– Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

– Thông tư số 18/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 13/3/2006 Hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối vi các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính;

– Thông tư số 84/2007/TT-BTC ngày 17/7/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi một số điểm của Thông tư số 18/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính;

– Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

 Thông tư số liên tịch số 71/2007/TTLT-BTC-BNVngày 26/6/2007 hướng dẫn sửa đổi Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh/Sở Giao dịch KBNN.

 

2

Thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước – Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN;

– Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).

Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh/Sở Giao dịch KBNN.

 

3

Thủ tục đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước – Thông tư số 61/2014/TT-BTC ngày 12/5/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN trong điều kiện áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS);

– Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).

Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh/ Sở Giao dịch KBNN.

 

4

Thủ tục nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá tại Kho bạc Nhà nước – Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí;

– Thông tư số 122/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do KBNN nhận gửi và bảo quản.

Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh/ Sở Giao dịch KBNN.

 

5

Thủ tục giao tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản – Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí;

– Thông tư số 122/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do KBNN nhận gửi và bảo quản.

Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh/ Sở Giao dịch KBNN.

 

6

Thủ tục nộp các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước – Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;

– Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS);

– Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

– Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế;

– Thông tư số 126/2014/TT-BTC ngày 28/8/2014 của Bộ Tài chính quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh/Sở Giao dịch KBNN

 

7

Thủ tục hoàn trả (bng tiền mặt) các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước – Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;

– Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS);

– Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh

 

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (chi thường xuyên) – Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN;

– Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS);

– Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

– Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 6/9/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính;

– Thông tư số 153/2007/TT-BTC ngày 17/12/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi một số điểm của Thông tư số81/2006/TT-BTC ngày 06/9/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính;

– Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

– Thông tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 71/2006/TT-BTC;

– Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

– Thông tư số 18/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 13/3/2006 Hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối vi các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính;

– Thông tư số 84/2007/TT-BTC ngày 17/7/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi một số điểm của Thông tư số 18/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính;

– Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

– Thông tư số liên tịch số 71/2007/TTLT-BTC-BNVngày 26/6/2007 hướng dẫn sửa đổi Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

KBNN cấp huyện

 

2

Thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước – Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN;

– Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).

KBNN cấp huyện

 

3

Thủ tục đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước – Thông tư số 61/2014/TT-BTC ngày 12/5/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN trong điều kiện áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS);

– Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).

KBNN cấp huyện

 

4

Thủ tục nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá tại Kho bạc Nhà nước – Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí;

– Thông tư số 122/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do KBNN nhận gửi và bảo quản.

KBNN cấp huyện

 

5

Thủ tục giao tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản – Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí;

– Thông tư số 122/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do KBNN nhận gửi và bảo quản.

KBNN cấp huyện

 

6

Thủ tục nộp các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước – Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;

– Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS);

– Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

– Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế;

– Thông tư số 126/2014/TT-BTC ngày 28/8/2014 của Bộ Tài chính quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

KBNN cấp huyện

 

7

Thủ tục hoàn trả (bng tiền mặt) các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước – Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;

– Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS);

– Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

KBNN cấp huyện

 

 

PHỤ LỤC 4

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2402/QĐ-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính)

STT

Tên TTHC

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

Đăng ký mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của công ty đại chúng – Điều 37, 38 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửđổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

– Khoản 11, 12 Điều 1 Nghị định số60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP

– Điều 39, 40, 41, 44 Thông tư số162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu

UBCKNN

 

2

Đăng ký bán cổ phiếu quỹ của công ty đại chúng – Điều 39 Nghị định số 58/2012/NĐ-CPngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửđổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

– Khoản 13 Điều 1 Nghị định số60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP

– Điều 42, 43, 44 Thông tư số162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

UBCKNN

 

3

Đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty đại chúng – Điều 25 Nghị định số 58/2012/NĐ-CPngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửđổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

– Điều 33, 34, 37, 38 Thông tư số162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

UBCKNN

 

4

Đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của công ty đại chúng – Điều 24 Nghị định số 58/2012/NĐ-CPngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửđổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

– Đ31, 32, 37, 38 Thông tư số162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

UBCKNN

 

5

Đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của công ty đại chúng Điều 35, 36, 37, 38 Thông tư số162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

UBCKNN

 

6

Đăng ký phát hành chứng chỉ lưu ký tạnước ngoài trên cơ sở số cổ phiếu đã phát hành tại Việt Nam của công ty đại chúng Điều 55, 56 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

UBCKNN

 

7

Đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho một hoặc một số cổ đông xác định trong công ty đại chúng khác nhm tăng tỷ lệ sở hữu của tổ chức phát hành tại công ty đại chúng đó – Điều 23 Nghị định số 58/2012/NĐ-CPngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửđổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

– Khoản Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP

– Điều 27282930 Thông tư số162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

UBCKNN

 

8

Đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho số lượng cổ đông không xác định trong công ty đại chúng khác nhm tăng tỷ lệ sở hữu của tổ chức phát hành tại công ty đại chúng đó – Điều 23 Nghị định số 58/2012/NĐ-CPngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửđổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

– Khoản Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP

– Điều 27282930 Thông tư số162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

UBCKNN

 

9

Đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phn đang lưu hành trong công ty đại chúng khác theo hợp đồng hợp nhất, hợp đồng sáp nhập giữa tổ chức phát hành và công ty đại chúng – Điều 23 Nghị định số 58/2012/NĐ-CPngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửđổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

– Khoản Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP

– Điều 27282930 Thông tư số162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

UBCKNN

 

10

Đăng ký phát hành cổ phiếu mới để hoán đổi cổ phần, phần góp vốn của công ty chưa phải đại chúng – Điều 23 Nghị định số 58/2012/NĐ-CPngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửđổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

– Khoản Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP

– Điều 27282930 Thông tư số162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

UBCKNN

 

11

Đăng ký chào mua công khai – Điều 32 Luật Chứng khoán;

– Điều 41, 42, 43 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửđổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

– Khoản 14 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;

– Điều 51, 52 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

UBCKNN

 

12

Đề nghị xác nhận về thay đổi ngân hàng lưu ký tài sản nhà đầu tư nước ngoài Khoản 3, 4, 5 Điều 5 Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

VSD

 

13

Đề nghị xác nhận về thay đổi tên nhà đầu tư nước ngoài Khoản 3, 4, 5 Điều 5 Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

VSD

 

14

Đề nghị xác nhận về thay đổi liên quan đến việc nhận diện nhà đầu tư nước ngoài Khoản 3, 4, 5 Điều 5 Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

VSD

 

15

Đề nghị xác nhận thay đổi người đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài Khoản 1, 2, 5 Điều 5 Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

VSD

 

16

Đề nghị xác nhận thay đổi về chuyển danh mục đầu tư giữa các tài khoản lưu ký của nhà đầu tư nước ngoài Khoản 1, 2, 5 Điều 5 Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

VSD

 

17

Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán cho công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ tại Việt Nam để quản lý danh mục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài Khoản 6 Điều 4 Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

VSD

sửa đổi lại do thay đổi căn cứ pháp lý

18

Đề nghị chấp thuận cho tổ chức nước ngoài được sở hữu từ 51% trở lên vốn điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán – Khoản 21, 24 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;

– Điều 14 Thông tư số 123/2015/TT-BTCngày 18/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

UBCKNN

phát sinh tại VBQPPL mới ban hành

19

Đăng ký thành lập quỹ mở Điều 6 Thông tư số 183/2011/TT-BTCngày 16/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ nợ

UBCKNN

 

20

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ mở do hợp nhất Điều 30 Thông tư số 183/2011/TT-BTCngày 16/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ nợ

UBCKNN

 

21

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ mở do nhận sáp nhập Điều 30 Thông tư số 183/2011/TT-BTCngày 16/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ nợ

UBCKNN

 

22

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ mở do tách quỹ Điều 32 Thông tư số 183/2011/TT-BTCngày 16/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ nợ

UBCKNN

 

23

Đề nghị xác nhận báo cáo giải thể quỹ mở Điều 34 Thông tư số 183/2011/TT-BTCngày 16/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ nợ

UBCKNN

 

24

Đăng ký làm đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở đối với doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại Điều 39 Thông tư số 183/2011/TT-BTCngày 16/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ nợ

UBCKNN

 

25

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ do chuyển đổi quỹ đóng thành quỹ mở Điều 46 Thông tư số 183/2011/TT-BTCngày 16/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ nợ

UBCKNN

 

26

Đề nghị chấp thuận tăng, giảm vốn điều lệ công ty đầu tư chứng khoán đại chúng Điều 82 Nghị định số 58/2012/NĐ-CPngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

UBCKNN

 

27

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do tăng, giảm vốn điều lệ Điều 82 Nghị định số 58/2012/NĐ-CPngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

UBCKNN

 

28

Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do hợp nhất Điều 83 Nghị định số 58/2012/NĐ-CPngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

UBCKNN

 

29

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do nhận sáp nhập Điều 83 Nghị định số 58/2012/NĐ-CPngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

UBCKNN

 

30

Đề nghị chấp thuận mở thủ tục giải thể công ty đầu tư chứng khoán đại chúng Điều 84 Nghị định số 58/2012/NĐ-CPngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

UBCKNN

 

31

Cấp phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán – Điều 63 Luật Chứng khoán;

– Điều 72 Nghị định số 58/2012/NĐ-CPngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

– Đ5 TT 212/2012/TT-BTC

UBCKNN

 

32

Đề nghị chấp thuận hợp nhất công ty quản lý quỹ Điều 18 Thông tư số 212/2012/TT-BTCngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

 

33

Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do hợp nhất Điều 18 Thông tư số 212/2012/TT-BTCngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

 

34

Đề nghị chấp thuận sáp nhập công ty quản lý quỹ Điều 18 Thông tư số 212/2012/TT-BTCngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

 

35

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do nhận sáp nhập Điều 18 Thông tư số 212/2012/TT-BTCngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

 

36

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do chuyển đổi loại hình công ty Điều 19 Thông tư số 212/2012/TT-BTCngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

 

37

Đề nghị xác nhận báo cáo về việc mua cổ phiếu quỹ của công ty quản lý quỹ Điều 23 Thông tư số 212/2012/TT-BTCngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

 

38

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do mua cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ Điều 22 Thông tư số 212/2012/TT-BTCngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

 

39

Đề nghị xác nhận báo cáo về việc tăng vốn điều lệ của công ty quản lý quỹ Điều 22 Thông tư số 212/2012/TT-BTCngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

 

40

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do tăng vốn điều lệ Điều 22 Thông tư số 212/2012/TT-BTCngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

 

41

Đề nghị chấp thuận thay thế công ty quản lý quỹ Điều 22 Thông tư số 212/2012/TT-BTCngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

 

42

Đề nghị chấp thuận thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, đầu tư tại nước ngoài của công ty quản lý quỹ Điều 16 Thông tư số 212/2012/TT-BTCngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

 

43

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do bổ sung nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán Điều 37 Thông tư số 212/2012/TT-BTCngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

 

44

Đề nghị xác nhận báo cáo về việc sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu, thưởng cho người lao động Điều 23 Thông tư số 212/2012/TT-BTCngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

 

45

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ do thay đổi tên công ty/chi nhánh/ văn phòng đại diện của công ty quản lý quỹ Điều 14 Thông tư số 212/2012/TT-BTCngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

 

46

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do thay đổi người đại diện theo pháp luật Điều 14 Thông tư số 212/2012/TT-BTCngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

 

47

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng do phát hành thêm chứng chỉ quỹ để tăng vốn Điều 6 Thông tư số 224/2012/TT-BTCngày 26/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên

UBCKNN

 

48

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng do nhận sáp nhập Điều 17 Thông tư số 224/2012/TT-BTCngày 26/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên

UBCKNN

 

49

Cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng do hợp nhất Điều 17 Thông tư số 224/2012/TT-BTCngày 26/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên

UBCKNN

 

50

Đề nghị xác nhận việc hợp nhất, sáp nhập quỹ thành viên Điều 23 Thông tư số 224/2012/TT-BTCngày 26/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên

UBCKNN

 

51

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng do gia hạn thời gian hoạt động Điều 18 Thông tư số 224/2012/TT-BTCngày 26/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên

UBCKNN

 

52

Thông báo việc giải thể quỹ đóng Điều 20 Thông tư số 224/2012/TT-BTCngày 26/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên

UBCKNN

 

53

Đề nghị xác nhận công ty quản lý quỹ đã báo cáo về việc thành lập quỹ thành viên Điều 21 Thông tư số 224/2012/TT-BTCngày 26/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên

UBCKNN

 

54

Đề nghị xác nhận việc tăng, giảm vốn điều lệ quỹ thành viên Điều 22 Thông tư số 224/2012/TT-BTCngày 26/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên

UBCKNN

 

55

Đề nghị chấp thuận thành lập văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ Điều 12 Thông tư số 212/2012/TT-BTCngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

 

56

Đề nghị chấp thuận đóng cửa văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ Điều 12 Thông tư số 212/2012/TT-BTCngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

 

57

Thu hồi Quyết định chấp thuận thành lập văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ sau khi hoàn tất việc đóng cửa văn phòng đại diện Điều 12 Thông tư số 212/2012/TT-BTCngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

 

58

Đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh công ty quản lý quỹ Điều 13 Thông tư số 212/2012/TT-BTCngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

 

59

Đề nghị chấp thuận đóng cửa chi nhánh công ty quản lý quỹ Điều 13 Thông tư số 212/2012/TT-BTCngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

 

60

Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty quản lý quỹ Điều 13 Thông tư số 212/2012/TT-BTCngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

 

61

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ/ Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ do thay đổi địa điểm Điều 14 Thông tư số 212/2012/TT-BTCngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

 

62

Đăng ký tạm ngừng hoạt động công ty quản lý quỹ Điều 15 Thông tư số 212/2012/TT-BTCngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

 

63

Đề nghị chấp thuận giải thể công ty quản lý quỹ Điều 21 Thông tư số 212/2012/TT-BTCngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

 

64

Thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ sau khi báo cáo kết quả giải thể Điều 21 Thông tư số 212/2012/TT-BTCngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

UBCKNN

 

65

Thông báo giải thể quỹ hoán đổi danh mục (ETF) Điều 21 Thông tư số 229/2012/TT-BTCngày 27/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục

UBCKNN

 

66

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do gia hạn thời gian hoạt động Điều 18 Thông tư số 227/2012/TT-BTCngày 27/12/2012 hướng dẫn thành lập, tổ chức hoạt động và quản lý công ty đầu tư chứng khoán

UBCKNN

 

67

Điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ do tăng, giảm vốn điều lệ Điều 26 Thông tư số 227/2012/TT-BTCngày 27/12/2012 hướng dẫn thành lập, tổ chức hoạt động và quản lý công ty đầu tư chứng khoán

UBCKNN

 

68

Đề nghị chấp thuận mở thủ tục giải thể công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ Điều 29 Thông tư số 227/2012/TT-BTCngày 27/12/2012 hướng dẫn thành lập, tổ chức hoạt động và quản lý công ty đầu tư chứng khoán

UBCKNN

 

69

Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ do hợp nhất Điều 28 Thông tư số 227/2012/TT-BTCngày 27/12/2012 hướng dẫn thành lập, tổ chức hoạt động và quản lý công ty đầu tư chứng khoán

UBCKNN

 

70

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán do nhận sáp nhập Điều 28 Thông tư số 227/2012/TT-BTCngày 27/12/2012 hướng dẫn thành lập, tổ chức hoạt động và quản lý công ty đầu tư chứng khoán

UBCKNN

 

71

Điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán/giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ do thay đổi ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký – Điều 31 Thông tư số 224/2012/TT-BTCngày 26/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên

– Điều 34 Thông tư số 227/2012/TT-BTCngày 27/12/2012 hướng dẫn thành lập, tổ chức hoạt động và quản lý công ty đầu tư chứng khoán

– Điều 35 Thông tư số 228/2012/TT-BTCngày 27/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đầu tư bất động sản

UBCKNN

 

72

Đề nghị chấp thuận chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài Điều 10 Thông tư số 91/2013/TT-BTCngày 28/6/2013 hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

UBCKNN

 

73

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài do hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động Điều 10 Thông tư số 91/2013/TT-BTCngày 28/6/2013 hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

UBCKNN

 

74

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện/ giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh do thay đổi Trưởng đại diện, Giám đốc chi nhánh của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài Điều 7, Điều 16 Thông tư số 91/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

UBCKNN

 

75

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài do thay đổi tên Điều 7 Thông tư số 91/2013/TT-BTCngày 28/6/2013 hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

UBCKNN

 

76

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài do thay đổi địa điểm trụ sở Điều 7 Thông tư số 91/2013/TT-BTCngày 28/6/2013 hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

UBCKNN

 

77

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam do thay đổi liên quan đến việc nhận diện công ty mẹ Điều 7 Thông tư số 91/2013/TT-BTCngày 28/6/2013 hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

UBCKNN

 

78

Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh tại Việt Nam của công ty quản lý quỹ nước ngoài Điều 14 Thông tư số 91/2013/TT-BTCngày 28/6/2013 hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

UBCKNN

 

79

Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán – Khoản 2 Điều 19, Điều 62, 63 và 65 Luật Chứng khoán;

– Điều 72 Nghị định số 58/2012/NĐ-CPngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

– Điều 3, 4 và 5 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

UBCKNN

 

80

Cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do thực hiện chuyển đổi – Khoản 4 Điều 69 Luật Chứng khoán;

– Khoản 4, 6 Điều 65 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

UBCKNN

 

81

Cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do thực hiện hợp nhất, sáp nhập – Khoản 4 Điều 69 Luật Chứng khoán;

– Khoản 4, 6 Điều 67 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

UBCKNN

 

82

Đề nghị chấp thuận chuyển đổi công ty chứng khoán – Khoản 1, 2 Điều 69 Luật Chứng khoán;

– Khoản 1, 2 Điều 65 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

UBCKNN

 

83

Đề nghị chấp thuận hợp nhất, sáp nhập công ty chứng khoán – Khoản 1, 2 Điều 69 Luật Chứng khoán;

– Khoản 1, 2 Điều 67 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

UBCKNN

 

84

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do thay đổi người đại diện theo pháp luật Điều 8 và Điều 13 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

UBCKNN

 

85

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do thay đổi vốn điều lệ Điều 8 và Điều 12 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

UBCKNN

 

86

Đề nghị chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty chứng khoán – Điều 68 Luật Chứng khoán;

– Điều 30 Thông tư số 210/2012/TT-BTCngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

UBCKNN

 

87

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán – Điều 67 Luật Chứng khoán;

– Điều 8 và Điều 9 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

UBCKNN

 

88

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do rút nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán – Điều 67 Luật Chứng khoán;

– Điều 8 và Điều 10 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

UBCKNN

 

89

Đề nghị chấp thuận tạm ngừng hoạt động của công ty chứng khoán – Điều 68 Luật Chứng khoán;

– Điều 46 Thông tư số 210/2012/TT-BTCngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

UBCKNN

 

90

Đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán – Điều 68 Luật Chứng khoán;

– Khoản 1, 2 Điều 17 và Khoản 3-6 Điều 18 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

UBCKNN

 

91

Đề nghị chấp thuận thành lập phòng giao dịch công ty chứng khoán – Điều 68 Luật Chứng khoán;

– Khoản 1, 2 Điều 17 và Khoản 3-6 Điều 21 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

UBCKNN

 

92

Đề nghị chấp thuận thành lập văn phòng đại diện công ty chứng khoán – Điều 68 Luật Chứng khoán;

– Khoản 1, 2 Điều 17 và Khoản 5, 6 Điều 24 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

UBCKNN

 

93

Đề nghị chấp thuận đóng cửa chi nhánh công ty chứng khoán – Điều 68 Luật Chứng khoán;

– Khoản 1, 2 Điều 17 và Khoản 1, 2 Điều 19 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

UBCKNN

 

94

Đề nghị chấp thuận đóng cửa phòng giao dịch công ty chứng khoán – Điều 68 Luật Chứng khoán;

– Khoản 1, 2 Điều 17 và Khoản 1, 2 Điều 22 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

UBCKNN

 

95

Đề nghị chấp thuận đóng cửa văn phòng đại diện công ty chứng khoán – Điều 68 Luật Chứng khoán;

– Khoản 1, 2 Điều 17 và Khoản 2, 3 Điều 25 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

UBCKNN

 

96

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do thay đổi tên – Điều 68 Luật Chứng khoán;

– Khoản 1, 2 Điều 17 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

Khoản 1, 5 Điều 11 Thông tư 210/2012/TT BTC

UBCKNN

 

97

Điều chỉnh Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh/ phòng giao dịch/ văn phòng đại diện công ty chứng khoán do thay đổi tên Khoản 4, 7 Điều 20; Khoản 2, 4 Điều 23 và Khoản 2, 3 Điều 26 Thông tư 210/2012/TT-BTC

UBCKNN

 

98

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do thay đổi địa điểm trụ sở chính – Điều 68 Luật Chứng khoán;

– Khoản 1, 2 Điều 17 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

Khoản 2, 5 Điều 11 Thông tư 210/2012/TT-BTC

UBCKNN

 

99

Điều chỉnh Quyết định chấp thuận thành lp chi nhánh/ phòng giao dịch/ văn phòng đại diện công ty chứng khoán do thay đổi địa điểm Khoản 1, 7 Điều 20; Khoản 1, 4 Điều 23 và Khoản 2, 3 Điều 26 Thông tư 210/2012/TT-BTC

UBCKNN

 

100

Điều chỉnh Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán do thay đổi Giám đốc Khoản 1, 2 Điều 17 và Khoản 5, 7 Điều 20 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

UBCKNN

 

101

Điều chỉnh Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán do bổ sung nghiệp vụ kinh doanh Khoản 1, 2 Điều 17 và Khoản 2, 7 Điều 20 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

UBCKNN

 

102

Điều chỉnh Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán do rút nghiệp vụ kinh doanh Khoản 1, 2 Điều 17 và Khoản 3, 7 Điều 20 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

UBCKNN

 

103

Cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán – Điều 79 Luật Chứng khoán;

– Điều 4 Quy chế hành nghề chứng khoán (15/2008/QĐ- BTC);

– Khoản 2 Điều 1 Thông tư 147/2012/TT-BTC

UBCKNN

 

104

Cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán Điều 8 Quy chế hành nghề chứng khoán (15/2008/QĐ- BTC);

UBCKNN

 

105

Đăng ký giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 01/2015/TT-BTC

SGDCK Hà Nội

 

106

Thay đổi đăng ký giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết Điều 5 Thông tư số 01/2015/TT-BTC

SGDCK Hà Nội

 

107

Đăng ký niêm yết cổ phiếu Điều 57, 58 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điu của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

SGDCK

 

108

Đăng ký niêm yết trái phiếu Điều 57, 58 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điu của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

SGDCK

 

109

Đăng ký niêm yết chứng chỉ quỹ đại chúng/ cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng Điều 57, 58 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điu của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

SGDCK

 

110

Đề nghị chấp thuận đăng ký niêm yết chứng khoán tại SGDCK nước ngoài của tổ chức phát hành Việt Nam Điều 65 Nghị định số 58/2012/NĐ-CPngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điu của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

UBCKNN

 

 

PHỤ LỤC 5

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA CÁC LĨNH VỰC TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định s 2402/QĐ-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính)

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG  
A. Quản lý giá  

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thm định giá Thông tư số 38/2014/TT-BTCngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá

Cục quản lý giá

 

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá Thông tư số 38/2014/TT-BTCngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá

Cục quản lý giá

 

3

Đăng ký dự thi sát hạch thẩm định viên về giá đối với công dân Việt Nam có Chứng chỉ hành nghề thẩm định giá do tổ chức nước ngoài có thẩm quyền cấp được Bộ Tài chính thừa nhận Thông tư số 46/2014/TT-BTCngày 16/4/2014 của Bộ Tài chính quy định về việc thi, quản lý, cấp và thu hồi Thẻ thm định viên về giá

Cục quản lý giá

 

4

Đăng ký dự thi cấp thẻ thẩm định giá lần đầu đối với công dân Việt Nam

Cục quản lý giá

 

5

Đăng ký dự thi cấp thẻ thẩm định giá các lần tiếp theo

Cục quản lý giá

 

6

Cấp Giấy xác nhận đã cấp thẻ thẩm định viên về giá

Cục quản lý giá

 

7

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành quản lý Thông tư số 56/2014/TT-BTCngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

Cục quản lý giá

 

8

Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, B, ngành quản lý

Cục quản lý giá

 

9

Hiệp thương giá theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Cục quản lý giá

 

10

Hiệp thương giá theo bên mua đề nghị Điều 12 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá

Điều 1011 Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định s 177/2013/NĐ-CP

Cục quản lý giá

 

11

Hiệp thương giá do bên bán đề nghị

Cục quản lý giá

 

12

Hiệp thương giá theo đề nghị của cả hai bên mua và bên bán

Cục quản lý giá

 
B. Bảo hiểm

1

Cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty cổ phần bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm Điều 4, Điều 5, Điều 7, Điều 8, Điều 11 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 194/2014/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

2

Cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty TNHH bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm Điều 4, Điều 5, Điều 7, Điều 9, Điều 11 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 194/2014/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

3

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động và thành lập chi nhánh nước ngoài Điều 6, Điều 7, Điều 10 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

4

Đổi tên doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi gii bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài Điều 13 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 194/2014/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

5

Chấp thuận về việc tăng/giảm mức vốn điều lệ (vốn được cấp) Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 194/2014/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

6

Cấp giấy phép điều chỉnh việc tăng hoặc giảm mức vốn điều lệ (vn được cấp) Điều 14 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

7

Mở chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm Điều 15 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Khoản 6 Điều 1 Thông tư số 194/2014/TT-BTC

Cục Quản lýgiám sát bảo hiểm

 

8

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm Điều 15 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Khoản 6 Điều 1 Thông tư số 194/2014/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

9

Thay đổi địa điểm trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm Điều 16 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Khoản 7 Điều 1 Thông tư số 194/2014/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

10

Thay đổi nội dung, phạm vi và thờhạn hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo him, môi giớbảo hiểm Điều 17 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 194/2014/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

11

Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đi hình thức doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm Điều 18 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

12

Chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp chiếm từ 10% số vốn điều lệ trở lên Điều 19 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

13

Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch công ty), Tổng Giám đốc (Giám đốc) của doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm; Tổng Giám đốc (Giám đốc) chi nhánh nước ngoài Điều 21 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Khoản 9 Điều 1 Thông tư số 194/2014/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

14

Báo cáo Bộ Tài chính về việc chính thức bổ nhiệm chức danh người quản trị, điều hành Điều 22 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

15

Báo cáo khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm nhân th Điều 30 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

16

Bổ nhiệm Chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Khoản 11 Điều 1 Thông tư số 194/2014/TT-BTC

Điều 32 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

17

Thay đổi Chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Khoản 11 Điều 1 Thông tư số 194/2014/TT-BTC

Điều 32 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

18

Chấm dứt tư cách của Chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Khoản 11 Điều 1 Thông tư số 194/2014/TT-BTC

Điều 32 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

19

Phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và sản phẩm bảo hiểm sức khỏe Điều 39 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Khoản 15 Điều 1 Thông tư số 194/2014/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

20

Thủ tục điều chỉnh quy tắc, điều khoản, biểu phí của sản phẩm bảo hiểm Điều 40 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

21

Thông báo khi tái bảo hiểm hạn chế Điều 45 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

22

Thông báo trường hợp doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm nước ngoài không có đánh giá xếp hạng tín nhiệm theo quy định Điều 46 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

23

Báo cáo năm của cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm Điều 50 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

24

Báo cáo quý của cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm Điều 50 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

25

Báo cáo danh sách đại lý vi phạm quy chế hành nghề đại lý hoặc vi phạm quy định pháp luật của cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm Điều 50 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

26

Cấp giấy phép đặt Văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài Điều 55 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

27

Báo cáo hoạt động (06 tháng và năm) của văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài Điều 56 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

28

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép đặt văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài Điều 57 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Khoản 19 Điều 1 Thông tư số 194/2014/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

29

Thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài Điều 58 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

30

Thay đổi địa điểm đặt trụ sở và người làm việc của Văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài. Điều 58 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

31

Gia hạn hoạt động của văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài Điều 59 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Khoản 20 Điều 1 Thông tư số 194/2014/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

32

Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài Điều 60 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

33

Chuyển giao hợp đồng bảo hiểm Điều 61, Điều 62, Điều 63 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

34

Phê chuẩn việc áp dụng (hoặc thay đổi áp dụng) phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm Điều 10 Thông tư số 125/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

35

Đăng ký các nguyên tắc liên quan quản lý quỹ chủ hợp đồng, quỹ chủ sở hữu của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Điều 23 Thông tư số 125/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

36

Đề nghị áp dụng (hoặc thay đổi) phương pháp phân chia thặng dư trong bảo hiểm nhân thọ Điều 27 Thông tư số 125/2012/TT-BTC

Khoản 6 Điều 2 Thông tư số 194/2014/TT-BTC

Cục Quản lýgiám sát bảo hiểm

 

37

Nộp báo cáo của doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài Điều 33 Thông tư số 125/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

38

Đăng ký chuyên gia tính toán dự phòng nghiệp vụ và khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài Điều 35 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Khoản 13 Điều 1 Thông tư số 194/2014/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

39

Cấp giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài Điều 4, Điều 6, Điều 7, Điều 10, Điều 11 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 194/2014/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

40

Giải thể doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm Điều 20 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

41

Giải thể chi nhánh nước ngoài Điều 20 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

42

Báo cáo việc điều chỉnh quy tắc, điều khoản, biểu phí sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ không đảm bảo an toàn tài chính và ảnh hưởng đến quyền lợi của người mua bảo hiểm. Điều 40 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Khoản 16 Điều 1 Thông tư số 194/2014/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

43

Đề nghị chấp thuận việc cổ đông chiến lược thực hiện việc góp trên 20% vốn điều lệ của công ty cổ phần bảo hiểm, tái bảo hiểm Điều 29 Thông tư số 125/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

44

Báo cáo với Bộ Tài chính các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Điều 30 Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

45

Đề nghị chấp thuận việc đầu tư nguồn vốn chủ sở hữu ra nước ngoài Điều 12 Thông tư số 125/2012/TT-BTC

Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 194/2014/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

46

Đề nghị phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Thông tư số 135/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

47

Thủ tục chấp thuận việc thành lập và ban hành, phê duyệt các quy chế của bộ máy quản lý, điều hành Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm Điều 13 Thông tư số 101/2013/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

48

Báo cáo tình hình hoạt động đầu tư của Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm Điều 19 Thông tư số 101/2013/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

49

Phê chuẩn việc triển khai sản phẩm bảo hiểm hưu trí Điều 9 Thông tư số 115/2013/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

50

Đề nghị phê chuẩn các loại phí khác ngoài các loại phí khấu trừ trong sản phẩm bảo hiểm hưu trí Khoản 1 Điều 8 Thông tư 115/2013/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

51

Đề nghị phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Điều 21 Quy chế triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung ban hành kèm theo Quyết định số96/2007/QĐ-BTC ngày 23/11/2007

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 

52

Báo cáo quý về tình hình triển khai hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Khoản 1 Điều 13 Thông tư 86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 
C. Tài chính ngân hàng

1

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ s – Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số;

– Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xổ số;

– Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số.

Bộ Tài chính

 

2

Thủ tục sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số

Bộ Tài chính

 

3

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài – Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;

– Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều quy đnh tại Nghị đnh số 86/2013/NĐ-CP

Bộ Tài chính

 

4

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Bộ Tài chính

 

5

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Bộ Tài chính

 

6

Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Bộ Tài chính

 

7

Thủ tục đề nghị cấp tạm bù lãi suất hàng quý của các NHTM cho vay đóng mới, nâng cấp tàu – Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản;

– Thông tư số 114/2014/TT-BTCngày 20/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CPngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản;

Bộ Tài chính

 

8

Thủ tục đề nghị BTC quyết toán cấp bù lãi suất cho vay đóng mới, nâng cấp tàu

Bộ Tài chính

 

9

Thủ tục gửi báo cáo quý về kết quả thực hiện cho vay đóng mới, nâng cấp tàu

Bộ Tài chính

 

10

Thủ tục gửi báo cáo năm về kết quả thực hiện cho vay đóng mới, nâng cấp tàu – Quyết định số 68/2013/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhm giảm tổn thất trong nông nghiệp;

– Thông tư số 89/2014/TT-BTC ngày 07/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

Bộ Tài chính

 

11

Thủ tục cấp bù lãi suất hàng quý

Bộ Tài chính

 

12

Thủ tục quyết toán cấp bù lãi suất

Bộ Tài chính

 

13

Thủ tục gửi các báo cáo tài chính Nghị định số 57/2012/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài – Nghị định số 57/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

 Thông tư số 05/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Bộ Tài chính

 

14

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm Nghị định số 88/2014/NĐ-CP ngày 26/9/2015 của Chính phủ quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

Bộ Tài chính

 

15

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

Bộ Tài chính

 

16

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

Bộ Tài chính

 
D. Kế toán, kiểm toán

1

Thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 của Bộ Tài chính quy định về việc thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán

Bộ Tài chính

 

2

Thủ tục cấp, quản lý, sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh kiểm toán Thông tư số 203/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ Tài chính về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Bộ Tài chính

 
E. Quản lý công sản

1

Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tạcác cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính – Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

– Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sn nhà nước

Cục Quản lý Công sản

 

2

Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ – Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

– Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sn nhà nước

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

 

3

Trình tự, thủ tục bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính – Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

– Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sn nhà nước

Cục Quản lý Công sản

 

4

Trình tự, thủ tục bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ – Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

– Nghị định s 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sn nhà nước

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

 

5

Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ – Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

– Nghị định s 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sn nhà nước

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

 

6

Trình tự thực hiện sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn quản lý, sử dụng – Quyết định số 09/2007/QĐ-TTgngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;

– Quyết định số 140/2008/QĐ-TTgngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTgngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;

– Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính.

Cục Quản lý Công sản

 

7

Báo cáo công khai quản lý, sử dụng TSNN tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng TSNN – Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

– Nghị định s 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sn nhà nước

Cục Quản lý Công sản

 

8

Quản lý và sử dụng hóa đơn bán TSNN và hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước – Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

– Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sn nhà nước

Cục Quản lý Công sản

 

9

Quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc – Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

– Nghị định s 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sn nhà nước

Cục QLCS, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

 

10

Thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) đối với các trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính ph, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định thu tiền sử dụng đất

Cục quản lý công sản

 
F. Hành chính sự nghiệp

1

Phê duyệt hồ sơ mời thầu mua sm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chc chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân

Cơ quan Nhà nước (Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ công lập)

 

2

Phê duyệt kết quả đu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chc chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân

Cơ quan Nhà nước (Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ công lập)

 
G. Ngân sách Nhà nước

1

Lập dự toán ngân sách địa phương Luật Ngân sách nhà nước 2015

Vụ Ngân sách nhà nước

 

2

Lập dự toán ngân sách đối với các cơ quan đơn vị ở Trung ương Luật Ngân sách nhà nước 2015

Vụ Ngân sách nhà nước

 

3

Phân bổ ngân sách trung ương Luật Ngân sách nhà nước 2015

Vụ Ngân sách nhà nước

 
H. Dự trữ Nhà nước

1

Mua hàng dự trữ quốc gia theo phương thức đấu thầu Thông tư số 89/2015/TT-BTC ngày 11/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn nhập xuất, mua, bán hàng hóa dự trữ quốc gia

Tổng cục Dự trữ Nhà nước

 
I. Đầu tư

1

Thủ tục thẩm tra phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn trái phiếu Chính phủ – Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11;

– Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật NSNN;

– Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN;

– Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 quy định về quản lý thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước (hiện nay đang trong quá trình dự thảo Thông tư thay thế); Thông tư số 231/2012/TT-BTCngày 28/12/2012 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015;

– Các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN hàng năm và quản lý đầu tư từ vốn NSNN và vốn Trái phiếu Chính phủ hiện hành;

Vụ Đầu tư

 

2

Thủ tục thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàngnăm của các Bộ, ngành, trung ương thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính – Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11;

– Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật NSNN;

– Nghị định số 215/2013/NĐ-CPngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

– Thông tư số 210/2010/TT-BTCngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách.

– Cơ quan tài chính của các Bộ, ngành trung ương.

– Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính)

 
K. Tin học và thống kê tài chính

1

Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước – Quyết định số 90/2007/QĐ-BTCngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách;

– Quyết định số 51/2008/QĐ-BTCngày 14/7/2008 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/2007 ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách

Cục Tin học và Thống kê tài chính

 

2

Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách

Cục Tin học và Thống kê tài chính

 

3

Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho dự án đầu tư giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Cục Tin học và Thống kê tài chính

 

4

Đăng ký mã s đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu tư giai đoạn thực hiện dự án

Cục Tin học và Thống kê tài chính

 

5

Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

Cục Tin học và Thống kê tài chính

 

6

Đăng ký chuyển giai đoạn dự án đầu tư

Cục Tin học và Thống kê tài chính

 
LTài chính đối ngoại và hợp tác quốc tế

1

Quy trình cho vay lại nguồn vốn vay, viện trợ nước ngoài của Chính phủ – Luật Quản lý nợ công;

– Nghị định số 219/2013/NĐ-CPngày 26/12/2013 về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại

 

2

Kiểm tra phương án xử lý các dự án có vướng mắc hoặc không trả được nợ vay (trường hợp kiến nghị là của các cơ quan tổng hợp) Luật Quản lý nợ công

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại

 

3

Thủ tục phê duyệt các khoản viện trợ phi dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố (viện trợ của các tổ chức phchính phủ nước ngoài, Dự án có mức vốn dưới 500.000 USD, khoản viện trợ trị giá nhỏ hơn 200.000 USD) Luật Quản lý nợ công

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại

 

4

Kiểm tra phương án xử lý các dự án có vướng mắc hoặc không trả được nợ vay trường hợp là cơ quan cho vay lãi Luật Quản lý nợ công

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại

 

5

Quy trình xét duyệt đề nghị rút vốn ODA Luật Quản lý nợ công

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại

 

6

Kiểm tra phương án xử lý các dự án có vướng mắc hoặc không trả được nợ vay (Trường hợp kiến nghị là của Chủ dự án/cơ quan chủ quản dự án) Luật Quản lý nợ công

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại

 

7

Phê duyệt các khoản viện trợ phi dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ (viện trợ của phi chính phủ nước ngoài) Luật Quản lý nợ công

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại

 

8

Quy trình cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ đốvới các khoản vay nước ngoài Luật Quản lý nợ công

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại

 

9

Thủ tục xác nhận viện trợ hàng hóa, dịch vụ trong nước Luật Quản lý nợ công

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại

 

10

Thủ tục xác nhận viện trợ bằng tiền Luật Quản lý nợ công

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại

 

11

Thủ tục xác nhận viện trợ hàng hóa nhập khẩu Luật Quản lý nợ công

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại

 
M. Tài chính doanh nghiệp

1

Cấp phát, quyết toán hỗ trợ kinh phí giải quyết lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước – Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công

Cục Tài chính doanh nghiệp

 

2

Đăng ký bán cổ phần lần đầu tại Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ, cơ quan ngang B. – Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

3

Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính  

Cục Tài chính doanh nghiệp

 

4

Quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp thuộc thm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ Thông tư 127/2014/TT-BTC ngày 5/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Cục Tài chính doanh nghiệp

 

5

Phê duyệt phương án cổ phần hóthuộc thẩm quyền quyết đnh của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Cục Tài chính doanh nghiệp

 

6

Thủ tục hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc gạo Thông tư số 50/2015/TT-BTC ngày 15/4/2015

Cục Tài chính doanh nghiệp

 

7

Thủ tục xem xét giảm vn nhà nước đi với tài sản thiếu hụt trong kiểm kê, khi xử lý công nợ không cókhả năng thu hồi Thông tư số 51/2015/TT-BTC ngày 17/4/2015

Cục Tài chính doanh nghiệp

 

8

Thủ tục tạm ứng thanh toán dịch vụ nạo vét, duy tu luồng Hải Phòng – Vũng Tàu theo cơ chế đấu thầu rộng rãi với hợp đồng trọn gói Thông tư số 58/2015/TT-BTC ngày 25/4/2015

Cục Tài chính doanh nghiệp

 
II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DO CẤP TỈNH THỰC HIỆN

 

 
A. Quản lý giá  

1

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

Sở Tài chính

 

2

Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

Sở Tài chính

 

3

Hiệp thương giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

Sở Tài chính

 

4

Quyết đnh giá thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

Sở Tài chính

 
B. Tài chính ngân hàng  

1

Đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ – Nghị định số 104/2007/NĐ-CPngày 28/7/2007 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ

UBND tỉnh, TP thuộc TW

 
C. Quản lý công sản  

1

Thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh – Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

– Nghị định s 52/2009/NĐ-CPngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Sở Tài chính

 

2

Thủ tục bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh – Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

– Nghị định số 52/2009/NĐ-CPngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Sở Tài chính

 

3

Thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh – Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

– Nghị định s 52/2009/NĐ-CPngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Sở Tài chính

 

4

Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất – Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

– Nghị định số 52/2009/NĐ-CPngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Sở Tài chính

 

5

Thủ tục báo cáo công khai việc quản lý, sử dụng TSNN tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao, quản lý sử dụng TSNN – Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

– Nghị định s 52/2009/NĐ-CPngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Sở Tài chính

 

6

Xử lý tài sản của các dự án sử dụng vn ngân sách nhà nước khi dự án kết thúc – Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

– Nghị định số 52/2009/NĐ-CPngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Sở Tài chính

 

7

Quản lý và sử dụng hóa đơn bán TSNN và hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước – Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

– Nghị định s 52/2009/NĐ-CPngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Sở Tài chính

 
D. Hành chính sự nghiệp  

1

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, TP trực thuộc TW Thông tư số 68/2012/TT-BTCngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 

2

Phê duyệt hồ sơ mời thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, TP trực thuộc TW

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 

3

Phê duyệt kết quả đu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, TP trực thuộc TW

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 
E. Đu tư  

1

Thủ tục thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương – Luật Ngân sách nhà nước;

– Nghị định số 60/2003/NĐ-CPngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật NSNN;

– Nghị định số 215/2013/NĐ-CPngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

– Thông tư số 210/2010/TT-BTCngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách.

– Các Sở, ban ngành cấp tỉnh, thành phố

– Sở Tài chính

 
F. Tài chính doanh nghiệp  

1

Đăng ký bán cổ phần lần đầu tại Sở Giao dịch chứng khoán Trung tâm giao dịch chứng khoán thuộc thm quyền quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh, TP thuộc Trung ương. – Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11

– Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, Trung tâm Giao dịch CK Hà Nội

 

2

Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thông tư số 41/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

Sở Tài chính

 

3

Phê duyệt phương án cổ phần hóthuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. – Nghị định số 59/2011/NĐ-CPngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

– Thông tư số 202/2011/TT-BTCngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ

UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương

 
G. Tin học và thống kê tài chính  

1

Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước – Quyết định số 90/2007/QĐ-BTCngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách;

– Quyết định số 51/2008/QĐ-BTCngày 14/7/2008 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/2007 ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách

Sở Tài chính

 

2

Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách

Sở Tài chính

 

3

Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho dự án đầu tư giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Sở Tài chính

 

4

Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu tư giai đoạn thực hiện dự án

Sở Tài chính

 

5

Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

Sở Tài chính

 

6

Đăng ký chuyển giai đoạn dự án đầu tư

Sở Tài chính

 
III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DO CÁC CƠ QUAN KHÁC THỰC HIỆN  
A. Kế toán, kiểm toán  

1

Thủ tục và thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đối với đơn vị kế toán cấp I thuộc địa phương Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

Văn phòng UBND đồng cp

 

2

Thủ tục và thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đối với đơn vị kế toán cấp II, III

Đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm Phó Thủ trưởng đơn vị bổ nhiệm.

 

3

Thủ tục và thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đối với các đơn vị kế toán do Hội đồng nhân dân các cấp quản lý

Văn phòng HĐND đồng cấp.

 

4

Thủ tục ký hp đồng thuê người làm kế toán trưởng

Cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền

 

5

Thủ tục bãi miễn, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán, chấm dứt hợp đồng với người được thuê làm kế toán trưởng

Cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền

 
B. Dự trữ Nhà nước  

1

Mua hàng dự trữ quốc gia theo phương thức đấu thầu – Thông tư số 211/2013/TT-BTCngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ viện trợ;

– Thông tư số 89/2015/TT-BTCngày 11/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn nhập xuất, mua, bán hàng hóa dự trữ quốc gia.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực

 

2

Mua hàng dự trữ quốc gia theo phương thức mua trực tiếp rộng rãi của mọi đối tượng

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực

 

3

Bán hàng dự trữ quốc gia theo phương thức đấu giá

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực

 

4

Bán hàng dự trữ quc gia theo phương thức trực tiếp rộng rãi cho mọi đối tượng

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực

 

5

Xuất hàng dự trữ quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ để viện trợ

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực

 

6

Xuất hàng dự trữ quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ để cứu trợ

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực

 
C. Đầu tư  

1

Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện Thông tư số 19/2011/TT-BTCngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

Phòng Tài chính

 
D. Tài chính ngân hàng  

1

Hỗ trợ thay thế xe thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao t Thông tư số 122/2009/TT-BTCngày 17/06/2009 của Bộ Tài chính quy định hướng dẫn thực hiện Quyết định số 548/QĐTTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ thay thế xe công nông; xe lôi máy; xe cơ giới ba bánh; xe thô sơ ba, bốn bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông.

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

 

 

Chúc các bạn thành công.

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO