Triển khai cơ chế phối hợp công tác giữa cơ quan BHXH và cơ quan thuế

05/03/2018 594 lượt xem    

Công văn Số: 235/TTg-KTTH
V/v Xây dựng quy chế phối hợp trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và cơ quan BHXH

 

Kính gửi:

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam;

– Các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Y tế, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội

Xét đề nghị của BTC tại công văn số 195/BTC-TCT ngày 06 tháng 01 năm 2014 về việc phối hợp thu thuế thu nhập cá nhân với thu các khoản BHXH bắt buộc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý điều chỉnh “Đề án về cơ chế phối hợp thu:

+ Thuế thu nhập cá nhân (BHXH)

+ Bảo hiểm xã hội (BHXH)

+ Bảo hiểm y tế (BHYT)

+ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

và chia sẻ thông tin giữa cơ quan thuế với cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam” tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của BTC thành “xây dựng Quy chế trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và cơ quan BHXH trong việc thu thuế thu nhập cá nhân và thu các khoản BHXH bắt buộc” và giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với BTC và cơ quan liên quan thực hiện cụ thể trong năm 2014, đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu các khoản BHXH bắt buộc, góp phần cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO